อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม

อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๑๑ ธ.ค. ๖๖)         การประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราทั้งหลายทั้งปวงประพฤติปฏิบัติธรรมรวมกันนี้เนี่ย มีอานิสงส์มากมายหลายประการ สุดที่จะพรรณนาได้ ตั้งแต่ประโยชน์อย่างต่ำ อย่างกลาง อย่างสูง ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละ นอกจากนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นยังเป็นอุดมการณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนาของเรา…

คนไม่มีศีลเปรียบเหมือนคนตาย

คนไม่มีศีลเปรียบเหมือนคนตาย พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๔ ม.ค. ๖๕)          การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้มาทำวัตรสวดมนต์รวมกัน ถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของเรา โดยเฉพาะคณะครูบาอาจารย์คณะแม่ชีที่มาประพฤติปฏิบัติธรรม การที่เราได้มาทำวัตก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของเรา ให้มีความศรัทธา ให้มีความเชื่อ ในพระพุทธเจ้า พระธรรม…

โลกมนุษย์เป็นที่บำเพ็ญบารมีชั้นยอด

โลกมนุษย์เป็นที่บำเพ็ญบารมีชั้นยอด พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๓ ม.ค. ๖๕)          การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าเป็นของหายาก ท่านกล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า บุคคลผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ เมื่อจะละจากอัตภาพของมนุษย์ คนทั้งหลายทั้งปวงก็ปรารถนาสุคติ คือคนเราทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย เวลาจะตาย…

บุญเป็นสิ่งที่ควรสั่งสม

บุญเป็นสิ่งที่ควรสั่งสม พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๑๒ ธ.ค. ๖๖)          การฟังธรรมร่วมกันในวันธรรมสวนะ ก็ถือว่าเป็นประเพณี เป็นวัฒนธรรม เป็นขนบเป็นจารีต ที่วัดพิชโสภารามของเราได้ประพฤติปฏิบัติ ทำกันมาช้านาน เพราะว่าการฟังธรรมร่วมกัน ทำวัตรร่วมกันในวันพระ…

บุญเปรียบเหมือนเสบียงของคนเดินทาง

บุญเปรียบเหมือนเสบียงของคนเดินทาง พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๐ ม.ค. ๖๕)          คณะครูบาอาจารย์ ญาติโยม ที่มาใหม่ โดยเฉพาะมาเมื่อวานนี้ก็ดี มาวันนี้ก็ดี ตามธรรมเนียมประเพณีของวัดพิชโสภารามของเรา ในเมื่อเราได้ทำวัตรเย็นร่วมกัน เป็นการสรรเสริญพุทธคุณ…

การฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ

การฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๑๔ ม.ค. ๖๕)          วันนี้ก็ถือว่ามาให้กำลังจิตกำลังใจหลวงพ่อพระครูวิสุทธิสมณกิจซึ่งท่านก็ป่วยรักษาตัว ไปโรงพญาบาลอาทิตย์ละ ๒ ครั้ง ในการฟอกเลือด แต่ก็ไม่ทิ้งการประพฤติปฏิบัติธรรม สนใจ ใส่จิต…

กายวาจาใจ สามารถพัฒนาได้

กายวาจาใจ สามารถพัฒนาได้ พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๑๕ ธ.ค. ๖๖)         การที่เราทั้งหลายทั้งปวงได้มานั่งภาวนารวมกันทุกวัน หลังจากที่เราได้ทำวัตรสวดมนต์เสร็จลงไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นการอบรมกายของเรา เป็นการอบรมวาจาของเรา เป็นการอบรมใจของเรา ให้มีสุขภาพกายวาจาใจที่ดีขึ้น โดยอาศัยความสงบ…

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๙๑ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมี เนื่องในวันชาตกาลครบ ๙๑ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) ๒๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ…

อยู่ด้วยกัมมัฏฐาน

อยู่ด้วยกัมมัฏฐาน พระภาวนาสุตาภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) (๒๐ ธ.ค. ๖๖)         เวลาที่มันผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ใกล้จะผ่านพ้นปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ บางคนก็มีอายุล่วงแล้ว ๒๐ ปี…