รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๙

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๔๙/๑๓๑๖พระณรงค์จรณธมฺโมปราณีตพลภวัง๒๕๑๕๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๔๙/๑๓๑๗พระบุญจันทร์สิริจนฺโทรุ่งรำพัน๒๕๑๓๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๔๙/๑๓๑๘พระนพดลจนฺทสาโรศาสตร์ตะคุ๒๕๒๑๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๔๙/๑๓๑๙พระกรุงวิไลตปสีโลทองคำวัน๒๕๒๓๒๕๔๖น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๐พระสาครอธิจิตฺโตแสงอรุณ๒๕๒๕๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๑พระมารุตชิตมาโรบุญมาดี๒๕๐๙๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๒พระกิสะบุตรกิตฺติวณฺโณวงมณี๒๕๒๔๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๓พระวีระชัยวิรชฺชโยลาภา๒๕๒๔๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๔พระชายแดนฐานวุฑฺโฒน้อมสูงเนิน๒๕๒๗๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๕พระสมพินิจสมสีโลผาแก้ว๒๕๒๗๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๖พระชาคริตจิตฺตกาโรแก้วเกศมณี๒๕๒๘๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๗พระวิชุลวิสุทฺธิญาโณอุ่นผาแสงเทพ๒๕๒๙๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๘พระสุชาติสุชาโตพรหมเทพ๒๕๒๙๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๔๙/๑๓๒๙สามเณรแก้วอุดรแพงศรีประเสริฐ๒๕๒๙น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๐สามเณรบุญทันไตรแก้ว๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๑สามเณรโพธิ์ไชแก้วทองตา๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๒สามเณรนครินทร์อินอุ่นโชติ๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๓สามเณรปรีดาบัวดี๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๔สามเณรกฤษณะช่วยรักษา๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๕สามเณรวิทยาลุนระบุตร๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๖สามเณรศรีไรกุลสุวรรณ์๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๗สามเณรสิงหาไข่อำพร๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๘สามเณรสุรัตน์พรคำ๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๔๙/๑๓๓๙สามเณรสุริยาโสผล๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๐สามเณรกิตติศักดิ์พิณทอง๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๑สามเณรโชคอนันต์นุโยค๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๒สามเณรดำพรหมสาร๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๓สามเณรธงชัยจันทร์แรม๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๔สามเณรวงศ์แสงดาวัน๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๕สามเณรศรีพรวรวุฒิ๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๖สามเณรสมคิดคำสมบัติ๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๗สามเณรอัครพรไชยชมภู๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๘สามเณรโกมลพลไชย๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๔๙/๑๓๔๙สามเณรชาญชัยพยุงวงศ์๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๐สามเณรธนกรจันทะนาม๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๑สามเณรธนิตชัยบริบูรณ์๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๒สามเณรประสิทธิ์วงษ์ศรี๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๓สามเณรปิยศักดิ์สระทอง๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๔สามเณรยอดธงลาลิน๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๕สามเณรยุทธชัยบุญลา๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๑.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๖สามเณรรัชพลศรีหะรัญ๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๒.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๗สามเณรวัชรพงษ์พันสูงเนิน๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๓.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๘สามเณรศุภกิจทานุมา๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๔.อบ ๔๑๔๙/๑๓๕๙สามเณรสนธยาเทพรองเมือง๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๕.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๐สามเณรสมชายสุวรรณรมย์๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๖.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๑สามเณรสุขสันต์เครือคำ๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๗.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๒สามเณรอชิตพลภาระราช๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๘.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๓สามเณรอภิลักษณ์โลหะกุล๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๔๙.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๔สามเณรอมรมนตรีแสนทวีสุข๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๕๐.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๕สามเณรก้องล่าโคสา๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๑.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๖สามเณรพัลลภปีปกระโทก๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๒.อบ ๔๑๔๙/๑๓๖๗สามเณรอานนท์หลวงราช๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๕๓.อบ ๔๒๔๙/๐๐๒๘พระสมศักดิ์จนฺทสาโรเหลาผิว๒๕๑๘๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๔.อบ ๔๒๔๙/๐๐๒๙พระโพธิ์ศรีวุฑฺฒิปุญฺโญเหลาเมธี๒๕๒๓๒๕๔๓น.ธ.โท
๕๕.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๐พระพีรเดชอนุตฺตโรสิถิระบุตร๒๕๒๑๒๕๔๗น.ธ.โท
๕๖.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๑พระนิวัฒน์พลญาโณลีทัพไทย๒๕๒๖๒๕๔๗น.ธ.โท
๕๗.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๒สามเณรแก้วอุดรพรหมรักษา๒๕๓๐น.ธ.โท
๕๘.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๓สามเณรหนูการแวววงศ์๒๕๓๐น.ธ.โท
๕๙.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๔สามเณรคำเลียนเทียนวงศ์ชัย๒๕๓๒น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๕สามเณรนิมิตรใจคิด๒๕๓๒น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๖สามเณรเกียรติศักดิ์โปยทอง๒๕๓๕น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๗สามเณรปรัชญาเปลี่ยมไธสง๒๕๓๕น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๘สามเณรวรรณรงค์ลูกบัว๒๕๓๕น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๔๙/๐๐๓๙สามเณรอนุชิตแก้วโท๒๕๓๕น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๓๔๙/๐๐๖๕พระประสิทธิ์จตฺตมโลสังขะทา๒๕๑๙๒๕๔๔น.ธ.เอก
๖๖.อบ ๔๓๔๙/๐๐๖๖พระสมพรฉนฺทกาโมทองพรม๒๕๐๓๒๕๔๕น.ธ.เอก
๖๗.อบ ๔๓๔๙/๐๐๖๗พระคำประเสริฐถาวโรถาวร๒๕๒๘๒๕๔๗น.ธ.เอก
๖๘.อบ ๔๓๔๙/๐๐๖๘สามเณรชาญวิทย์คำมีแก่น๒๕๓๑น.ธ.เอก
๖๙.อบ ๔๓๔๙/๐๐๖๙สามเณรจักรกฤษแสงศิลา๒๕๓๑น.ธ.เอก
๗๐.อบ ๔๓๔๙/๐๐๗๐สามเณรวรุตเกตุบัว๒๕๓๔น.ธ.เอก
๗๑.อบ ๔๓๔๙/๐๐๗๑สามเณรสุทัศน์เจริญวงค์๒๕๓๔น.ธ.เอก