พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำคณะสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ