รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๗

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๗

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๔๗/๐๖๑๘พระจรัญชิตมาโรนิ่มมโนธรรม๒๕๒๔๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๔๗/๐๖๑๙พระปิยะปิยวณฺโณวงค์ขันธ์๒๕๒๔๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๐พระเกรียงศักดิ์กวิวํโสวงศ์ลาโพธิ์๒๕๒๖๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๑สามเณรเกรียงไกรโสดากุล๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๒สามเณรชัยชุมพรหนองหว้า๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๓สามเณรปกรณ์ชุมแก้ว๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๔สามเณรพงษ์ศักดิ์เหล่าบุญมา๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๕สามเณรเชาวการหาญชัยนะ๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๖สามเณรธีระวัฒน์วิริวรรณ์๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๗สามเณรบุญส่งมุขมณี๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๘สามเณรพิทักษ์คำหอม๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๔๗/๐๖๒๙สามเณรวรุตเกตุบัว๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๔๗/๐๖๓๐สามเณรวัฒนเกียรติกองแก้ว๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๔๗/๐๖๓๑สามเณรสมศักดิ์ศรีปัตเนตร๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๔๗/๐๖๓๒สามเณรสุทัศน์เจริญวงศ์๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๔๗/๐๖๓๓สามเณรแสงสุรีย์ทุมมาบัติ๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๒๔๗/๐๐๓๗พระอัมพลอมโรผาเจริญ๒๕๑๘๒๕๔๔น.ธ.โท
๑๘.อบ ๔๒๔๗/๐๐๓๘พระมนตรีเมตฺติโกหนูประโคน๒๕๒๓๒๕๔๕น.ธ.โท
๑๙.อบ ๔๒๔๗/๐๐๓๙พระบรรจงจิตฺตสํวโรบุญชม๒๕๒๕๒๕๔๕น.ธ.โท
๒๐.อบ ๔๒๔๗/๐๐๔๐สามเณรป้องกันทิพย์อุตร๒๕๓๓น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๔๗/๐๐๔๑สามเณรรุตน์ธิรงค์ทิพย์อุตร๒๕๓๓น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๔๗/๐๐๔๒สามเณรสมัยบุตรศรี๒๕๓๓น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๔๗/๐๐๔๓สามเณรอรรถพลช่างทำ๒๕๓๓น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๓๔๗/๐๑๑๓พระนิคมปภากโรมูลผล๒๕๐๖๒๕๓๖น.ธ.เอก
๒๕.อบ ๔๓๔๗/๐๑๑๔พระอธิการนิดนิภสฺสโรมุกเมือง๒๕๑๗๒๕๔๐น.ธ.เอก
๒๖.อบ ๔๓๔๗/๐๑๑๕พระจันทรเสนฐิตสทฺโธดายกระโทก๒๕๒๑๒๕๔๒น.ธ.เอก
๒๗.อบ ๔๓๔๗/๐๑๑๖พระเกรียงไกรกลฺยาโณมาประสม๒๕๒๒๒๕๔๓น.ธ.เอก
๒๘.อบ ๔๓๔๗/๐๑๑๗พระนำพลยสินฺธโรอยู่คง๒๕๒๓๒๕๔๓น.ธ.เอก
๒๙.อบ ๔๓๔๗/๐๑๑๘พระพรชัยวลฺลโภสิทธิปกรณ์๒๕๑๔๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๐.อบ ๔๓๔๗/๐๑๑๙พระกิตติกุสลจิตฺโตพันโกฏิ๒๕๑๕๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๑.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๐พระไพทูลย์ขนฺติสาโรชาญจิตร๒๕๑๙๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๒.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๑พระสุภีคุณวีโรดำบรรณ์๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๓.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๒พระเอวชิโรเพชระ๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๔.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๓พระมหาทวีสุมงฺคโลทองคำ๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๕.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๔พระมหาปรียาพรจนฺทสาโรเย็นใจ๒๕๒๔๒๕๔๔น.ธ.เอก
๓๖.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๕สามเณรชัยณรงค์อินทร์สา๒๕๒๙น.ธ.เอก
๓๗.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๖สามเณรวีระยุทธขันสิงห์๒๕๒๙น.ธ.เอก
๓๘.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๗สามเณรชาญวิทย์สว่างเนตร๒๕๓๑น.ธ.เอก
๓๙.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๘สามเณรฤทธิชัยนามสมบัติ๒๕๓๑น.ธ.เอก
๔๐.อบ ๔๓๔๗/๐๑๒๙สามเณรเอกพันธ์ศรีทาป๒๕๓๑น.ธ.เอก
๔๑.อบ ๔๓๔๗/๐๑๓๐สามเณรสุริยาหิมะวัลย์๒๕๓๒น.ธ.เอก
๔๒.อบ ๔๓๔๗/๐๑๓๑สามเณรอภิสิทธิ์ตาทอง๒๕๓๒น.ธ.เอก