วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ระเบียบปฏิบัติในสำนัก

ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓
วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
————————-

๑. ไม่พึงรับแขก เยี่ยม พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน ถ้าจำเป็น ต้องสำรวม

๒. ไม่พึงใช้โทรศัพท์ อ่านหนังสือ ดูหนังสือ เขียนหนังสือ เว้นไว้แต่จำเป็น

๓. ห้ามสูบบุหรี่ และกินหมาก หรือยาเสพติด ทุกประเภท

๔. ไม่พึงปัสสาวะเรี่ยราดในที่อันไม่สมควร อันจะส่งกลิ่นมาสู่ตัวเอง ให้ปัสสาวะในห้องสุขา และที่อันสมควร

๕. ไม่พึงนอนมาก ทำความเพียรน้อย โยคีไม่ควรนอนเกินกว่าวันละ ๔ ชั่วโมง

๖. ไม่พึงทำกิจเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่จำเป็น และไม่ควรหยุดพักในเวลาปฏิบัติ เว้นไว้แต่เผลอหรือหลับ

๗. ไม่พึงเล่าสภาวะที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติสู่กันฟังและห้ามสอบถามอารมณ์การปฏิบัติของผู้อื่น

๘. พึงรักษาระเบียบข้อปฏิบัติ พระธรรมวินัยให้เคร่งครัด

๙. เวลาออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย แม้แต่อยู่ในที่พักก็ต้องพยายามแต่งกาย และนั่งนอนให้เรียบร้อย

๑๐. ถ้าเป็นวันอุโบสถ ผู้ปฏิบัติที่เป็นพระควรปลงอาบัติ สามเณรควรสมาทานศีล อุบาสก – อุบาสิกา พึงสมาทานศีลอุโบสถ

๑๑. พึงรักษาของสงฆ์ อย่าให้ชำรุดเสียหาย ถ้าไม่จำเป็น

๑๒. พึงรักษาความสะอาดที่พัก บริเวณสถานที่ปฏิบัติ และ ห้องน้ำ ห้องสุขาให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ

๑๓. ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร สิ่งโสโครกออกนอกกำแพงวัด หรือภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติให้ทิ้งในที่ควรทิ้ง และที่จัดไว้ให้

๑๔. เมื่อมีกิจธุระจำเป็นจะต้องออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ให้บอกลาพระอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติ หรือพระเจ้าหน้าที่เสียก่อน

๑๕. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอยู่ค้างคืน ภายในสถานที่ปฏิบัติก่อนได้รับอนุญาต

๑๖. เวลาจะออกจากสำนักกลับคืนที่อยู่ของตน ต้องบอกลาท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ แล้วแจ้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไป

๑๗. เมื่อเจ็บป่วยด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้พระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว

๑๘. ถ้าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ สำนัก และแก่พระศาสนา จงเรียนต่อพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว

โยคีผู้ปรารถนาจะได้เห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึงปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติด้วยความเคารพโดยเคร่งครัด

(พระครูสิริภาวนาภิรม)

เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม

วัดพิชโสภาราม