โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะครูและนักเรียนตลอดถึงบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๗๘ คน ณ วัดพิชโสภาราม ๖๒/๐๒/๐๗