เครือข่าย

ประกาศวัดพิชโสภาราม
เรื่อง อนุมัติจัดตั้งเครือข่ายวัดพิชโสภาราม จำนวน ๘๐ แห่ง


————————-

             ในการประชุมคณะศิษยานุศิษย์วัดพิชโสภาราม มีมติเห็นควรที่จะยกย่องวัดที่ดำเนินจัดการการศึกษา การเผยแผ่ หรือเป็นลูกศิษย์ที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม จัดตั้งเป็นเครือข่ายวัดพิชโสภารามตามลำดับ เพื่อน้อมถวาย ในโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มีอายุครบ ๘๐ ปี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้

             คณะกรรมการได้นำรายชื่อวัด/สำนักต่างๆ กราบเรียนถวายต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับทราบแล้ว และเมตตาธรรม ให้ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายได้ตามวัตถุประสงค์

             จึงอนุมัติจัดตั้งเครือข่ายวัดพิชโสภาราม จำนวน ๘๐ แห่ง คือ

             ๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสนมหมากหญ้า ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓ ตั้งอยู่ที่ วัดแก่งศรีโคตร ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินทร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔ ตั้งอยู่ที่ วัดสุทธิวนาราม ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

             ๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕ ตั้งอยู่ที่ วัดทางสาย ตำบลบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             ๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖ ตั้งอยู่ที่ วัดท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗ ตั้งอยู่ที่ วัดหนังราชวรวิหาร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

             ๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๘ ตั้งอยู่ที่ วัดดอนทองวนาราม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

             ๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๙ ตั้งอยู่ที่ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

             ๑๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๐ ตั้งอยู่ที่ วัดถ้ำผาพิรุณ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

             ๑๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๑ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

             ๑๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๒ ตั้งอยู่ที่ วัดห้วยกระเจา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

             ๑๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๓ ตั้งอยู่ที่ วัดตะเคียนทอง ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

             ๑๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๔ ตั้งอยู่ที่ ที่พักสงฆ์บ้านดอนไร่ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

             ๑๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๕ ตั้งอยู่ที่ วัดแปลงกระถิน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

             ๑๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๖ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

             ๑๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๗ ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุดอยแม่แอบ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

             ๑๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๘ ตั้งอยู่ที่ สถานที่ปฏิบัติธรรมใหม่สันติสุข ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

             ๑๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๑๙ ตั้งอยู่ที่ สำนักสงฆ์สมประสงค์ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

             ๒๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๐ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีสงคราม ตำบลท่าบ่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

             ๒๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๑ ตั้งอยู่ที่ วัดปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

             ๒๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๒ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีบุญเรือง ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

             ๒๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๓ ตั้งอยู่ที่ วัดบ้านบน(สวนสันติสุข) ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

             ๒๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๔ ตั้งอยู่ที่ วัดเขาสมอระบัง ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

             ๒๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๕ ตั้งอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ป่าช้าภูดิน ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

             ๒๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๖ ตั้งอยู่ที่ ที่พักสงฆ์บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

             ๒๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๗ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองเหล็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

             ๒๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๘ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าหนองสีไคลวิมุตติยาราม ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

             ๒๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๒๙ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าบูรพาราม ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

             ๓๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๐ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีวิไล ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๑ ตั้งอยู่ที่ วัดสายนาดง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๒ ตั้งอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ป่าชุมชน ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๓ ตั้งอยู่ที่ วัดเนกขัมมาราม ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๔ ตั้งอยู่ที่ วัดปัจฉิมวัน ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๕ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าดงเย็น ตำบลนามอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๖ ตั้งอยู่ที่ วัดอำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๗ ตั้งอยู่ที่ วัดป่านาสะอาด ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

             ๓๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๘ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าธรรมวิเวก ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

             ๓๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๓๙ ตั้งอยู่ที่ วัดวิเศษสรรพคุณ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

             ๔๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๐ ตั้งอยู่ที่ วัดโคกเลาะ ตำบลโคกเลาะ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๑ ตั้งอยู่ที่ วัดไชยชนะ ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๒ ตั้งอยู่ที่ วัดนาแมด ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๓ ตั้งอยู่ที่ วัดนาหนองทุ่ง ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๔ ตั้งอยู่ที่ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๕ ตั้งอยู่ที่ วัดบูรพา ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๖ ตั้งอยู่ที่ วัดลัฏฐยาวาส ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๗ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีบุญนาค ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๘ ตั้งอยู่ที่ วัดเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๔๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๔๙ ตั้งอยู่ที่ วัดแก้งเกลี้ยง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๐ ตั้งอยู่ที่ วัดชัยภูมิการาม ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๑ ตั้งอยู่ที่ วัดอูบมุง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๒ ตั้งอยู่ที่ วัดนาฬิกาวาส ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๓ ตั้งอยู่ที่ วัดนาดี ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๔ ตั้งอยู่ที่ วัดอรุณสวัสดิ์ ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๕ ตั้งอยู่ที่ วัดนาหว้า ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๖ ตั้งอยู่ที่ วัดโคกสว่าง ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๗ ตั้งอยู่ที่ วัดยางเครือ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๘ ตั้งอยู่ที่ วัดสว่างโพธิ์ศรี ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๕๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๕๙ ตั้งอยู่ที่ วัดยางกระเดา ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๐ ตั้งอยู่ที่ วัดโพนสูง ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๑ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๒ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าหนองบัว ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๓ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าพุทธนิมิต ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๔ ตั้งอยู่ที่ วัดเอี่ยมวนาราม ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๕ ตั้งอยู่ที่ ที่พักสงฆ์นาห้วยแดง ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๖ ตั้งอยู่ที่ วัดปุญญานิวาส ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๗ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๘ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าลุมพุก ตำบลนาตาล อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี

             ๖๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๖๙ ตั้งอยู่ที่ วัดโนนวัฒนาราม ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๐ ตั้งอยู่ที่ วัดป่าหัวน้ำ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๑. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๑ ตั้งอยู่ที่ วัดป่ายางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๒. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๒ ตั้งอยู่ที่ วัดโนนจิกน้อย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๓. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๓ ตั้งอยู่ที่ วัดบูรพา ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๔. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๔ ตั้งอยู่ที่ วัดศรีบุญเรือง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๕. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๕ ตั้งอยู่ที่ วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๖. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๖ ตั้งอยู่ที่ วัดสิงห์ทอง ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๗. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๗ ตั้งอยู่ที่ วัดสามแยกโพธาราม ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๘. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๘ ตั้งอยู่ที่ วัดสารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

             ๗๙. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๗๙ ตั้งอยู่ที่ วัดเวฬุวัน ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

             ๘๐. เครือข่ายวัดพิชโสภาราม แห่งที่ ๘๐ ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

(พระราชปริยัตยากร)

เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม

วัดพิชโสภาราม