พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ได้นำพระสงฆ์สามเณรและอุบาสก อุบาสิกา วัดพิชโภาราม เวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถ เพื่อเป็นการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ องค์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ผู้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งได้ประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์