โภชนทานานุโมทนาคาถา

โภชนทานานุโมทนาคาถา

      อายุโท พะละโท ธีโร             ผู้มีปัญญา ให้อายุ ให้กำลัง

      วัณณะโท ปะฏิภาณะโท         ให้วรรณะ ให้ปฏิภาณ

      สุขัสสะ ทาตา เมธาวี             ผู้มีปัญญาให้ความสุข

      สุขัง โส อะธิคัจฉะติ              ย่อมได้ประสพสุข

      อายุง ทัตวา พะลัง วัณณัง    สุขัญจะ ปะฏิภาณะโท  

             บุคคลผู้ให้อายุ พละ วรรณะ สุข และปฏิภาน   

      ทีฆายุ ยะสะวา โหติ              ยัตถะ ยัตถูปะปัจชะตีติ       

            ไปเกิดในที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆ ดังนี้

———————–