สูตรตัดสินพระธรรมวินัย

สูตรตัดสินพระธรรมวินัย           คำสอนและข้อปฏิบัติใด  เป็นไปเพื่อ….           ๑.    คลายหรือลดละความกำหนัด (วิราคะ)           ๒.    ไม่ผูกมัดหรือประกอบทุกข์ไว้ (วิสังโยค)           ๓.    ความไม่พอกพูนกิเลส…

กฎของการอยู่ป่าหรือธุดงค์

กฎของการอยู่ป่าหรือธุดงค์           ๑. สวดพุทธาวุธ  (กรณียเมตตสูตร)  ประจำ           ๒. เจริญเมตตา  และสวดวิรูปักเข  ประจำ           ๓. อย่าอยู่ใกล้ถนนที่คนหรือสัตว์สัญจรไปมา           ๔.…

ประพฤติวุฏฐานวิธีไม่สำเร็จ

ประพฤติวุฏฐานวิธีไม่สำเร็จ         ภิกษุประพฤติวุฎฐานวิธีอยู่  ยังไม่ทันสำเร็จ  ปฏิญญาณตนเป็นอนุปสัมบันแล้วอุปสมบทใหม่  ต้องประพฤติต่อให้ครบจำนวนวันที่ค้างอยู่ ต้องครุกาบัติ  ยังไม่ทันได้ออกจากอาบัตินั้นแล้วสึกเสีย  เมื่ออุปสมบทใหม่ต้องประพฤติวุฎฐานวิธีอีก ความประสงค์ของการบัญญัติวัตตเภทนั้น  คือ         หมวดที่ ๑   ห้ามทำการในหน้าที่ของพระเถระ        …

วัตรของปริวาสิกภิกษุและมานัตตจาริกภิกษุ ๑๐ หมวด

วัตรของปริวาสิกภิกษุและมานัตตจาริกภิกษุ ๑๐ หมวด         ภิกษุผู้สมาทานวัตรแห่งปริวาสแล้วก็ดี  ผู้สมาทานวัตรแห่งมานัตต์แล้วก็ดี  พึงถือการปฏิบัติวัตร ๑๐ หมวดนี้  โดยเคร่งครัด  ท่านปรับอาบัติทุกกฎแก่ผู้ล่วงละเมิด  เรียกว่า  วัตตเภท  คือ         ๑. …

รัตติเฉทของปริวาส

รัตติเฉทของปริวาส       รัตติเฉท  เหตุทำให้ขาดราตรีของปริวาสิกภิกษุผู้ประพฤติปริวาสมี ๓ คือ       ๑.    สหวาโส          อยู่ร่วมในชายคาอันเดียวกันกับปกตัตตภิกษุ       ๒.    วิปวาโส         อยู่ถิ่นอาวาสและถิ่นไม่ใช่อาวาส ที่ไม่มีสงฆ์หรือไม่มีปกตัตตภิกษุแม้รูปเดียวอยู่เป็นเพื่อน…

คำแผ่เมตตาแบบโบราณ

คำแผ่เมตตาแบบโบราณ บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานา เป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา อีกทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์ พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง ฝูงเปรตทั้งหลาย…

คำแผ่เมตตา – คำอุทิศส่วนกุศล

คำแผ่เมตตา สัพเพ  สัตตา            อันว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง  ทุกชาติชั้นวรรณะ  ทุกศาสนา ทุกภาษา ที่อยู่ทางทิศบูรพาก็ดี  ที่อยู่ทางทิศอาคเนย์ก็ดี  ที่อยู่ทางทิศทักษิณก็ดี ที่อยู่ทางทิศหรดีก็ดี ที่อยู่ทางทิศปัจจิมก็ดี ที่อยู่ทางทิศพายัพก็ดี ที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดี ที่อยู่ทางทิศอิสานก็ดี …

กิจวัตร ๑๐ อย่าง

กิจวัตร ๑๐ อย่าง       ๑.    ลงอุโบสถ       ๒.    บิณฑบาตเลี้ยงชีพ       ๓.    สวดมนต์ไหว้พระ       ๔.    กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์      …

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่

การตอบแทนพระคุณพ่อแม่       พระพุทธเจ้าประทับอยู่  ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี  ได้ตรัสถึงการตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่ที่ได้ผลอย่างแท้จริงและถูกต้องตามหลักศาสนาไว้ดังนี้       “ภิกษุทั้งหลาย!  บุตรยกมารดาบิดาขึ้นวางไว้บนบ่าทั้งสองข้าง ปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการอบกลิ่น  นวด  อาบน้ำ  ท่านทั้งสองได้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอยู่บนบ่าบุตรนั้นตลอดร้อยปี แม้อย่างนั้น  ก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณของมารดาบิดา …