วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รับพัดรองสำนักศาสนศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ทุน ผ้าไตร ย่าม พัดรอง สำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ มอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา และเข็มวิทยฐานะ ผู้สอบได้บาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑ วัดพิชโสภาราม ได้เป็นสำนักศาสนศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดย พระมหาไพทูลย์ ขนฺติสาโร เลขานุการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ เป็นตัวแทนเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เข้ารับทุนการศึกษา พัดรอง และผ้าไตร