รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๖

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๔๖/๐๗๖๘พระอำคาอติธมฺโมมารุตพันธ์๒๕๑๐๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๔๖/๐๗๖๙พระไวพจน์วรญาโณมารุตพันธ์๒๕๒๒๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๐พระคมกฤตคมฺภีโรแสงทองไชย๒๔๙๑๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๑พระมานะวิจิตฺโตสิทธิสิริสุนทร๒๕๑๔๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๒พระอัมพลอมโรผาเจริญ๒๕๑๘๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๓สามเณรประสิทธิ์กิ่งกรดกลาง๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๔สามเณรเอกมงคลพาสวัสดิ์๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๕สามเณรนนทชัยจรลี๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๖สามเณรป้องกันทิพย์อุตร๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๗สามเณรรุตน์ธิรงค์ทิพย์อุตร๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๘สามเณรสมัยบุตรศรี๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๔๖/๐๗๗๙สามเณรอรรถพลช่างทำ๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๔๖/๐๗๘๐สามเณรชัยอักษรจันทร์ถาวร๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๒๔๖/๐๒๗๖พระนิคมปภากโรมูลผล๒๕๐๖๒๕๓๗น.ธ.โท
๑๕.อบ ๔๒๔๖/๐๒๗๗พระสมเกียรติสีลเตโชจันทร์ตา๒๕๒๑๒๕๔๐น.ธ.โท
๑๖.อบ ๔๒๔๖/๐๒๗๘พระสมชัยโชติปญฺโญเจียมธเนศ๒๕๐๕๒๕๔๑น.ธ.โท
๑๗.อบ ๔๒๔๖/๐๒๗๙พระอธิการนิดนิภสฺสโรมุกเมือง๒๕๑๗๒๕๔๑น.ธ.โท
๑๘.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๐พระวิเศษวิชิโตท่อนจันทร์๒๕๑๗๒๕๔๑น.ธ.โท
๑๙.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๑พระหนูกาญจน์โอภาโสทองตาม๒๕๒๐๒๕๔๒น.ธ.โท
๒๐.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๒พระณรงค์จตฺตมโลวรรณลี๒๕๐๕๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๓พระจันทรเสนฐิตสทฺโธคายกระโทก๒๕๒๑๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๔พระพรชัยวลฺลโภสิทธิปกรณ์๒๕๑๔๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๕พระกิตติกุสลจิตฺโตพันโกฏิ๒๕๑๕๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๖พระไพทูลย์ขนฺติสาโรชาญจิตร๒๕๑๙๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๕.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๗พระจำรัสสุทฺธิญาโณปัดภัย๒๕๒๑๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๖.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๘พระเกรียงไกรกลฺยาโณมาประสม๒๕๒๒๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๗.อบ ๔๒๔๖/๐๒๘๙พระนำพลยสินฺธโรอยู่คง๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๘.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๐พระเอวชิโรเพชระ๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๙.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๑พระทวีสุมงฺคโลทองคำ๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.โท
๓๐.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๒พระสุภีคุณวีโรดำบรรณ์๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.โท
๓๑.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๓พระปรียาพรจนฺทสาโรเย็นใจ๒๕๒๔๒๕๔๔น.ธ.โท
๓๒.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๔สามเณรวีระยุทธขันสิงห์๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๓.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๕สามเณรชัยณรงค์อินทร์สา๒๕๒๙น.ธ.โท
๓๔.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๖สามเณรเอกพันธ์ศรีทาป๒๕๓๐น.ธ.โท
๓๕.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๗สามเณรกังวานบุญตั้ง๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๖.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๘สามเณรสังคมเจริญรัตน์๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๗.อบ ๔๒๔๖/๐๒๙๙สามเณรชาญวิทย์สว่างเนตร๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๘.อบ ๔๒๔๖/๐๓๐๐สามเณรประมวลเกษมสุข๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๙.อบ ๔๒๔๖/๐๓๐๑สามเณรศักดิ์ดาโลหะทิน๒๕๓๒น.ธ.โท
๔๐.อบ ๔๒๔๖/๐๓๐๒สามเณรวัชรพลชัยภูมิ๒๕๓๒น.ธ.โท
๔๑.อบ ๔๒๔๖/๐๓๐๓สามเณรธงชัยคำภูมี๒๕๓๒น.ธ.โท
๔๒.อบ ๔๒๔๖/๐๓๐๔สามเณรอภิสิทธิ์ตาทอง๒๕๓๒น.ธ.โท
๔๓.อบ ๔๒๔๖/๐๓๐๕สามเณรสุริยาหิมะวัลย์๒๕๓๒น.ธ.โท
๔๔.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๑พระถาวรถาวโรจันทะฤทธิ์๒๕๑๙๒๕๔๐น.ธ.เอก
๔๕.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๒พระไทยติกฺขปญฺโญมุทาพร๒๕๑๙๒๕๔๑น.ธ.เอก
๔๖.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๓พระธีรพลปญฺญาธโรคำมี๒๕๒๐๒๕๔๓น.ธ.เอก
๔๗.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๔พระแสวงปญฺญาคโมใยเมือง๒๕๒๓๒๕๔๓น.ธ.เอก
๔๘.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๕พระมหาปรีชาถาวโรไหลหลั่ง๒๕๒๕๒๕๔๕น.ธ.เอก
๔๙.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๖สามเณรธีระศักดิ์สุธรรมวิจิตร๒๕๒๗น.ธ.เอก
๕๐.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๗สามเณรสุพจน์โสรพิน๒๕๒๘น.ธ.เอก
๕๑.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๘สามเณรวรวุฒิยำยวน๒๕๒๘น.ธ.เอก
๕๒.อบ ๔๓๔๖/๐๐๕๙สามเณรวิทยาอินธิราช๒๕๒๙น.ธ.เอก
๕๓.อบ ๔๓๔๖/๐๐๖๐สามเณรสำรองตรีระภักดิ์๒๕๒๙น.ธ.เอก
๕๔.อบ ๔๓๔๖/๐๐๖๑สามเณรณรงค์คำพิลา๒๕๓๐น.ธ.เอก
๕๕.อบ ๔๓๔๖/๐๐๖๒สามเณรสันต์พรมประเทศ๒๕๓๐น.ธ.เอก
๕๖.อบ ๔๓๔๖/๐๐๖๓สามเณรสุรศักดิ์สืบเสนาะ๒๕๓๑น.ธ.เอก
๕๗.อบ ๔๓๔๖/๐๐๖๔สามเณรอภิชัยคุ้นเคย๒๕๓๑น.ธ.เอก