รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๐

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๐

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๐/๑๐๕๓พระเวียงศักดิ์วิจาโรเดชศรีสวัสดิ์๒๕๒๓๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๐/๑๐๕๔พระกิกตปุญฺโญกตสีโร๒๕๒๕๒๕๔๖น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๐/๑๐๕๕พระสมยศตปสมฺปนฺโนวามะเกต๒๕๐๔๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๐/๑๐๕๖พระธานุวัฒน์ธมฺมวโรเจริญท้าว๒๕๒๖๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๐/๑๐๕๗พระวิทยาจารุธมฺโมแก้วลี๒๕๒๖๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๐/๑๐๕๘พระวิทยาติกฺขปญฺโญสุทาศิริ๒๕๒๗๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๐/๑๐๕๙พระวุฒินันท์ครุธมฺโมวงศ์คำ๒๕๒๗๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๐พระสมพงษ์ขนฺติโกอุปเสน๒๕๓๐๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๑สามเณรทวีศรีสว่าง๒๕๓๐น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๒สามเณรโยธินสิงหาคำ๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๓สามเณรสักดาวันผุยยวงศ์๒๕๓๑น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๔สามเณรพรชัยสุภานิรักษ์๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๕สามเณรอนุชิตแสงศิลา๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๖สามเณรธีระพลชวนเชย๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๗สามเณรปรีชาวันแก่น๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๘สามเณรวรวุฒิเจนจบ๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๐/๑๐๖๙สามเณรวราวุธแสนคูณ๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๐สามเณรสมภพนนทะใส๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๑สามเณรสันติโคชขึง๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๒สามเณรสุรเดชพรมภักดี๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๓สามเณรอนันตะวรยุท๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๔สามเณรพนมศักดิ์เศรษฐาวงศ์๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๕สามเณรพันธ์เดชพันธ์สุวรรณ์๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๖สามเณรวิทวัสศรีสุรีย์๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๗สามเณรอนุชิตอุยสาห์๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๘สามเณรจีรวัฒน์โคตรสขึง๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๕๐/๑๐๗๙สามเณรวีระยุทธนันตะวัน๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๐สามเณรศราวุธพิมพ์งาม๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๑สามเณรสุขีพัดทาบ๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๒สามเณรอาทิตย์ทรการ๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๓สามเณรกรันต์จอมคำสิงห์๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๔สามเณรกิติวัฒน์นามวงศ์๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๕สามเณรเกียรติศักดิ์คูณคำ๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๖สามเณรคฑาวุฒิสิริโสม๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๗สามเณรคำใหม่ฑีฆายุพรรค๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๘สามเณรเจษฎาเงียมงาม๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๕๐/๑๐๘๙สามเณรเฉลิมพงษ์มูละสิวะ๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๐สามเณรชยานันท์จันทะวรรณ์๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๑สามเณรณรงค์ฤทธิ์เกษมจิต๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๒สามเณรทวีทองนำ๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๑.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๓สามเณรทวีศักดิ์ฝางคำ๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๒.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๔สามเณรนเรศสีเหลือง๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๓.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๕สามเณรบรรจงธานี๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๔.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๖สามเณรปรีชาพาเชื้อ๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๕.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๗สามเณรพงษ์ประสิทธิ์รูปบัว๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๖.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๘สามเณรพรชัยอินนางาม๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๗.อบ ๔๑๕๐/๑๐๙๙สามเณรพุทธินันท์เวชสิทธิ์๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๘.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๐สามเณรภาสกรลาธุลี๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๔๙.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๑สามเณรมนตรีเฉียบแหลม๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๐.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๒สามเณรวิทูลย์เสาคำ๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๑.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๓สามเณรสุรศักดิ์สีวะสา๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๒.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๔สามเณรอนุศักดิ์สิทธิมาตร๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๓.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๕สามเณรอภิสิทธิ์พิณแย่ง๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๔.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๖สามเณรอภิสิทธิ์แน่นอุดร๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๕๕.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๗สามเณรธนวุฒิศรีเพ็ง๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๕๖.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๘สามเณรพันธ์เกียรติแสนทวีสุข๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๕๗.อบ ๔๑๕๐/๑๑๐๙สามเณรรัฐพลพวงศรี๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๕๘.อบ ๔๑๕๐/๑๑๑๐สามเณรวัชรพลเดชพันธุ์๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๕๙.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๒พระพีรพัฒน์สุทฺธสทฺโธประสมพลอย๒๕๑๙๒๕๔๖น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๓พระสมพงษ์สุทฺธจิตฺโตธานี๒๕๒๐๒๕๔๖น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๔พระมหาโอฬารโอฬาริกธมฺโมอินทิสร๒๕๒๕๒๕๔๕น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๕พระสาครอธิจิตฺโตแสงอรุณ๒๕๒๖๒๕๔๗น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๖พระกิสบุตรกิตฺติวณฺโณวงค์มณี๒๕๒๕๒๕๔๘น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๗พระสมพินิจสมสีโลผาแก้ว๒๕๒๗๒๕๔๗น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๘พระไกรสรสุเมโธลือตะนา๒๕๒๙๒๕๔๘น.ธ.โท
๖๖.อบ ๔๒๕๐/๐๑๐๙พระวิชุลวิสุทฺธิญาโณอุ่นผาแสงเทพ๒๕๒๘๒๕๔๗น.ธ.โท
๖๗.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๐พระสุชาติสุชาโตพรหมเทพ๒๕๒๙๒๕๔๘น.ธ.โท
๖๘.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๑พระแก้วอุดรวรญาโณแพงศรีประเสริฐ๒๕๒๙๒๕๔๙น.ธ.โท
๖๙.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๒สามเณรโพธิ์ไทรแก้วทองตา๒๕๓๑น.ธ.โท
๗๐.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๓สามเณรบุญทันไตรแก้ว๒๕๓๑น.ธ.โท
๗๑.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๔สามเณรปิยะสำราญ๒๕๓๒น.ธ.โท
๗๒.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๕สามเณรก้องเพชรพิลา๒๕๓๓น.ธ.โท
๗๓.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๖สามเณรนครินทร์อินอุ่นโชติ๒๕๓๓น.ธ.โท
๗๔.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๗สามเณรกฤษณะช่วยรักษา๒๕๓๔น.ธ.โท
๗๕.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๘สามเณรเกษมเกษมจิตต์๒๕๓๔น.ธ.โท
๗๖.อบ ๔๒๕๐/๐๑๑๙สามเณรสมชายคำกัณหา๒๕๓๕น.ธ.โท
๗๗.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๐สามเณรสิงหาไข่อำพร๒๕๓๔น.ธ.โท
๗๘.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๑สามเณรกำธรบุญส่ง๒๕๓๕น.ธ.โท
๗๙.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๒สามเณรดำพรหมสาร๒๕๓๕น.ธ.โท
๘๐.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๓สามเณรสมคิดคำสมบัติ๒๕๓๕น.ธ.โท
๘๑.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๔สามเณรสุรพงศ์พามี๒๕๓๕น.ธ.โท
๘๒.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๕สามเณรธนกรจันทะนาม๒๕๓๖น.ธ.โท
๘๓.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๖สามเณรนฤพนธ์เรืองโสม๒๕๓๖น.ธ.โท
๘๔.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๗สามเณรยุทธชัยบุญลา๒๕๓๖น.ธ.โท
๘๕.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๘สามเณรยุทธนาศรีแพง๒๕๓๖น.ธ.โท
๘๖.อบ ๔๒๕๐/๐๑๒๙สามเณรวัชรพงษ์พันสูงเนิน๒๕๓๖น.ธ.โท
๘๗.อบ ๔๒๕๐/๐๑๓๐สามเณรศุภกิจทานุมา๒๕๓๖น.ธ.โท
๘๘.อบ ๔๒๕๐/๐๑๓๑สามเณรอภิลักษณ์โลหกุล๒๕๓๖น.ธ.โท
๘๙.อบ ๔๒๕๐/๐๑๓๒สามเณรอานนท์หลวงโยธา๒๕๓๖น.ธ.โท
๙๐.อบ ๔๒๕๐/๐๑๓๓สามเณรอานนท์หลวงราช๒๕๓๘น.ธ.โท
๙๑.อบ ๔๓๕๐/๐๐๕๘พระโพธิ์ศรีวุฑฺฒิปญฺโญเหลาเมธี๒๕๒๒๒๕๔๓น.ธ.เอก
๙๒.อบ ๔๓๕๐/๐๐๕๙พระพิศนุศักดิ์ปิยธโรอุ่นรัตน์๒๕๒๐๒๕๔๕น.ธ.เอก
๙๓.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๐พระคัคนานต์จารุวณฺโณวิมุล๒๕๑๐๒๕๔๖น.ธ.เอก
๙๔.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๑พระพีรเดชอนุตฺตโรสิถิระบุตร๒๕๒๑๒๕๔๗น.ธ.เอก
๙๕.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๒พระคำภาจิตฺตธมฺโมวงค์ภูธร๒๕๒๗๒๕๔๗น.ธ.เอก
๙๖.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๓พระแก้วอุดรรตนวณฺโณพรหมรักษา๒๕๓๐๒๕๔๙น.ธ.เอก
๙๗.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๔พระมหาหนูการวํสลงฺกาโรแวววงศ์๒๕๓๐๒๕๔๙น.ธ.เอก
๙๘.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๕สามเณรนิมิตรใจคิด๒๕๓๒น.ธ.เอก
๙๙.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๖สามเณรปัญญาเชื้องาม๒๕๓๒น.ธ.เอก
๑๐๐.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๗สามเณรคำเลียนเทียนวงศ์ชัย๒๕๓๒น.ธ.เอก
๑๐๑.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๘สามเณรพงษ์ศักดิ์เหล่าบุญมา๒๕๓๓น.ธ.เอก
๑๐๒.อบ ๔๓๕๐/๐๐๖๙สามเณรแสงสุรีย์ทุมมาบัติ๒๕๓๔น.ธ.เอก
๑๐๓.อบ ๔๓๕๐/๐๐๗๐สามเณรเกียรติศักดิ์โปยทอง๒๕๓๕น.ธ.เอก
๑๐๔.อบ ๔๓๕๐/๐๐๗๑สามเณรปรัชญาเปลี่ยมไธสง๒๕๓๕น.ธ.เอก
๑๐๕.อบ ๔๓๕๐/๐๐๗๒สามเณรอนุชิตแก้วโท๒๕๓๕น.ธ.เอก