รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๐

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑. พระสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๓ ๑๕๑๑ ป.๑-๒
๒. พระทำนอง จนฺทสาโร แสงชมภู ๒๖ ๑๕๑๒ ป.๑-๒
๓. พระปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคำ ๒๔ ๑๕๑๓ ป.๑-๒
๔. สามเณรสนธยา โสรัตน์ ๑๗ ๑๕๑๔ ป.๑-๒
๕. สามเณรทนงศักดิ์ ชายแก้ว ๑๗ ๑๕๑๕ ป.๑-๒
๖. สามเณรบุญธรรม สุธรรมวิจิตร ๑๗ ๑๕๑๖ ป.๑-๒
๗. สามเณรคำเพียร ดวงมณี ๑๖ ๑๕๑๗ ป.๑-๒
๘. สามเณรกฤษณา พิลากุล ๑๖ ๑๕๑๘ ป.๑-๒
๙. สามเณรมนตรี โสดากุล ๑๖ ๑๕๑๙ ป.๑-๒
๑๐. สามเณรประมวล หงษ์มณี ๑๖ ๑๕๒๐ ป.๑-๒
๑๑. สามเณรเสน่ห์ สุดดี ๑๖ ๑๕๒๑ ป.๑-๒
๑๒. สามเณรบันทอน ทองสว่าง ๑๖ ๑๕๒๒ ป.๑-๒
๑๓. สามเณรสัญชัย ทานาฤทัย ๑๕ ๑๕๒๓ ป.๑-๒
๑๔. สามเณรอภินันท์ พันแสน ๑๕ ๑๕๒๔ ป.๑-๒
๑๕. สามเณรไสว บุญจันทร์ ๑๕ ๑๕๒๕ ป.๑-๒
๑๖. สามเณรสุบิน ปัตธรรมมา ๑๕ ๑๕๒๖ ป.๑-๒
๑๗. สามเณรทวี คำนึง ๑๕ ๑๕๒๗ ป.๑-๒
๑๘. พระสุชาติ ธมฺมาภิรโม สีหจักร ๒๘ ๙๘๔ ป.ธ.๓
๑๙. พระทองใบ ฐิตสทฺโท หงษ์มณี ๒๗ ๙๘๕ ป.ธ.๓
๒๐. พระชม สุจิตฺโต เนตรกลาง ๒๕ ๙๘๖ ป.ธ.๓
๒๑. พระบุญรวม อปฺปคพฺโภ คล้ายมณี ๒๔ ๙๘๗ ป.ธ.๓
๒๒. สามเณรสุเวช สีหจักร ๒๑ ๙๘๘ ป.ธ.๓
๒๓. สามเณรปานคำ วงศ์คำดี ๒๐ ๙๘๙ ป.ธ.๓
๒๔. สามเณรสมสนุก เคนพรหม ๒๐ ๙๙๐ ป.ธ.๓
๒๕. สามเณรโกสุมัญ บุญสาร ๑๙ ๙๙๑ ป.ธ.๓
๒๖. สามเณรมนตรี บำเพ็ญผล ๑๘ ๙๙๒ ป.ธ.๓
๒๗. สามเณรสมศักดิ์ ตีวารี ๑๘ ๙๙๓ ป.ธ.๓
๒๘. สามเณรยุทธนา วงศ์กลาง ๑๗ ๙๙๔ ป.ธ.๓
๒๙. สามเณรสมพร ชาลี ๑๗ ๙๙๕ ป.ธ.๓
๓๐. สามเณรบุญลือ พวงทอง ๑๗ ๙๙๖ ป.ธ.๓
๓๑. พระมหาไพวรรณ คมฺภีธมฺโม ปัดภัย ๒๖ ๕๔๙ ป.ธ.๔
๓๒. พระมหานิคม ธีรปญฺโญ ประสมพลอย ๒๒ ๕๕๐ ป.ธ.๔
๓๓. พระมหาชาตรี คมฺภีธมฺโม สาลีชุม ๒๒ ๕๕๑ ป.ธ.๔
๓๔. สามเณรสัญญา ธีรปญฺโญ พุทธจักร ๒๐ ๕๕๒ ป.ธ.๔
๓๕. สามเณรวีระพงษ์ ไกยวินิจ ๑๖ ๕๕๓ ป.ธ.๔
๓๖. พระมหาจำปา อตฺถกาโร สายสุด ๒๙ ๓๑๗ ป.ธ.๕
๓๗. พระมหาโอวาท ปภสฺสโร บุราณรมย์ ๒๖ ๓๒๗ ป.ธ.๖
๓๘. สามเณรสมศรี บำเพ็ญ ๒๐ ๓๒๘ ป.ธ.๖
๓๙. พระมหาบุญหลา วิสุทฺธาจาโร ดอนลาดดี ๒๔ ๓๒๙ ป.ธ.๖