ติดต่อ

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

วัดพิชโสภาราม
เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒
บ้านเรืองอุดม ตำบลแก้งเหนือ
อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๗๐

หมายเลขโทรศัพท์

พระภาวนาสุตาภิรัต (เจ้าอาวาส) โทร. ๐๘๖-๒๒๒-๒๕๒๗
สำนักงานกลาง โทร. ๐๔๕-๒๑๘-๐๑๙ แฟกซ์. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๐
ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติธรรม โทร. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๑ แฟกซ์. ๐๔๕-๒๑๘-๐๒๑
สถานีวิทยุฯ โทร. ๐๔๕-๒๑๘-๐๗๒, ๐๔๕-๒๑๘-๐๗๓