รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๒

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๒

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๒/๐๙๙๙พระไมกิตฺติภทฺโทจันทงอร๒๕๒๖๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๐พระสุริยันต์อิสฺสโรคำงาม๒๕๒๗๒๕๔๘น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๑พระสงกาคุณสมฺปนฺโนพรหมณีวงศ์๒๕๒๒๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๒พระวัลเฉลิมสุวิชาโนสุวรรณราช๒๕๓๐๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๓พระถาวรมหาลาโภจันทร์รัตน์๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๔พระพรหมาพฺรหฺมสฺสโรมาลัยทอง๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๕พระวิชัยถิรวิริโยสุดไสย์๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๖สามเณรชัยวงศ์มโยราช๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๗สามเณรประถมโคตตะ๒๕๓๓น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๘สามเณรพรสวรรค์เพ็งสวัสดิ์วิไล๒๕๓๔น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๒/๑๐๐๙สามเณรทองจันทร์วงศ์ปัญญา๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๐สามเณรสุรชัยเหมแดง๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๑สามเณรอุทัยมลทิลอาจ๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๒สามเณรบรรลือฤทธิ์อ่อนวงศ์ษา๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๓สามเณรศรีเจริญทรัพย์แก้วเวียงชัย๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๔สามเณรสดใสสิริปัญญา๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๕สามเณรสมภารอินทิเสน๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๖สามเณรกิแก้วพรหมเทพ๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๗สามเณรฉัตรชัยนันตะบุตร๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๘สามเณรฐานะเส็งสมบัติ๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๕๒/๑๐๑๙สามเณรดนุภพจูมลี๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๐สามเณรต้อมสนธยา๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๑สามเณรทวีพงษ์วงษา๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๒สามเณรบุญเกิดคำมงคล๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๓สามเณรพิสุทธิ์พันธุ์อุส่าห์๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๔สามเณรศรเทพสาระนิม๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๕สามเณรสัญญาพันแสน๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๖สามเณรอิสระศรีชะอุ่ม๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๗สามเณรกิตติศักดิ์พันธ์สุวรรณ๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๘สามเณรจักรพันธ์เครือคำ๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๕๒/๑๐๒๙สามเณรจิณณวัตร์แรกเรียง๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๐สามเณรเจริญศิลป์ทับทิมศรี๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๑สามเณรฉัตรชัยเหมแดง๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๒สามเณรเฉลิมแสงพล๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๓สามเณรณัฐพลอ้วนทูน๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๔สามเณรแดงหอมสมบัติ๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๕สามเณรธนเชษฐ์เจริญสุข๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๖สามเณรธนวุธบุญมี๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๗สามเณรธีรโชติบุบผาดี๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๘สามเณรพรศักดิ์คืนดี๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๑.อบ ๔๑๕๒/๑๐๓๙สามเณรพิทักษ์กิติพลจารุวงศ์๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๒.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๐สามเณรรัฐพงษ์อ่อนหวาน๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๓.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๑สามเณรวรพิชชาตาดี๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๔.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๒สามเณรวัฒนาจันทร์เหลา๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๕.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๓สามเณรสมพรหลวยยะราช๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๖.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๔สามเณรสุกธันวารุณสีหจักร๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๗.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๕สามเณรสุริยาพรมเกษ๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๘.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๖สามเณรหนูไลกุลสุวรรณ๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๔๙.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๗สามเณรสมศักดิ์อเนกา๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๕๐.อบ ๔๑๕๒/๑๐๔๘สามเณรณรงค์ศักดิ์อินฬี๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๑.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๒พระเวียงศักดิ์วิจาโรเดชศรีสวัสดิ์๒๕๒๓๒๕๔๓น.ธ.โท
๕๒.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๓พระกิกตปุญฺโญกตสีโร๒๕๒๕๒๕๔๖น.ธ.โท
๕๓.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๔พระสมยศตปสมฺปนฺโนวามะเกต๒๕๐๔๒๕๔๘น.ธ.โท
๕๔.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๕พระอุทิศอธิโชโตเวียงแก๒๕๒๙๒๕๔๘น.ธ.โท
๕๕.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๖พระคิดคุตฺตสีโลพิมชัย๒๕๒๖๒๕๔๙น.ธ.โท
๕๖.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๗พระสมพรพุทฺธวีโรเกลี้ยงพร้อม๒๕๒๐๒๕๕๐น.ธ.โท
๕๗.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๘พระสุขสำราญธมฺมสาโรนันทเสน๒๕๓๐๒๕๕๐น.ธ.โท
๕๘.อบ ๔๒๕๒/๐๑๒๙สามเณรเกียรศักดิ์เบ้าคำ๒๕๓๒น.ธ.โท
๕๙.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๐สามเณรณรงค์ฤทธิ์อยู่ประเสริฐ๒๕๓๒น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๑พระศักดิ์ดาจนฺทูปโมแสงสว่าง๒๕๑๘๒๕๔๖น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๒สามเณรไพวันอกผาย๒๕๓๕น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๓พระบรรลือคมฺภีรธมฺโมพันธวงศ์๒๕๒๑๒๕๔๙น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๔สามเณรเดือนสวรรค์พรหมสาร๒๕๓๖น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๕สามเณรทองคำไตรแก้ว๒๕๓๖น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๖สามเณรนัฐพงษ์ฝางคำ๒๕๓๖น.ธ.โท
๖๖.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๗สามเณรสมชายจันทะสาร๒๕๓๖น.ธ.โท
๖๗.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๘สามเณรนเรศสีเหลือง๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๘.อบ ๔๒๕๒/๐๑๓๙สามเณรเฉลิมพงษ์มูละสิวะ๒๕๓๗น.ธ.โท
๖๙.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๐สามเณรณัฐพลเสนาสนิท๒๕๓๗น.ธ.โท
๗๐.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๑สามเณรนรอรรถคำงาม๒๕๓๗น.ธ.โท
๗๑.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๒สามเณรอภิสิทธิ์พิณแย่ง๒๕๓๗น.ธ.โท
๗๒.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๓สามเณรอาทิตย์ทรการ๒๕๓๖น.ธ.โท
๗๓.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๔สามเณรจิตฤกษ์นาราช๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๔.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๕สามเณรไตรภพศรีคำ๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๕.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๖สามเณรทวีทองนำ๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๖.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๗สามเณรนิรันดร์สมสุวรรณ๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๗.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๘สามเณรบัณฑิตพันแสน๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๘.อบ ๔๒๕๒/๐๑๔๙สามเณรวัชระจูมพล๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๙.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๐สามเณรสิทธิชัยชิณโชติ๒๕๓๘น.ธ.โท
๘๐.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๑สามเณรสุทัศน์แสงแดง๒๕๓๘น.ธ.โท
๘๑.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๒สามเณรสุรสิทธิ์นิสัยงาม๒๕๓๘น.ธ.โท
๘๒.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๓สามเณรเสถียรทัพแสง๒๕๓๘น.ธ.โท
๘๓.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๔สามเณรอนุชาคูณยา๒๕๓๘น.ธ.โท
๘๔.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๕สามเณรอภิวัฒจันทร์ทอก๒๕๓๘น.ธ.โท
๘๕.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๖สามเณรจักรีธรรมวงศ์๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๖.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๗สามเณรจีรวัฒน์ทองเภา๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๗.อบ ๔๒๕๒/๐๑๕๘สามเณรสุริยาชูญาติ๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๘.อบ ๔๓๕๒/๐๐๗๐สามเณรอมรมนตรีแสนทวีสุข๒๕๓๖น.ธ.เอก
๘๙.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๑พระเจริญพงษ์ปภสฺสโรยี่สุ่นศรี๒๕๒๔๒๕๔๗น.ธ.เอก
๙๐.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๒พระเกรียงไกรฐิตญาโณนารักษ์๒๕๒๕๒๕๔๙น.ธ.เอก
๙๑.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๓สามเณรพรชัยสุภานิรักษ์๒๕๓๒น.ธ.เอก
๙๒.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๔สามเณรวราวุธแสนคูณ๒๕๓๔น.ธ.เอก
๙๓.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๕สามเณรอนันตะวรยุท๒๕๓๔น.ธ.เอก
๙๔.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๖สามเณรกิตติชัยสันทาลุนัย๒๕๓๗น.ธ.เอก
๙๕.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๗สามเณรคำใหม่ฑีฆายุพรรค๒๕๓๗น.ธ.เอก
๙๖.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๘สามเณรพงษ์ประสิทธิ์รูปบัว๒๕๓๗น.ธ.เอก
๙๗.อบ ๔๓๕๒/๐๐๙๙สามเณรภาสกรลาธุลี๒๕๓๗น.ธ.เอก
๙๘.อบ ๔๓๕๒/๐๑๐๐สามเณรสุรศักดิ์สีวะสา๒๕๓๗น.ธ.เอก
๙๙.อบ ๔๓๕๒/๐๑๐๑สามเณรอภิสิทธิ์แน่นอุดร๒๕๓๗น.ธ.เอก