รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๔

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๔๔/๐๙๖๙พระพรมพฺรหฺมจาโรผาดี๒๔๘๒๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๐พระสุชาติสคารโวบุญฮู้๒๕๐๘๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๑พระสมเกียรติสีลเตโชจันทร์ตา๒๕๒๑๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๒พระปะดับโชคสุทฺธจิตฺโตมัดถาปะกา๒๕๑๗๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๓พระธงชัยชิตธมฺโมทองยิ้ม๒๕๑๐๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๔พระธีรพลปญฺญาธโรคำมี๒๕๒๐๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๕พระประกายปภสฺสโรอ้วนล้ำ๒๕๒๑๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๖พระอุทัยอุทยธมฺโมใจแก้ว๒๕๒๒๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๗สามเณรบุญจันทร์ยั่งยืน๒๕๒๗น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๘สามเณรสุพจน์โสระพิน๒๕๒๘น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๔๔/๐๙๗๙สามเณรอนุชาแก้วโท๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๐สามเณรสมใจบุญเกตุ๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๑สามเณรอุทิศนางาม๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๒สามเณรพลวัฒน์จงใจ๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๓สามเณรประมวลเกษมสุข๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๔สามเณรกังวานบุญตั้ง๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๕สามเณรฤทธิชัยนามสมบัติ๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๖สามเณรพรเทพโยงรัมย์๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๔๔/๐๙๘๗สามเณรศักดาโลหะทิน๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๒๔๔/๐๔๗๗สามเณรสุริยาหาญชัย๒๕๒๙น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๔๔/๐๔๗๘พระจินดาสงฺฆภทฺโทเตียมเฉง๒๕๑๕๒๕๔๐น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๔๔/๐๔๗๙พระสัญญาสคารโวเสนาใหญ่๒๕๒๑๒๕๔๒น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๐พระนิโรจน์วฑฺฒโนบัวผัน๒๕๒๑๒๕๔๒น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๑พระสุรชัยชยธมฺโมเสนาใหญ่๒๕๒๒๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๕.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๒พระอุทัยมหาลาโภมูลไชย๒๕๒๒๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๖.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๓สามเณรประชิดภาคโพธิ์๒๕๒๕น.ธ.โท
๒๗.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๔สามเณรศรีเมืองชัยพันธวงศ์๒๕๒๕น.ธ.โท
๒๘.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๕สามเณรปรีชาไหลหลั่ง๒๕๒๕น.ธ.โท
๒๙.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๖สามเณรวิชัยไชยโชติ๒๕๒๗น.ธ.โท
๓๐.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๗สามเณรคมสันต์แก่นสาร๒๕๒๗น.ธ.โท
๓๑.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๘สามเณรวัลลภโป๊ะแสง๒๕๒๗น.ธ.โท
๓๒.อบ ๔๒๔๔/๐๔๘๙สามเณรวุฒิชัยบัวศรี๒๕๒๘น.ธ.โท
๓๓.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๐สามเณรอานนท์สุวรรณเสน๒๕๒๘น.ธ.โท
๓๔.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๑สามเณรประวิทย์จันทร์ผาย๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๕.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๒สามเณรสมหมายชุมสิงห์๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๖.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๓สามเณรไสวแสงชมภู๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๗.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๔สามเณรวิทยาอินธิราช๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๘.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๕สามเณรวัฒนาทรารมย์๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๙.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๖สามเณรกิตติวัฒน์จันทร์ละออ๒๕๒๙น.ธ.โท
๔๐.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๗สามเณรเฉลิมพลสาธรณ์๒๕๒๙น.ธ.โท
๔๑.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๘สามเณรยุทธนาโพธิ์อ่อน๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๒.อบ ๔๒๔๔/๐๔๙๙สามเณรพงษ์พันธ์บุญชิต๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๓.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๐สามเณรพนาสมสุข๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๔.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๑สามเณรวุฒิชัยใจเอื้อ๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๕.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๒สามเณรเอกพจน์อิ่มวงศ์๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๖.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๓สามเณรวิทยาสมอ่อน๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๗.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๔สามเณรสันต์พรหมประเทศ๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๘.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๕สามเณรประสิทธิ์ครองใจ๒๕๓๐น.ธ.โท
๔๙.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๖สามเณรสุริยันต์สายแวว๒๕๓๑น.ธ.โท
๕๐.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๗สามเณรณัฐพลใจรัตน์๒๕๓๑น.ธ.โท
๕๑.อบ ๔๒๔๔/๐๕๐๘สามเณรวรรณาโพธิราช๒๕๓๑น.ธ.โท
๕๒.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๓พระอดิศักดิ์อุปวฑฺฒโนมีแก้ว๒๕๑๗๒๕๓๙น.ธ.เอก
๕๓.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๔พระมรกตสญฺญโตพละศักดิ์๒๕๑๔๒๕๔๑น.ธ.เอก
๕๔.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๕พระสินเอกคฺคจิตฺโตผิดพันธ์๒๕๑๕๒๕๔๑น.ธ.เอก
๕๕.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๖พระนิกรจนฺทิโมบริสุทธิ์๒๕๑๖๒๕๔๑น.ธ.เอก
๕๖.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๗พระหนูสินฐานธมฺโมลานนท์๒๕๑๘๒๕๔๑น.ธ.เอก
๕๗.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๘พระอุเทียนภทฺทธมฺโมวงกลม๒๕๑๘๒๕๔๑น.ธ.เอก
๕๘.อบ ๔๓๔๔/๐๐๘๙พระสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๒๕๑๕๒๕๔๒น.ธ.เอก
๕๙.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๐พระจรินทร์พหุชาคโรเล็งเจริญ๒๕๑๖๒๕๔๒น.ธ.เอก
๖๐.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๑สามเณรภายุพะนอนเขต๒๕๒๕น.ธ.เอก
๖๑.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๒สามเณรสุบินจันทร์ครบ๒๕๒๕น.ธ.เอก
๖๒.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๓สามเณรหมีทารจันทร์๒๕๒๕น.ธ.เอก
๖๓.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๔สามเณรพงษ์ศักดิ์แซ่เซี้ย๒๕๒๖น.ธ.เอก
๖๔.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๕สามเณรสว่างสุขรี่๒๕๒๖น.ธ.เอก
๖๕.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๖สามเณรณรงค์ฤทธิ์นามบุญมี๒๕๒๙น.ธ.เอก
๖๖.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๗สามเณรวัฒนาสาทอง๒๕๒๙น.ธ.เอก
๖๗.อบ ๔๓๔๔/๐๐๙๘สามเณรศราวุฒิพูนทรัพย์๒๕๒๙น.ธ.เอก