ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ตารางงานปฏิบัติธรรมเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

ตารางงานปฏิบัติธรรม เครือข่ายวัดพิชโสภาราม

ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓


ลำดับวันเปิดงานวันปิดงานสถานที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประธานดำเนินงานเบอร์โทรติดต่อหมายเหตุ
1 3 พ.ย. 62 12 พ.ย. 62 วัดป่าชุมชนเจริญจิต หนองข่า หนองข่า ประทุมราชวงศา อำนาจเจริญ พระอาจารย์ ชุมพล โชติธมฺโม 087 069-5526
2 21 พ.ย. 62 30 พ.ย. 62 สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ดอนหัน โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ พระภาวนาสุตาภิรัต 093 658 -2653
3 27 พ.ย. 62 6 ธ.ค. 62 วัดเนกขัมมาราม หนองข่า พนา พนา อำนาจเจริญ พระภาวนาสุตาภิรัต 098 283-9680
4 1 ธ.ค. 62 10 ธ.ค. 62 วัดป่าธรรมวิเวก ดอนหอ ดอนหอ บ้านผือ อุดรธานี พระครูวิวิตอรัญธรรม 087 246 3851
5 1 ธ.ค. 62 10 ธ.ค. 62 สำนักสงฆ์ ป่าศรีพันดอน แก่งศรีโคตร โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี พระอาจารย์วิเศษ วิชิโต 083 965-6380
6 1 ธ.ค. 62 10 ธ.ค. 62 สำนักสงฆ์ นาหว้า นาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระครูโอภาสกันตาภิรม 083 733-0754
7 1 ธ.ค. 62 10 ธ.ค. 62 สำนักสงฆ์ดอนปู่ตา กุดกลอย โนนสว่าง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี พระอาจายย์วิเศษ วิชิโต 094 521- 9619
8 3 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 วัดอุบลมังคลาราม คำพ่อปลา ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระอาจารย์บัวกัน สุธมฺโม 095 082-2476
9 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 วัดโคกสะอาด โคกสะอาด ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ 089 424- 2899
10 5 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62 วัดหนองเป็ด หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี พระสุนทรปริยัติเมธี 085 444-8086
11 6 ธ.ค. 62 15 ธ.ค. 62 วัดพิชโสภาราม เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระภาวนาสุตาภิรัต 086 222-2527
12 8 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 วัดนาหว้า นาหว้า นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ พระครูปทุมธรรมคุณ 091 347-3746
13 10 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 วัดโคกสว่าง อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี พระอาจารย์ สุธร สุนฺธโร 086 147-1894
14 12 ธ.ค. 62 21 ธ.ค. 62 วัดศีลาราม ถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอธิการคำสอน ปญฺญาวโร 082 154-6476
15 12 ธ.ค. 62 19 ธ.ค. 62 วัดป่าคำเม็ก ( ไม่ปริวาส ) น้อยคำเม็ก ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด พระมหาธนศักดิ์ มหาปญฺโญ 097 325-4968 ไม่มีปริวาส
16 14 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 62 วัดอำนาจ อำนาจ อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร 086 246-2724
17 15 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 วัดป่าศีลาราม นากระตึบ ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูสุตธรรมวิสุทธิ์ 083 333-7877
18 16 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 1731/5 หมู่ 6 (ไม่มีปริวาส ) เขตประชาพัฒน์ อู่ทอง อู่ทอง สุพรรบุรี เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ 081 926-0538
19 20 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. 62 วัดยางกระเดา ยางกระเดา ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี พระอาจารย์ สุธร สุนฺธโร 092 945-5455
20 20 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. 62 วัดป่าภูดินธรรมาราม ดอนสวรรค์ น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร พระภาวนาสุตาภิรัต 081 183-8046
21 20 ธ.ค. 62 29 ธ.ค. 62 วัดเวฬุวัน ไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พระครูเวฬวันสุตกิจ 081 760-4129
22 20 ธ.ค. 62 30 ธ.ค. 62 ศูนย์โมกขธรรม ดอนเจ้าปู่ พนา พนา พนา อำนาจเจริญ พระอาจารย์จันลา รวิวณฺโณ 087 262-5723
23 21 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 62 วัดศรีบุญนาค เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระอาจารย์ ปิยพงษ์ จตฺตมโล 094 521-9619
24 30 ธ.ค. 62 7 ม.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติธรรม กาญจนาภิเษก นาเมือง ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล 088 348-8606
25 3 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 ป่าช้าอูบมุง อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูเขมสังวราภิยุต 061 150-9466
26 3 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 วัดโนนตุม บ้านโนนตุม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี พระครูโสภณวัฒนคุณ 082 338-7032
27 3 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 วัดบ้านเก่าบ่อ แสนสุข หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ พระครูภาวนากิจจาทร 085 023-5235
28 4 ม.ค. 63 13 ม.ค. 63 วัดป่าพุทธนิมิต ฮี คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอาจารย์ ชุมพล โชติธมฺโม 084 745-9602
29 5 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 วัดนาหนองทุ่ง นาหนองทุ่ง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูปริยัตยานุการ 096 267-7223
30 5 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 วัดป่า นาสะอาด นาสะอาด เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ พระปลัดสงวน อนุตฺตโร 094 184-9787
31 6 ม.ค. 63 15 ม.ค. 63 วัดสายนาดง สายนาดง โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ เจ้าอธิการ ขวัญใจ กนฺตสีโล 088 367-4667
32 8 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 วัดเหมือดแอ่ เหมือดแอ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระพิมลพัฒนคุณ 087 376-3558
33 12 ม.ค. 63 21 ม.ค. 63 วัดบ้านนาดี นาดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตถิธรรม 083 372-3297
34 14 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 วัดดอนศาลา ดอนโก ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ พระอาจารย์วิเศษ วิชิโต 094 521-9619
35 14 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 วัดบ้านห้วยยาง ห้วยยาง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูกิตติบูรพาภิรักษ์ 089 946-8852
36 14 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 วัดศรีสงคราม ท่าบ่อ ท่าบ่อ ศรีสงคราม นครพนม พระครูสิริปัญญาวิชัย 087 218-7701
37 15 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 สำนักปฏิบัติธรรมภูนกหงษ์ แก้งอะฮวน ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอาจารย์เสรี ธมฺมธโร 088 348-8606
38 17 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 วัดนาไผ่ นาไผ่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี พระอธิการจงกล คมฺภีรธมฺโม 092 686-0008
39 17 ม.ค. 63 25 ม.ค. 63 วัดปัจฉิมวัน เสารีก พระเหลา พนา อำนาจเจริญ พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 081 321-1599
40 20 ม.ค. 63 29 ม.ค. 63 ที่พักสงฆ์ ป่าช้า นาห้วยแดง นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอาจารย์ เจนกิจ สุธีโร 089 917-9101
41 22 ม.ค. 63 31 ม.ค. 63 วัดนาหว้า นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวชิรธรรมโสภณ 081 876-9335
42 23 ม.ค. 63 1 ก.พ. 63 ศูนย์ปฏิบัติธรรม ป่าช้าทรายพูล ทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล 063 145-2500
43 23 ม.ค. 63 1 ก.พ. 63 วัดป่า ภูเวียง ภูเวียง สาระภี โพธิไทร อุบลราชธานี พระอาจารย์วิเศษ วิชิโต 094 521-9619
44 25 ม.ค. 63 3 ก.พ. 63 วัดแก่งศรีโคตร แก่งศรีโคตร โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล 085 929-8789
45 28 ม.ค. 63 6 ก.พ. 63 พระธาตุดอยฮาง ดอยแม่แอบ ดอยฮาง เมือง เชียงราย พระอาจารย์บุญเรือง 086 229-6735
46 29 ม.ค. 63 7 ก.พ. 63 วัดป่า ลุมพุก ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี พระอธิการ เวหา มหาปุญฺโญ 062 426-0889
47 29 ม.ค. 63 7 ก.พ. 63 วัดป่าหัวน้ำ หัวน้ำ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์ 065 998-2824 098 654-6610
48 1 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 วัดพระพุทธบาท เปลือย ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ พระครูสุเมธศีลคุณ 086 229-6735
49 1 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 วัดโนนจิก โนนจิกน้อย กุดชุมภู เขต 2 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี พระครูอุบลวรรณาภรณ์ 080 479-9792
50 1 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 วัดศรีมงคล บุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี พระอาจารย์ อภิวัฒน์ อุทาโน 092 156-3547
51 1 ก.พ. 63 10 ก.พ. 63 ศูนย์ปฏิบัติธรรม ป่าช้า โนนกุง โนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอธิการ บุญลอง กตธมฺโม 084 829-5798
52 2 ก.พ. 63 11 ก.พ. 63 วัดศรีบุญเรือง หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม พระปลัดศักดิ์ศรี จนฺทวํโส 090 840-2855
53 2 ก.พ. 63 11 ก.พ. 63 วัดอรุณสวัสดิ์ บาก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตถิธรรม 088 108- 8439
54 9 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63 วัดป่า ยางกลาง ยางกลาง ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี พระภาวนาสุตาภิรัต 061 460-3241
55 9 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63 วัดเกาะแก้ว หนองสามสี หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 084 838-9278
56 11 ก.พ. 63 20 ก.พ. 63 วัดแปลงกระถิน แปลงกระถิน หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี พระภาวนาสุตาภิรัต 083 808-6197
57 12 ก.พ. 63 21 ก.พ. 63 วัดสระบัว หนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตถิธรรม 089 848-2041
58 15 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 วัดบ้านนาขนัน นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูศรีสุตาลังการ 085 251-3159
59 15 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 วัดปฏิรูป ปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม อุบลราชธานี พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ 082 839-1345
60 18 ก.พ. 63 27 ก.พ. 63 วัดประชาสามัคคีธรรม สร้างกุง สองคอน โพธิไทร อุบลราชธานี พระอาจารย์ชุมพล โชติธมฺโม 087 869-7111
61 19 ก.พ. 63 28 ก.พ. 63 วัดป่า บูรพาราม หนองมะเกลือ ดงชน เมือง สกลนคร พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 063 359-6496
62 20 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 สำนักสงฆ์ ป่าช้า สีลำดวน เหล่าแค เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี หลวงปู่ลี โกวิโท 089 277-9167
63 25 ก.พ. 63 28 ก.พ. 63 ที่พักสงฆ์ไร่รองเมือง ศรีเมือง นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี พระมหาแสวงปญฺญาคโม 088 186-9948 ไม่มีปริวาส
64 24 ก.พ. 63 4 มี.ค. 63 วัดโพนสูง ดอนโทน ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระภาวนาสุตาภิรัต 089 582-6608
65 25 ก.พ. 63 6 มี.ค. 63 วัดป่าพนอมทุ่ง พนอมทุ่ง พนอม ท่าอุเทน นครพนม พระอธิการไพรัตน์ ชินวโร 084 497-3418
66 1 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 วัดป่า ลาดคำ ไชยมงคล บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 083 386-2995
67 1 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 วัดยางเครือ ยางเครือ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี 085 778-1415
68 2 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 วัดป่าช้า บ๋าพอก บ๋าพอก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตถิธรรม 082 369-5536
69 11 มี.ค. 63 20 มี.ค. 63 วัดหนองเหล็ก หนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ 084 389-5589
70 12 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63 วัดป่า หนองบัว คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 089 579-9912
71 23 มี.ค. 63 1 เม.ย. 63 วัดพิชโสภาราม เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระภาวนาสุตาภิรัต 086 222-2527
72 1 เม.ย. 63 9 เม.ย. 63 สถานปฏิบัติธรรม วัดใหม่สันติสุข โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม พระครูสังฆรักษ์ประวิทย์ ภทฺทโก 089 249-5814
73 3 เม.ย. 63 11 เม.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก นาเมือง ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล 088 348-8606
74 17 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 ธรรมสถานป่าดงเย็น แก้งกฐิน นาหมอม้า เมือง อำนาจเจริญ พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 089 585-2816
75 17 เม.ย. 63 26 เม.ย. 63 วัดสนมหมากหญ้า สนมหมากหญ้า แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาอาธร สนฺตกาโย 080 732-1035 092 894-7606
76 18 เม.ย. 63 27 เม.ย. 63 วัดนาฬิกาวาส โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวิมลพัฒนคุณ 085 612-3995
77 1 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63 ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าช้าทรายพูล ทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระอธิการศรีอุทัย อรุโณ 098 197-5699 จัด 15 วัน
78 2 พ.ค. 63 11 พ.ค. 63 วัดป่า โนนเก่าห้วย ไร่สีสุก ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ 089 424-2899
79 2 พ.ค. 63 11 พ.ค. 63 วัดสิริวราวาส น้ำอ้อม น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ พระมหาสนอง ขนฺติธโร 098 024-1608
80 6 พ.ค. 63 16 พ.ค. 63 วัดหนองไม้แก่น หนองไม้แก่น หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี พระครูกาญจนธรรมชัย 092 918-4585
81 28 เม.ย. 63 7 พ.ค. 63 สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ดอนหัน โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ พระภาวนาสุตาภิรัต 093 658-2653
82 12 พ.ค. 63 21 พ.ค. 63 วัดสัลเลขธรรม จิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี พระอาจารย์จันลา รวิวณฺโณ 081 660-8846
83 13 พ.ค. 63 22 พ.ค. 63 วัดห่องไผ่ ห่องไผ่ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระสมุห์นิด นิภสฺสโร 087 875-1386
84 21 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 วัดตะเคียนทอง ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี พระครูสุธรรมวิริยาลังการ 085 256-8394
85 10 พ.ค. 63 19 พ.ค. 63 วัดป่าภูดินธรรมาราม ดอนสวรรค์ น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร พระภาวนาสุตาภิรัต 081 183-8046
86 26 พ.ค. 63 4 มิ.ย. 63 วัดศรีบุญนาค เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระปิยพงษ์ จตฺตมโล 085 413-9245
87 5 มิ.ย. 63 14 มิ.ย. 63 วัดศรีมงคล นายุง ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ พระอาจารย์จันลา รวิวณฺโณ 087 879-6842
88 8 มิ.ย. 63 17 มิ.ย. 63 วัดโนนวัฒนาราม โนนวัฒนา พังเคน นาตาล อุบลราชธานี พระภาวนาสุตาภิรัต 083 129-2374
89 2 มิ.ย. 63 11 มิ.ย. 63 วัดทุ่งทวีศรีร่มเย็น โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด พระครูภาวนากิจจาทร 093 069-5936
90 21 มิ.ย. 63 30 มิ.ย. 63 วัดพิชโสภาราม เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระภาวนาสุตาภิรัต 086 222-2527
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [171.90 KB]