รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๘

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๘

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๔๘/๐๖๘๙พระโอฬารโอฬาริกธมฺโมอินทิสร๒๕๒๕๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๐พระสมศักดิ์จนฺทสาโรเหลาผิว๒๕๑๘๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๑พระประครองสมฺปุณฺโณสุพล๒๕๒๔๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๒สามเณรเลวัตรแสนวงพันธ์๒๕๒๘น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๓สามเณรแก้วอุดรพรมรักษา๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๔สามเณรหนูการแวววงศ์๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๕สามเณรคำเลียนเทียนวงศ์ชัย๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๖สามเณรนิมิตรใจคิด๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๗สามเณรอุดมชนชี๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๘สามเณรก้องเพชรพิลา๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๔๘/๐๖๙๙สามเณรเกษมเกษมจิตต์๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๐สามเณรสุภชัยชอบชื่น๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๑สามเณรกำธรบุญส่ง๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๒สามเณรเกียรติศักดิ์โปยทอง๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๓สามเณรเฉลิมทำนุ๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๔สามเณรธวัชปัดทุม๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๕สามเณรธีระพงษ์สุวรรณ๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๖สามเณรปรัชญาเปลี่ยมไธสง๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๗สามเณรรังสรรค์เชื้อสูง๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๘สามเณรวรรณรงค์ลูกบัว๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๔๘/๐๗๐๙สามเณรสมชายคำกันหา๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๔๘/๐๗๑๐สามเณรอนุชิตแก้วโท๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๔๘/๐๗๑๑สามเณรอนุวัตรนามวงษ์๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๔๘/๐๗๑๒สามเณรนฤพนธ์เรืองโสม๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๔๘/๐๗๑๓สามเณรยุทธนาศรีแพง๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๔๘/๐๗๑๔สามเณรอานนท์หลวงโยธา๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๐พระเจียงศักดิ์จิรธมฺโมวิลามาศ๒๕๑๕๒๕๔๕น.ธ.โท
๒๘.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๑พระประสิทธิ์จตฺตมโลสังขะทา๒๕๑๙๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๙.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๒พระพันธ์กิตฺติโสภโณขาวสะอาด๒๕๒๓๒๕๔๕น.ธ.โท
๓๐.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๓พระสมพรฉนฺทกาโมทองพรม๒๕๐๓๒๕๔๕น.ธ.โท
๓๑.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๔พระประเสริฐโกวิโทกิด่วน๒๕๑๘๒๕๔๖น.ธ.โท
๓๒.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๕พระชัยศักดิ์สิริวฑฺฒโกขมิ้นก้ว๒๕๒๓๒๕๔๖น.ธ.โท
๓๓.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๖พระอาคมจนฺทธมฺโมพละมาตย์๒๕๑๐๒๕๔๖น.ธ.โท
๓๔.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๗สามเณรจัรกฤษแสงศิลา๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๕.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๘สามเณรชาญวิทย์คำมีแก่น๒๕๓๑น.ธ.โท
๓๖.อบ ๔๒๔๘/๐๑๕๙สามเณรนนทชัยจรลี๒๕๓๓น.ธ.โท
๓๗.อบ ๔๒๔๘/๐๑๖๐สามเณรปกรณ์ชุมแก้ว๒๕๓๓น.ธ.โท
๓๘.อบ ๔๒๔๘/๐๑๖๑สามเณรพงษ์ศักดิ์เหล่าบุญมา๒๕๓๓น.ธ.โท
๓๙.อบ ๔๒๔๘/๐๑๖๒สามเณรวรุตเกตุบัว๒๕๓๔น.ธ.โท
๔๐.อบ ๔๒๔๘/๐๑๖๓สามเณรวัฒนเกียรติกองแก้ว๒๕๓๔น.ธ.โท
๔๑.อบ ๔๒๔๘/๐๑๖๔สามเณรสุทัศน์เจริญวงศ์๒๕๓๔น.ธ.โท
๔๒.อบ ๔๒๔๘/๐๑๖๕สามเณรแสงสุรีย์ทุมมาบัติ๒๕๓๔น.ธ.โท
๔๓.อบ ๔๓๔๘/๐๐๕๕พระสมยศสติสมฺปนฺโนไพเราะ๒๕๒๓๒๕๔๔น.ธ.เอก
๔๔.อบ ๔๓๔๘/๐๐๕๖พระบัณฑิตปณฺฑิโตอัศวมานนท์๒๕๐๕๒๕๓๙น.ธ.เอก
๔๕.อบ ๔๓๔๘/๐๐๕๗พระวิชัยวิชโยหว่างแสง๒๕๑๗๒๕๓๙น.ธ.เอก
๔๖.อบ ๔๓๔๘/๐๐๕๘พระสมคิดโสรโตสุขจิต๒๕๒๐๒๕๔๓น.ธ.เอก
๔๗.อบ ๔๓๔๘/๐๐๕๙พระมหาอัมพลอมโรผาเจริญ๒๕๑๘๒๕๔๔น.ธ.เอก
๔๘.อบ ๔๓๔๘/๐๐๖๐พระศักดาเมธิโกกลางบุญเรือง๒๕๒๑๒๕๔๔น.ธ.เอก
๔๙.อบ ๔๓๔๘/๐๐๖๑พระบรรจงจิตฺตสํวโรบุญชม๒๕๒๕๒๕๔๕น.ธ.เอก
๕๐.อบ ๔๓๔๘/๐๐๖๒พระจอนเขมจาโรบุญประไพ๒๔๘๓๒๕๔๖น.ธ.เอก
๕๑.อบ ๔๓๔๘/๐๐๖๓สามเณรบุญฤทธิ์หมดหลง๒๕๓๑น.ธ.เอก
๕๒.อบ ๔๓๔๘/๐๐๖๔สามเณรป้องกันทิพย์อุตร๒๕๓๓น.ธ.เอก
๕๓.อบ ๔๓๔๘/๐๐๖๕สามเณรสมัยบุตรศรี๒๕๓๓น.ธ.เอก
๕๔.อบ ๔๓๔๘/๐๐๖๖สามเณรอรรถพลช่างทำ๒๕๓๓น.ธ.เอก