รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๕

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๔๕/๐๒๔๕พระวุฒินันท์จิตฺตทนฺโตจูมชัย๒๕๒๑๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๔๕/๐๒๔๖พระสุภีคุณวีโรดำบรรณ์๒๕๒๓๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๔๕/๐๒๔๗พระกิตติกุสลจิตฺโตพันโกฏิ๒๕๑๕๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๔๕/๐๒๔๘พระสุเทพอุตฺตรธมฺโมบุญประจำ๒๕๒๒๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๔๕/๐๒๔๙พระเอวชิโรเพชระ๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๐พระทวีสุมงฺคโลทองคำ๒๕๒๔๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๑พระปรียาพรจนฺทสาโรเย็นใจ๒๕๒๔๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๒สามเณรจันทร์ดำบรรณ์๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๓สามเณรวีระยุทธขันสิงห์๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๔สามเณรอนันตศักดิ์วิชาชาติ๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๕สามเณรอนุสรณ์พิมพ์บุตร๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๖สามเณรฉัตรชัยศรีเมือง๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๗สามเณรชาญวิทย์สว่างเนตร๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๘สามเณรณัฐพลเชื้อโพล้ง๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๔๕/๐๒๕๙สามเณรธงชัยคำภูมี๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๔๕/๐๒๖๐สามเณรธีระวชิรานุกรกูล๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๔๕/๐๒๖๑สามเณรสยุมภูแก่นธรรม๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๔๕/๐๒๖๒สามเณรสังคมเจริญรัตน์๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๔๕/๐๒๖๓สามเณรอภิสิทธิ์ตาทอง๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๔๕/๐๒๖๔สามเณรวัชรพลชัยภูมิ๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๔๕/๐๒๖๕สามเณรพัทยาจันท์เหลือง๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๒๔๕/๐๐๘๓พระมนัสสุทฺธสีโลปุราทะกา๒๕๑๘๒๕๓๘น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๔๕/๐๐๘๔พระถาวรถาวโรจันทะฤทธิ์๒๕๑๙๒๕๔๐น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๒๔๕/๐๐๘๕พระสุรศักดิ์สุรเตโชประจวบสุข๒๕๒๑๒๕๔๒น.ธ.โท
๒๕.อบ ๔๒๔๕/๐๐๘๖พระธีรพลปญฺญาธโรคำมี๒๕๒๐๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๖.อบ ๔๒๔๕/๐๐๘๗สามเณรบุญจันทร์ยั่งยืน๒๕๒๗น.ธ.โท
๒๗.อบ ๔๒๔๕/๐๐๘๘สามเณรสุพจน์โสรพิน๒๕๒๘น.ธ.โท
๒๘.อบ ๔๒๔๕/๐๐๘๙สามเณรสันต์สุดชาวงศ์๒๕๒๘น.ธ.โท
๒๙.อบ ๔๒๔๕/๐๐๙๐สามเณรวรวุฒิยำยวน๒๕๓๐น.ธ.โท
๓๐.อบ ๔๒๔๕/๐๐๙๑สามเณรสุรศักดิ์สืบเสนาะ๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๑.อบ ๔๒๔๕/๐๐๙๒สามเณรสุริวัฒน์อ่อนแก้ว๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๒.อบ ๔๒๔๕/๐๐๙๓สามเณรพรเทพโยงรัมย์๒๕๓๒น.ธ.โท
๓๓.อบ ๔๒๔๕/๐๐๙๔สามเณรฤทธิชัยนามสมบัติ๒๕๓๒น.ธ.โท
๓๔.อบ ๔๓๔๕/๐๐๙๖พระจินดาสงฺฆภทฺโทเตียมเชง๒๕๑๕๒๕๔๐น.ธ.เอก
๓๕.อบ ๔๓๔๕/๐๐๙๗พระสมหวังฐิตสํวโรบุญสา๒๕๑๖๒๕๔๑น.ธ.เอก
๓๖.อบ ๔๓๔๕/๐๐๙๘พระประชิดธีรวํโสภาคโพธิ์๒๕๒๕๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๗.อบ ๔๓๔๕/๐๐๙๙สามเณรศรีเมืองชัยพันธวงศ์๒๕๒๕น.ธ.เอก
๓๘.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๐สามเณรวุฒิชัยบัวศรี๒๕๒๘น.ธ.เอก
๓๙.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๑สามเณรณัฐพลใจรัตน์๒๕๓๐น.ธ.เอก
๔๐.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๒สามเณรปริญญาการีพัฒน์๒๕๓๐น.ธ.เอก
๔๑.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๓สามเณรพงษ์พันธ์บุญชิต๒๕๓๐น.ธ.เอก
๔๒.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๔สามเณรวัชรพลพูลทอง๒๕๓๐น.ธ.เอก
๔๓.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๕สามเณรวัฒนาทรารมย์๒๕๓๐น.ธ.เอก
๔๔.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๖สามเณรสงกรานต์ธรรมฤทธิ์๒๕๓๐น.ธ.เอก
๔๕.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๗สามเณรเอกพันธ์จันทร์หา๒๕๓๐น.ธ.เอก
๔๖.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๘สามเณรวรรณาโพธิราช๒๕๓๑น.ธ.เอก
๔๗.อบ ๔๓๔๕/๐๑๐๙สามเณรวุฒิชัยใจเอื้อ๒๕๓๑น.ธ.เอก
๔๘.อบ ๔๓๔๕/๐๑๑๐สามเณรวิทยาสมอ่อน๒๕๓๒น.ธ.เอก
๔๙.อบ ๔๓๔๕/๐๑๑๓พระวิโรจน์วฑฺฒโนบัวผัน๒๕๒๑๒๕๔๒น.ธ.เอก