รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๑

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๑

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๑/๐๓๒๘พระแอกตธมฺโมสมัย๒๕๒๕๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๑/๐๓๒๙พระศักดิ์ดาจนฺทูปโมแสงสว่าง๒๕๑๙๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๐พระอุทิศอธิโชโตเวียงแก๒๕๒๘๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๑พระบรรลือคมฺภีรธมฺโมพันธวงศ์๒๕๒๑๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๒พระคิดคุตฺตสีโลพิมชัย๒๕๒๖๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๓พระสมพรพุทฺธวีโรเกลี้ยงพร้อม๒๕๒๐๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๔พระพิชิตชวโนอังฉกรรจ์๒๕๒๒๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๕พระธรรมรัตน์วราชโยพรชัยกุลวัฒนา๒๕๒๓๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๖พระวรานนท์สารโทอนันตภูมิ๒๕๒๓๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๗พระกมลกมโลคูณคำ๒๕๒๕๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๘พระทวีกตปุญฺโญสีหาพงษ์๒๕๒๕๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๑/๐๓๓๙พระสุขสำราญธมฺมสาโรนันทเสน๒๕๓๐๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๐สามเณรกิตติพงษ์พันธ์จันทร์๒๕๓๒น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๑สามเณรย่งสั่นลี๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๒สามเณรวัชรพงศ์ชัยจันทา๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๓สามเณรณรงค์โสมสุด๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๔สามเณรไพวันอกผาย๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๕สามเณรอุทิศหลวงราช๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๖สามเณรเดือนสวรรค์พรหมสาร๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๗สามเณรทองคำไตรแก้ว๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๘สามเณรสมชายจันทะสาร๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๕๑/๐๓๔๙สามเณรสมบูรณ์นากกะสัง๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๐สามเณรณัฐพลเสนาสนิท๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๑สามเณรธงไทยศรีพรมมา๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๒สามเณรธีรพลจูมพล๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๓สามเณรนรอรรถคำงาม๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๔สามเณรกุลเดชแสงจันทร์นวล๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๕สามเณรจตุพลเสริฐวิบูลย์๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๖สามเณรจิตฤกษ์นาราช๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๗สามเณรไตรภพศรีคำ๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๘สามเณรนิรันดร์สมสุวรรณ๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๕๑/๐๓๕๙สามเณรบัณฑิตพันแสน๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๐สามเณรวัชระจูมพล๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๑สามเณรวีรชาติสมผล๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๒สามเณรศุภกรวรรณา๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๓สามเณรสันติชัยศรีคุณ๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๔สามเณรสิทธิชัยชิณโชติ๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๕สามเณรสุทัศน์แสงแดง๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๖สามเณรสุรสิทธิ์นิสัยงาม๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๗สามเณรเสถียรทัพแสง๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๔๑.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๘สามเณรอนุชาคูณยา๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๔๒.อบ ๔๑๕๑/๐๓๖๙สามเณรอภิวัฒจันทร์ทอก๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๔๓.อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๐สามเณรจักรีธรรมวงค์๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๔.อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๑สามเณรจีรวัฒน์ทองเภา๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๕.อบ ๔๑๕๑/๐๓๗๒สามเณรสุริยาซูญาติ๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๖.อบ ๔๒๕๑/๐๑๐๕พระวุฒินันท์ครุธมฺโมวงศ์คำ๒๕๒๗๒๕๔๗น.ธ.โท
๔๗.อบ ๔๒๕๑/๐๑๐๖พระธานุวัฒน์ธมฺมวโรเจริญท้าว๒๕๒๗๒๕๔๙น.ธ.โท
๔๘.อบ ๔๒๕๑/๐๑๐๗พระสมพงษ์ขนฺติโกอุปเสน๒๕๓๐๒๕๔๙น.ธ.โท
๔๙.อบ ๔๒๕๑/๐๑๐๘สามเณรโยธินสิงหาคำ๒๕๓๑น.ธ.โท
๕๐.อบ ๔๒๕๑/๐๑๐๙สามเณรพรชัยสุภานิรักษ์๒๕๓๒น.ธ.โท
๕๑.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๐สามเณรปรีชาวันแก่น๒๕๓๓น.ธ.โท
๕๒.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๑สามเณรวราวุธแสนคูณ๒๕๓๔น.ธ.โท
๕๓.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๒สามเณรอนันตะวรยุท๒๕๓๔น.ธ.โท
๕๔.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๓สามเณรพันธ์เดชพันธ์สุวรรณ์๒๕๓๕น.ธ.โท
๕๕.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๔สามเณรอมรมนตรีแสนทวีสุข๒๕๓๖น.ธ.โท
๕๖.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๕สามเณรกิตติชัยสันทาลุนัย๒๕๓๗น.ธ.โท
๕๗.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๖สามเณรคำใหม่ฑีฆายุพรรค๒๕๓๗น.ธ.โท
๕๘.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๗สามเณรเพชรสอนเสนาดี๒๕๓๕น.ธ.โท
๕๙.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๘สามเณรชยานันต์จันทะวรรณ์๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๕๑/๐๑๑๙สามเณรณรงค์ฤทธิ์เกษมจิต๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๕๑/๐๑๒๐สามเณรทวีศักดิ์ฝางคำ๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๕๑/๐๑๒๑สามเณรพงษ์ประสิทธิ์รูปบัว๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๕๑/๐๑๒๒สามเณรพิทักษ์ช่วยสุข๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๕๑/๐๑๒๓สามเณรภาสกรลาธุลี๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๒๕๑/๐๑๒๔สามเณรสุรศักดิ์สีวะสา๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๖.อบ ๔๒๕๑/๐๑๒๕สามเณรอภิสิทธิ์แน่นอุดร๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๗.อบ ๔๒๕๑/๐๑๒๖สามเณรธีระพลพันภา๒๕๓๘น.ธ.โท
๖๘.อบ ๔๓๕๑/๐๑๖๘พระอาคมจนฺทธมฺโมพละมาตย์๒๕๑๐๒๕๓๕น.ธ.เอก
๖๙.อบ ๔๓๕๑/๐๑๖๙พระสมศักดิ์จนฺทสาโรเหลาผิว๒๕๑๘๒๕๔๑น.ธ.เอก
๗๐.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๐พระมหาโอฬารโอฬาริกธมฺโมอินทิสร๒๕๒๕๒๕๔๕น.ธ.เอก
๗๑.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๑พระพีรพัฒน์สุทฺธสทฺโธประสมพลอย๒๕๑๙๒๕๔๖น.ธ.เอก
๗๒.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๒พระสมพงษ์สุทฺธจิตฺโตธานี๒๕๒๐๒๕๔๖น.ธ.เอก
๗๓.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๓พระกรุงวิไลตปสีโลทองคำวัน๒๕๒๓๒๕๔๖น.ธ.เอก
๗๔.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๔พระมหาสาครอธิจิตฺโตแสงอรุณ๒๕๒๖๒๕๔๗น.ธ.เอก
๗๕.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๕พระสมพินิจสมสีโลผาแก้ว๒๕๒๗๒๕๔๗น.ธ.เอก
๗๖.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๖พระวิชุลวิสุทฺธิญาโณอุ่นผาแสงเทพ๒๕๒๘๒๕๔๗น.ธ.เอก
๗๗.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๗พระสุรินทร์กิตฺติสาโรกูลศิริศรีตระกูล๒๔๘๖๒๕๔๘น.ธ.เอก
๗๘.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๘พระกิสบุตรกิตฺติวณฺโณวงค์มณี๒๕๒๖๒๕๔๘น.ธ.เอก
๗๙.อบ ๔๓๕๑/๐๑๗๙พระไกรสรสุเมโธลือตะนา๒๕๒๙๒๕๔๘น.ธ.เอก
๘๐.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๐พระสุชาติสุชาโตพรหมเทพ๒๕๒๙๒๕๔๘น.ธ.เอก
๘๑.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๑พระแก้วอุดรวรญาโณแพงศรีประเสริฐ๒๕๒๙๒๕๔๙น.ธ.เอก
๘๒.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๒สามเณรก้องเพชรพิลา๒๕๓๓น.ธ.เอก
๘๓.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๓สามเณรเกษมเกษมจิตต์๒๕๓๔น.ธ.เอก
๘๔.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๔สามเณรสิงหาไข่อำพร๒๕๓๔น.ธ.เอก
๘๕.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๕สามเณรดำพรหมสาร๒๕๓๕น.ธ.เอก
๘๖.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๖สามเณรสมคิดคำสมบัติ๒๕๓๕น.ธ.เอก
๘๗.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๗สามเณรสมชายคำกันหา๒๕๓๕น.ธ.เอก
๘๘.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๘สามเณรยุทธชัยบุญลา๒๕๓๖น.ธ.เอก
๘๙.อบ ๔๓๕๑/๐๑๘๙สามเณรอานนท์หลวงโยธา๒๕๓๖น.ธ.เอก
๙๐.อบ ๔๓๕๑/๐๑๙๐สามเณรอานนท์หลวงราช๒๕๓๖น.ธ.เอก