วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๒เด็กชายเอกภพนางแพง๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๓เด็กหญิงปริชญาใจคิด๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๔เด็กชายเกียรติศักดิ์แสงพุฒ๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๕เด็กชายคณิศรใจคิด๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๖เด็กชายเควินไชยราช๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๗เด็กหญิงจันทรากลบกลิ่น๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๘เด็กหญิงจิราภรณ์คนขยัน๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๕๙เด็กชายฉลองชัยแก้วเนตร๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๐เด็กชายชาญณรงค์โคตรวงศ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๑เด็กชายทักษ์ดนัยโชติสนธิ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๒เด็กชายทัตดนัยอัครปะสา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๓เด็กหญิงพัชราภาพึ่งโพธิ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๔เด็กชายพันธกวินศรีทอง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๕เด็กชายพาทิศใจคิด๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๖เด็กหญิงเพ็ญพักตร์จันทร์เขียว๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๗เด็กชายรพีภัทรหลาทอง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๘เด็กชายเสรีพิสุทธิ์วณานิชย์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๖๙เด็กชายอดิศักดิ์ดวงบุตร๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๐เด็กหญิงอภิญญาบุญลา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๑เด็กหญิงอภิรสาสืบสนุก๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๒เด็กหญิงกนกกาญจน์พรมนิล๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๓เด็กชายกิติพัฒน์ทาก้อน๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๔เด็กชายฉัตรเงินเหมแดง๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๕เด็กหญิงชัชญดาพรบัวกอ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๖เด็กชายพรวิสิทธิ์พันธ์โบ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๗เด็กชายพลพลคณะรัตน์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๘เด็กหญิงกชกรทิพระษาหาร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๗๙เด็กหญิงขวัญจิราโสภา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๐เด็กชายเขมกรคำน้อย๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๑เด็กชายณัฏฐกิตติ์ทิพระสาหาร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๒เด็กชายณัฐพงษ์ยุตวัน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๓เด็กชายทศพรสีหมอก๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๔เด็กชายธนกฤตแก่นสา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๕เด็กชายธนภูมิโพธิ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๖เด็กหญิงธนิตาสุขช่วย๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๗เด็กชายธีระนันท์ชาสุรีย์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๘เด็กชายปวัตน์แพงจักร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๘๙เด็กชายรัฐภูมิทองแก้ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๐เด็กหญิงวรัญญาดาบุดดี๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๑เด็กชายวัชระพิมพ์บุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๒เด็กชายวันชนะสิงห์เผ่น๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๓เด็กชายสายฟ้าสวนมะนัด๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๖เด็กชายเจษฎาเท่าบุรี๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๗เด็กชายณัฐดนย์บุญชิด๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๘เด็กหญิงณัฐริกาเสน่หา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๙เด็กหญิงนารีรักษ์ศรีบุญเรือง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๐เด็กหญิงนิศาชลสายเมฆ๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๑เด็กชายปรมีมังคละพลัง๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๒เด็กหญิงเพ็ชรดาอำนาจวงศ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๓เด็กชายภูรินท์เวชสุวรรณ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๔เด็กชายมงคลชัยแก้วลี๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๕เด็กหญิงวราลักษ์โฉมศิวะพันธ์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๖เด็กชายวีระเทพขุนภักนา๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๗เด็กหญิงสุรีรัตน์ศรศิลป์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๘เด็กชายอภิเดชพิสาชัย๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๐๙เด็กหญิงอรัญญาจันทะเสน๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๐เด็กหญิงอัมพรสุดไชย๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๑เด็กชายอิทธิกรวิชาพูล๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๔เด็กชายอชิรวุฒิสิงห์เผ่น๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๔๙๕เด็กหญิงกันยาภรสุขเสริม๒๕๕๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๒เด็กหญิงกมลวรรณทางชอบ๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๓เด็กชายคุณานนท์สาธุจรัญ๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๔เด็กหญิงจิรวรรณพลึกรุ่งโรจน์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๕เด็กชายจิรายุพิศนอก๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๖เด็กหญิงชญานิศทะนงค์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๗เด็กชายธีรวัชรดำบรรณ์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๘เด็กหญิงนภัสสรกันหาวัน๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๑๙เด็กชายพงษ์ศกรกาสา๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๑เด็กหญิงพัชรภรณ์โสภานเวช๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๒เด็กหญิงพัชรินทร์พูลทอง๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๓เด็กหญิงภัสสรนักเทศน์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๒.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๔เด็กชายยงชัยศิริมงคล๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๓.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๕เด็กหญิงรัชชุดาศรศิลป์๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๔.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๖เด็กชายวรสิทธิ์แรกเรียง๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๕.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๘เด็กหญิงสิรินดากีดกัน๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๖.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๙เด็กหญิงอนิษาคำลือ๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๗.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๓๐เด็กหญิงอริศรานิยันตัง๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๘.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๓๑เด็กหญิงอริศราสิงห์เผ่น๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๙.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๓๒เด็กหญิงอาทิติยาพึ่งนา๒๕๕๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๐.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๐เด็กหญิงพรณภารู้แสวง๒๕๕๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๑.อบ ๔๔๑๖๑/๐๑๕๒๗เด็กหญิงวิชุดาพาแก้ว๒๕๕๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๒.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๖เด็กหญิงนรีรักษ์ดวงบุตร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๗เด็กชายภูมิสิษฐบุญเสริม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๙เด็กชายวีรยุทธมูลแก้ว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๐เด็กชายสมาศักดิ์สืบสนุก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๑เด็กหญิงอรวรรณศาลาน้อย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๒เด็กหญิงอัญญาณีดวงพุฒ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๕เด็กชายเตวิชบุญมานัน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๑๖๑/๐๖๙๘เด็กหญิงรุ่งทิวาแสงลับ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๓เด็กชายจักรกฤษ์พรมสอน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๔เด็กหญิงฐิติมาเบ้าคำ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๕เด็กหญิงณัฐชญาบุญประจำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๖เด็กหญิงปสุกานต์พรหมกสิกร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๗เด็กหญิงพิมพ์มาดาศรีเจริญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๘เด็กหญิงกนกอรเพชราเวช๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๐๙เด็กหญิงจริยาวดีสีสุวะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๑๐เด็กหญิงชณัญธิดาจันทร์แจ้ง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๑๑เด็กชายพงศกรพิมพ์บุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๑๖๑/๐๗๑๒เด็กชายสุรพัศมังคละพลัง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท