รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๓ ๕…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระธนาธรณ์ ฐยาฐิโต พรมกอง ๒๘…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระสมพินิจ สมสีโล ผาแก้ว ๓๓…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตฺโต เที่ยงกระโทก ๒๔…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระเกียรติมงคล นาควโร นาคราช ๒๓…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระวุฒิสาร อิทฺธิสาโร พิมพ์สุข ๓๕…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๒…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระณัฐพงษ์ ปภาโส สุกวาท ๓๖…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ครั้งที่ ๑. พระจะเด็จ อาภาธโร สมพงษ์ ๔๓…