วันพระ

วันพระ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๗ ธ.ค. ๖๖)             วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระ เป็นวันธัมมสวนะ เป็นวันฟังธรรม นอกจากจะเป็นวันธัมมสวนะแล้ว วันพระนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งปวงตื่นตัวในอันที่จะสร้างสมอบรมบารมีใส่ตนเอง เราได้ฟังเสียงตีกลองดึกในเวลาตี ๓ อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรม…

รางวัลของมนุษย์

รางวัลของมนุษย์ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๕)             ธรรมดามนุษย์เรานั้นมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนปรากฏขึ้นในสังขารร่างกายอยู่เป็นประจำ คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เป็นประจำ แต่ว่าเราทั้งหลายทั้งปวง มีรางวัลของชีวิตที่ทำให้เรามีความกระตือรือร้น อยากจะเวียนว่ายตายเกิด อยากจะมีลาภมียศมีสรรเสริญต่างๆ         …

ประโยชน์ในโลกหน้า

ประโยชน์ในโลกหน้า พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๖)             คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดมาแล้วก็มีสังขารผ่านมา ได้มีอายุประมาณเท่านี้ ถือว่าเราทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีบุญ มีกุศล มีคุณงามความดี เราจึงมีสังขาร…

ยกจิตให้สูงขึ้น

ยกจิตให้สูงขึ้น พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๕)             เวลามีน้อยนิดเดียว เวลา ๓๐ นาที เป็นเวลาที่เราจะต้องยกจิตยกใจขึ้นสู่อารมณ์ของพระกรรมฐาน อารมณ์ของพระกรรมฐานก็คือรูปคือนาม ให้เรายกจิตยกใจขึ้นสู่รูปสู่นาม…

อธิษฐานธรรม ๔ ประการ

อธิษฐานธรรม ๔ ประการ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕)             คณะครูบาอาจารย์ ตลอดถึงญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน ในห้วงเวลาเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าเป็นห้วงแห่งปีใหม่ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ ๑๐…

ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่

ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๙ ม.ค. ๖๕)             คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านทุกนาม การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เสียสละการงานต่างๆ เสียสละเวลา เสียสละหน้าที่ที่เราจะต้องได้ทำภาระธุระในทางโลก ได้มาบวชในพระพุทธศาสนา ถือว่าเราเป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะเสียสละจากการมีครอบครัว…

การฟังธรรมทำให้บรรลุธรรมได้

การฟังธรรมทำให้บรรลุธรรมได้ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (เทศน์ที่วัดบ้านเก่าบ่อ วันที่ ๘ ม.ค. ๖๕)             ต่อไปก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้นั่งฟังธรรมไปด้วย แล้วก็กำหนดอารมณ์ของพระกรรมฐานไปด้วย การฟังธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า เป็นการปฏิบัติธรรมที่ทำให้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เข้าถึงคุณธรรมมีการบรรลุมรรคผลพระนิพพานเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร…

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๖ มกราคม ๒๕๖๕)             พระศาสนาของเรานั้นแบ่งออกเป็น ปริยัติธรรม ปฏิปัตติธรรม แล้วก็ปฏิเวธธรรม คือธรรมทั้ง ๓…

บุคคล ๔ ประเภท

บุคคล ๔ ประเภท พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๕ มกราคม ๒๕๖๕)          คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า เรามาเพราะกรรมของตัวเราเอง คือทุกคนทุกท่านก็สร้างกรรมให้แก่ตนเอง คือกรรมที่นำเราไปสู่สถานที่ดีหรือไม่ดี…