กิเลสของคนเหมือนกันทั้งโลก

กิเลสของคนเหมือนกันทั้งโลก พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๕ ธ.ค. ๖๖)             คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีอากาศที่มันหนาว ทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดความไม่สบายเท่าที่ควร เพราะฉะนั้นก็พยายามทำร่างกายให้อบอุ่น เพราะว่าร่างกายของเรามันหนาวนัก มันก็สามารถที่จะแตกดับได้ ร้อนนักร่างกายของเราก็สามารถที่จะแตกดับได้ ร่างกายของเรานั้นต้องมีความอบอุ่นจึงสามารถที่จะดำรงชีวิตของเราสืบต่อไปได้…

ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์

ใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๖ ธ.ค. ๖๖)             ในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้น ท่านกล่าวว่า สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยง สพฺเพ สงฺขารา…

วันพระ

วันพระ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๗ ธ.ค. ๖๖)             วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระ เป็นวันธัมมสวนะ เป็นวันฟังธรรม นอกจากจะเป็นวันธัมมสวนะแล้ว วันพระนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งปวงตื่นตัวในอันที่จะสร้างสมอบรมบารมีใส่ตนเอง เราได้ฟังเสียงตีกลองดึกในเวลาตี ๓ อันนี้ก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรม…

รางวัลของมนุษย์

รางวัลของมนุษย์ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๕)             ธรรมดามนุษย์เรานั้นมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนปรากฏขึ้นในสังขารร่างกายอยู่เป็นประจำ คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่เป็นประจำ แต่ว่าเราทั้งหลายทั้งปวง มีรางวัลของชีวิตที่ทำให้เรามีความกระตือรือร้น อยากจะเวียนว่ายตายเกิด อยากจะมีลาภมียศมีสรรเสริญต่างๆ         …

ประโยชน์ในโลกหน้า

ประโยชน์ในโลกหน้า พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๖)             คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดมาแล้วก็มีสังขารผ่านมา ได้มีอายุประมาณเท่านี้ ถือว่าเราทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีบุญ มีกุศล มีคุณงามความดี เราจึงมีสังขาร…

ยกจิตให้สูงขึ้น

ยกจิตให้สูงขึ้น พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๕)             เวลามีน้อยนิดเดียว เวลา ๓๐ นาที เป็นเวลาที่เราจะต้องยกจิตยกใจขึ้นสู่อารมณ์ของพระกรรมฐาน อารมณ์ของพระกรรมฐานก็คือรูปคือนาม ให้เรายกจิตยกใจขึ้นสู่รูปสู่นาม…

อธิษฐานธรรม ๔ ประการ

อธิษฐานธรรม ๔ ประการ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๕)             คณะครูบาอาจารย์ ตลอดถึงญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่าน ในห้วงเวลาเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่าเป็นห้วงแห่งปีใหม่ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ ๑๐…

ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่

ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (วันที่ ๙ ม.ค. ๖๕)             คณะครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกรูปทุกท่านทุกนาม การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เสียสละการงานต่างๆ เสียสละเวลา เสียสละหน้าที่ที่เราจะต้องได้ทำภาระธุระในทางโลก ได้มาบวชในพระพุทธศาสนา ถือว่าเราเป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะเสียสละจากการมีครอบครัว…

การฟังธรรมทำให้บรรลุธรรมได้

การฟังธรรมทำให้บรรลุธรรมได้ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (เทศน์ที่วัดบ้านเก่าบ่อ วันที่ ๘ ม.ค. ๖๕)             ต่อไปก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้นั่งฟังธรรมไปด้วย แล้วก็กำหนดอารมณ์ของพระกรรมฐานไปด้วย การฟังธรรม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า เป็นการปฏิบัติธรรมที่ทำให้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เข้าถึงคุณธรรมมีการบรรลุมรรคผลพระนิพพานเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร…