วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จั.อุบลราชธานี

———————————

เข้าปริวาส วันบูรพาจารย์

วันที่ ๖ ธ.ค. – ๑๕ ธ.ค. ของทุกปี


เข้าปริวาส วันชาตกาลรำลึก

วันที่ ๒๓ มี.ค. – ๑ เม.ย. ของทุกปี


เข้าปริวาส  ก่อนเข้าพรรษา

เริ่มวันขึ้น ๑ ค่ำ ถึง ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี


ในฤดูกาลเข้าพรรษา

เริ่มวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

รวม ๗๕ คืน ๗๕ วัน


หลังออกพรรษา

หลังสอบธรรมสนามหลวงเสร็จ ๕ วัน

เข้าปริวาสของพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาประปริยัติธรรม

คณะศิษยานุศิษย์ออกเผยแผ่ตามสถานที่ต่างๆ

โดยมีพระครูวิบูลกิจโกศล ประธานศิษย์วัดพิชโสภาราม เป็นประธาน

มีหลายสถานที่ รวมประมาณปีละ  ๗๐  ที่

แต่ละสถานที่ รวม ๙ คืน ๑๐ วัน

สิ้นสุดโครงการประมาณปลายเดือนพฤษภาคม