วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

พิธีถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๑๐ ก.ค. ๖๒

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทธสโร) ได้นำพาคณะศิษย์ถวายทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมบุญกุศลถวายพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) และได้นำถวายศาลาปฏิบัติธรรม ๘๐ ปี สารทมหาเถระ ซึ่งหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ได้ริเริ่มสร้างไว้เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และพระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม ได้เป็นผู้รับภาระธุระสานต่อจนแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์แก่พระสงฆ์สามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ผู้มาจากทิศทั้งสี่ จะได้อาศัยเป็นที่กระทำสมณธรรมต่อไป