รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระธนาธรณ์ ฐยาฐิโต พรมกอง ๒๘๑๐๐๒ป.๑-๒
๒.พระภูมิโน นาถกโร คำมณีวงศ์ ๒๙๑๐๐๓ป.๑-๒
๓.พระชาญชัย ชยานนฺโท จำปาจันทร์ ๒๔๑๐๐๔ป.๑-๒
๔.พระกัญญา ขนฺติโก ขันจันทา ๓๑๑๐๐๕ป.๑-๒
๕.พระชัยวัฒน์ กิตฺติญาโณ ช่างถม ๒๓๑๐๐๖ป.๑-๒
๖.พระคำแพง กนฺตสีโล บุตรสมศรี ๒๘๒๐๓๖ป.๑-๒
๗.พระวินัย ฉนฺทโก นุชศรี ๔๓๒๐๓๗ป.๑-๒
๘.พระอุทัย สุมงฺคโล มูลไชย ๓๙๒๐๓๘ป.๑-๒
๙.สามเณรสมพร แก้วสุวรรณ ๒๐๒๐๓๙ป.๑-๒
๑๐.สามเณรคำหมั้น อริยวงศ์ ๑๙๒๐๔๐ป.๑-๒
๑๑.สามเณรศักดิ์ชัย บุญชู ๑๘๒๐๔๑ป.๑-๒
๑๒.สามเณรอุดไช ใสแก้ว ๑๖๒๐๔๒ป.๑-๒
๑๓.สามเณรอนุรักษ์ รักษาสัตย์ ๑๔๒๐๔๓ป.๑-๒
๑๔.พระสมพินิจ สมสีโล ผาแก้ว ๓๔๑๔๓๘๙ป.ธ.๓
๑๕.พระอาธร สนฺตกาโย เจริญพันธ์ ๒๗๓๙๐ป.ธ.๓
๑๖.พระศักดิ์ดา จกฺกวโร สุทาศิริ ๒๗๓๙๑ป.ธ.๓
๑๗.พระนิทัศน์ ฐิตจิตฺโต ไชยสงคราม ๒๘๓๙๒ป.ธ.๓
๑๘.พระอุทัย อาภากโร ประทุม ๒๗๘๗๔ป.ธ.๓
๑๙.พระฤทธิเดช อุตฺตโม ธรรมวงศา ๒๕๘๗๕ป.ธ.๓
๒๐.พระศุภวัฒน์ สุจิณฺโณ อนันต์ ๒๗๘๗๖ป.ธ.๓
๒๑.สามเณรเอกสุวันนา วิลัยวัน ๑๘๘๗๗ป.ธ.๓
๒๒.สามเณรต่อศักดิ์ ทองยิ้ม ๑๔๘๗๘ป.ธ.๓
๒๓.สามเณรเจตดิลก ศรีสันต์ ๑๘๘๗๙ป.ธ.๓
๒๔.พระมหาสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตฺโต เที่ยงกระโทก ๒๖๓๕๘ป.ธ.๔
๒๕.พระมหาพุทธสวาท ฐานกโร สิงห์สติ ๒๑๓๕๙ป.ธ.๔
๒๖.สามเณรชัชภัฎ กรพิพัฒน์ ๑๖๓๖๐ป.ธ.๔
๒๗.สามเณรวรวุธ มีคำ ๑๘๖๓๖ป.ธ.๔
๒๘.สามเณรรัตนขวัญเมือง คำเหลา ๑๗๖๓๗ป.ธ.๔
๒๙.พระมหาอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ ๓๙๔๑๐ป.ธ.๕