วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๓

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๑พระจินดาสงฺฆภทฺโธเตรียมเซ็ง๒๕๑๕๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๒พระสมหวังฐิตสํวโรบุญสา๒๕๑๖๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๓พระกฤษณะปุญฺญาคโมรอดภัย๒๕๒๑๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๔พระสุระศักดิ์สุรเตโชประจวบสุข๒๕๒๒๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๕พระสุรชัยชยธมฺโมเสนาใหญ่๒๕๒๒๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๖พระสรัญญาสคารโวเสนาใหญ่๒๕๒๒๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๗สามเณรประชิตภาคโพธิ์๒๕๒๖น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๘สามเณรศรีเมืองชัยพันธวงธ์๒๕๒๕น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๔๓/๑๐๘๙สามเณรสมบูรณ์คูณคำ๒๕๒๗น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๐สามเณรวิชัยไชยโชติ๒๕๒๘น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๑สามเณรอานนท์สุวรรณเสน๒๕๒๘น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๒สามเณรขจรสายสุดตา๒๕๒๘น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๓สามเณรประสิทธิ์ครองใจ๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๔สามเณรสมสมัยธนะวงศ์๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๕สามเณรสมหมายชุมสิงห์๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๖สามเณรวิทยาอินธิราช๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๗สามเณรกฤชเพชรประหาวัตร๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๘สามเณรเอกพจน์อิ่มวงศ์๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๔๓/๑๐๙๙สามเณรวิทยาสมอ่อน๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๐สามเณรสันต์พรมประเทศ๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๑สามเณรวุฒิชัยใจเอื้อ๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๒สามเณรสุวิทย์เดชมา๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๓สามเณรพนาสมสุข๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๔สามเณรยุทธนาโพธิ์อ่อน๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๕สามเณรพงษ์พันธ์บุญชิด๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๔๓/๑๑๐๖สามเณรสุริวัฒน์อ่อนแก้ว๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๒๔๓/๐๔๐๖พระสินเอกคฺคจิตฺโตผิดพันธ์๒๕๑๕๒๕๔๑น.ธ.โท
๒๘.อบ ๔๒๔๓/๐๔๐๗พระอุเทียนภทฺทธมฺโมวงกลม๒๕๑๘๒๕๔๑น.ธ.โท
๒๙.อบ ๔๒๔๓/๐๔๐๘พระมรกตสญฺญโตพละศักดิ์๒๕๑๔๒๕๔๑น.ธ.โท
๓๐.อบ ๔๒๔๓/๐๔๐๙พระนิกรจนฺทิโมบริสุทธิ์๒๕๑๖๒๕๔๑น.ธ.โท
๓๑.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๐พระอนุรักษ์ชวนจิตฺโตสุดาทิพย์๒๕๐๘๒๕๔๑น.ธ.โท
๓๒.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๑พระสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๒๕๑๕๒๕๔๑น.ธ.โท
๓๓.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๒สามเณรภายุพะนอนเขต๒๕๒๕น.ธ.โท
๓๔.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๓สามเณรสุบินจันทร์ครบ๒๕๒๕น.ธ.โท
๓๕.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๔สามเณรพงษ์ศักดิ์แซ่เซี้ย๒๕๒๖น.ธ.โท
๓๖.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๕สามเณรจักรกริชโคตะระ๒๕๒๗น.ธ.โท
๓๗.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๖สามเณรศราวุฒิพูลทรัพย์๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๘.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๗สามเณรสมัครศรีดำ๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๙.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๘สามเณรณรงค์ฤทธิ์นามบุญมี๒๕๒๙น.ธ.โท
๔๐.อบ ๔๒๔๓/๐๔๑๙สามเณรวัฒนาสารทอง๒๕๒๙น.ธ.โท
๔๑.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๒พระมหาภราดาวชิรวํโสแสงเพ็ชร๒๕๑๐๒๕๓๗น.ธ.เอก
๔๒.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๓พระสมเกียรติปุญฺญกาโมชังคานนท์๒๕๒๐๒๕๔๐น.ธ.เอก
๔๓.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๔พระชัยวิชิตขนฺติธโรบุสภาค๒๕๑๖๒๕๔๐น.ธ.เอก
๔๔.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๕พระประธานปณฺฑิโตมัจฉา๒๕๒๐๒๕๔๐น.ธ.เอก
๔๕.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๖พระจอมพฤฒศธรชวนปญฺโญประทุมมัง๒๕๑๔๒๕๔๐น.ธ.เอก
๔๖.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๗พระอ่อนดีตปสีโลหอมหวล๒๕๒๐๒๕๔๑น.ธ.เอก
๔๗.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๘พระธีรวีร์จิตฺตคุตฺโตจันทรคติ๒๕๑๗๒๕๔๑น.ธ.เอก
๔๘.อบ ๔๓๔๓/๐๒๑๙สามเณรวันชัยจันทร์ตระกูล๒๕๒๔น.ธ.เอก
๔๙.อบ ๔๓๔๓/๐๒๒๐สามเณรทองมาเตมิยะ๒๕๒๕น.ธ.เอก