รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

————————-

             พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

             พ.ศ.๒๕๔๒ แม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑

             พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับประกาศนียบัตร พัดและโล่สำนักเรียนดีเด่น ที่มีผู้สอบได้มากที่สุด อันดับที่ ๔ ในเขตคณะสงฆ์หนตะวันออก จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

             พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับโล่เกียรติยศสำนักเรียนดีเด่น ที่มีผู้สอบได้มากที่สุด อันดับที่ ๑ ในเขตคณะสงฆ์หนตะวันออก จากวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี