พระเทพปริยัติมุนี เยี่ยมสนามอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดพิชโสภาราม

พระเทพปริยัติมุนี เยี่ยมสนามอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง วัดพิชโสภาราม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเดชพระคุณพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง มอบหมายให้ พระเทพปริยัติมุนี ( ป.ธ.๙, ผศ.ดร. ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาบาลี (อบรมบาลีก่อนสอบ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมด้วยพระราชธรรมเมธี วัดโค้งสนามเป้า จังหวัดจันทบุรี ออกตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมบาลีก่อนสอบ เพื่อถวายกำลังใจแก่คณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมบาลี ในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕ ประจำปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหา, อุปสรรคในการจัดการศึกษาในพื้นที่ และมอบสื่อการเรียนการสอนให้เจ้าสำนักศาสนศึกษา ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๑ วัดพิชโสภาราม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระภาวนาสุภิตารัต เจ้าอาวาส เจ้าสำนักศาสนศึกษา พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดพิชโสภารามถวายการต้อนรับ