ระเบียบการเรียนการสอน

ระเบียบการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑
วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

————————-

             เพื่อให้เกิดความมีระเบียบเรียบร้อยในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม ภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิชโสภาราม จึงวางระเบียบไว้เป็นหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

             ๑. เมื่อสัญญาณกริ่งดังขึ้นแล้ว นักเรียนทุกรูปต้องเข้าห้องเรียนก่อนครูสอนภายใน ๑๐ นาที โดยนุ่งห่มรัดอกให้เรียบร้อย (ห้ามไปห่มในห้องเรียน)

             ๒. เมื่อครูสอนเข้าห้องเรียนแล้ว ให้นักเรียนลุกขึ้นยืนประณมมือ ถวายความเคารพครูผู้สอนโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อครูสอนบอกให้นั่ง จึงนั่งลงพร้อมกันด้วยความเรียบร้อย

             ๓. ในขณะกำลังเรียนอยู่ หากมีความจำเป็นจะต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุญาตครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง

             ๔. เมื่อครูสอนบอกให้พักหรือเลิกการเรียน ให้ลุกขึ้นประณมมือกล่าวถวายความเคารพโดยพร้อมเพรียงกัน

             ๕. การถามปัญหาข้อสงสัย หรือตอบคำถามของครูสอน ต้องลุกขึ้นยืนประณมมือถามหรือตอบ

             ๖. เมื่อมีกิจจำเป็นไม่สามารถที่จะเข้าเรียนได้ตามปกติ ต้องยื่นใบลาต่อครูผู้สอน โดยลงชื่อในใบลาด้วยตนเอง จะให้คนอื่นลงชื่อแทนไม่ได้ และมีลายเซ็นของพระอาจารย์ฝ่ายปกครองกำกับรับรองในใบลาทุกครั้ง (ใบลาให้ใช้แบบที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้เท่านั้น)

             ๗. นักเรียนที่ไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าขาดการเรียน ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่ง จะยื่นใบลาในวันถัดไปก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจนและเชื่อถือได้

             ๘. ห้ามเปลือยกายในห้องเรียน หรือนั่งยกเท้าพาดบนโต๊ะ/เก้าอี้ นั่งโต๊ะครู และนั่งเก้าอี้โยกไป ส่ายมา

             ๙. ห้ามพูดคุยกันเสียงดังจนรบกวนนักเรียนรูปอื่น หรือแสดงภาวะไม่สมควรภายในห้องเรียน ให้สำรวมอินทรีย์ อย่าให้เสียมารยาทของสมณะ และของนักเรียน

             ๑๐. ห้ามขีดเขียนกระดาน โต๊ะ เก้าอี้ ฝาผนัง เสาห้องเรียน หรือทำความเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่ห้องเรียนและให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด โดยตั้งวาระผลัดเปลี่ยนกันทำเป็นประจำทุกวัน

             ๑๑. นักเรียนทุกรูปจะต้องท่องจำแบบได้อย่างแม่นยำคล่องปากส่งครูประจำชั้น ตามที่ครูสอนกำหนดและสั่งให้ท่อง

             ๑๒. สำหรับหนังสือที่ยืมเรียน รักษาอย่าทำให้สกปรก ฉีกขาด สูญหาย หากเสียหาย ต้องหามาคืนตามเดิม

             ๑๓. นักเรียนผู้ที่จบนักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป จะต้องช่วยงานของสำนักอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ทางคณะผู้บริหารกำหนดให้รับผิดชอบ และจะได้รับถวายนิตยภัตตามสมควร

             ๑๔. นักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสังกัดไปศึกษาต่อที่สำนักอื่น จะต้องสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคขึ้นไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารเท่านั้น จึงอนุญาตให้ไปได้

             ๑๕. นักเรียนผู้ที่มีมารยาทเรียบร้อย ขยันในการเรียน และทำกิจวัตร ทางโรงเรียนฯจะพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

             ๑๖. นักเรียนทุกรูปจะต้องแสดงความเคารพต่อครู/อาจารย์ผู้สอนทุกท่านในโรงเรียน ให้ถือว่าทุกท่านเป็นครู/อาจารย์ของตน จักต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของครู/อาจารย์ผู้สอน ซึ่งมีความเมตตาตั้งใจและหวังดีต่อนักเรียนในทุกสถานการณ์

บทกำหนดโทษ

             ๑. นักเรียนรูปใดขาดการเรียนโดยพละการ ไม่มีเหตุเหมาะสม ต้องถูกพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์

             ๒. นักเรียนรูปใดขาดเรียนติดต่อกันเกินตามที่โรงเรียนกำหนด โดยไม่ทราบสาเหตุ จะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการสอบในปีนั้นๆ

             ๓. นักเรียนรูปใด ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของผู้จัดการ/คณะผู้บริหาร/ครูอาจารย์ จะได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนในครั้งแรก และจะต้องถูกให้ออกวัดไปในครั้งที่ ๒

             ๔. พระภิกษุ – สามเณร นักเรียนรูปใด ไม่ลงทำวัตรเช้า-เย็น ไม่ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรม เกินกว่าที่โรงเรียนกำหนดวันที่ขาด ต้องถูกลงทัณฑกรรม และที่สุดจนให้ออกจากวัดไป

             ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าแก่ตน แก่หมู่คณะ แก่พระศาสนา ขอจงปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑

(พระครูสิริภาวนาภิรม)

เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ