อาฏานาฏิยปริตร

อาฏานาฏิยปริตร

       นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     พุทโธ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

       นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     ธัมโม เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

       นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง     สังโฆ เม สะระณัง วะรัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ

       ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก         วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง พุทธะสะมัง นัตถิ          ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต

       ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก         วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง ธัมมะสะมัง นัตถิ           ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต

       ยังกิญจิ ระตะนัง โลเก         วิชชะติ วิวิธัง ปุถุ

ระตะนัง สังฆะสะมัง นัตถิ           ตัส๎มา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ