รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๓

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๓

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๓/๑๖๘๘พระเอกชัยโชติปญฺโญเครือเนตร๒๕๒๙๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๓/๑๖๘๙พระไวพจน์โรจนวํโสชัยอาคม๒๕๑๘๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๐พระปิยะพงษ์จตฺตมโลชูชม๒๕๒๖๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๑พระสมเกียรติกตสาโรพุทธรักษา๒๕๑๖๒๕๕๑น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๒พระฉลาดชยากโรไชยพันโท๒๕๒๕๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๓พระอุทัยอุทโยดวงบุบผา๒๕๒๕๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๔พระทวีศักดิ์อินฺทสโรเมืองโคตร๒๕๒๘๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๕พระมุขสวรรค์กตปุญฺโญศรีสุวรรณ๒๕๒๙๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๖พระพันฤทธิ์ญาณวีโรพระสุรัตน์๒๕๓๐๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๗พระกองคำทิฏฺฐปุญฺโญสิทธิสมพาน๒๕๓๒๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๘สามเณรไพทูลย์สิวิลัย๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๓/๑๖๙๙สามเณรทิพมนต์ศรีบุญทัน๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๐สามเณรบวรปูคะธรรม๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๑สามเณรบัววันจวง๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๒สามเณรศรียัญญ์สุริยวงศ์๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๓สามเณรณรงวิทย์ฤทธิ์เรือง๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๔สามเณรอำพลแสงเงิน๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๕สามเณรจีระพงษ์หงษ์ทอง๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๖สามเณรธันวากุระจินดา๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๗สามเณรสมใจเทพมน๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๘สามเณรอุดมทีเขียว๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๕๓/๑๗๐๙สามเณรขวัญชัยแสงจันดา๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๐สามเณรดนัยเทพบัวทอง๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๑สามเณรธนพลธิตะโพธิ์๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๒สามเณรอัครชัยอเนกา๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๓สามเณรกฤษดากันยาสาย๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๔สามเณรชนะวงศ์หล่าชาญ๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๕สามเณรเชษฐากุลวงศ์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๖สามเณรณรงค์ฤทธิ์นามวงศ์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๗สามเณรณัฐชัยไม้น้อย๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๘สามเณรดาวประสิทธิ์ดวงมณี๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๕๓/๑๗๑๙สามเณรทองคูณไตรแก้ว๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๐สามเณรธนวัฒน์คำสมบัติ๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๑สามเณรธนารัตน์โพธิ์ศรี๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๒สามเณรธวัชชัยแสวงวงค์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๓สามเณรธัชพลหอมไม่หาย๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๔สามเณรธีรพงษ์เข็มกลัดทอง๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๕สามเณรธีรศักดิ์สุธรรมมา๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๖สามเณรนัตพลฝ่ายพนอม๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๗สามเณรนันทวัฒน์วงศ์ลาโพธิ์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๑.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๘สามเณรบุญประครองพรมวงษา๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๒.อบ ๔๑๕๓/๑๗๒๙สามเณรพิมพาจันทร์กุมาร๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๓.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๐สามเณรภูวนัยพันธุ์สิงห์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๔.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๑สามเณรมานิตย์แก้วบัวเคน๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๕.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๒สามเณรวิทวัชจันดี๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๖.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๓สามเณรวินัยคำทอง๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๗.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๔สามเณรสมภพจารุพรวิวัฒน์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๘.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๕สามเณรสันติบัวรด๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๔๙.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๖สามเณรสุริยาทองเหลือง๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๕๐.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๗สามเณรอภิสิทธิ์ทับทิมศรี๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๕๑.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๘สามเณรคุณากรพันธ์สุวรรณ๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๒.อบ ๔๑๕๓/๑๗๓๙สามเณรณัฐภพสีแก้ว๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๓.อบ ๔๑๕๓/๑๗๔๐สามเณรดนุพรพันแสน๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๔.อบ ๔๑๕๓/๑๗๔๑สามเณรธินกรณ์พลอยยอด๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๕.อบ ๔๑๕๓/๑๗๔๒สามเณรสงกรานต์ทองมาก๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๖.อบ ๔๑๕๓/๑๗๔๓สามเณรสุทัศน์สายจันทร์๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๗.อบ ๔๑๕๓/๑๗๔๔สามเณรเสกสรรเขื่อนควบ๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๘.อบ ๔๑๕๓/๑๗๔๕สามเณรอุทิศคณาดา๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๕๙.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๒พระไมกิตฺติภทฺโทจันทงอร๒๕๒๖๒๕๔๗น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๓พระชัยพรกิตฺติญาโณลานนท์๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๔พระพรหมาพฺรหฺมสฺสโรมาลัยทอง๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๕พระไพรินโอภาโสครุธสุวรรณ๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๖สามเณรชัยวงศ์มโยราช๒๕๓๓น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๗สามเณรพรสวรรค์เพ็งสวัสดิ์วิไล๒๕๓๔น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๘สามเณรสุรชัยเหมแดง๒๕๓๕น.ธ.โท
๖๖.อบ ๔๒๕๓/๐๑๔๙สามเณรอุทิศหลวงราช๒๕๓๕น.ธ.โท
๖๗.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๐สามเณรบรรลือฤทธิ์อ่อนวงศ์ษา๒๕๓๖น.ธ.โท
๖๘.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๑สามเณรภูวงค์จันทะวงค์๒๕๓๖น.ธ.โท
๖๙.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๒สามเณรศรีเจริญทรัพย์แก้วเวียงชัย๒๕๓๖น.ธ.โท
๗๐.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๓สามเณรสดใสสิริปัญญา๒๕๓๖น.ธ.โท
๗๑.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๔สามเณรกิแก้วพรหมเทพ๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๒.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๕สามเณรฐานะเส็งสมบัติ๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๓.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๖สามเณรต้อมสนธยา๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๔.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๗สามเณรบุญเกิดคำมงคล๒๕๓๘น.ธ.โท
๗๕.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๘สามเณรจักรพันธ์เครือคำ๒๕๓๙น.ธ.โท
๗๖.อบ ๔๒๕๓/๐๑๕๙สามเณรเจริญศิลป์ทับทิมศรี๒๕๓๙น.ธ.โท
๗๗.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๐สามเณรฉัตรชัยเหมแดง๒๕๓๙น.ธ.โท
๗๘.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๑สามเณรเฉลิมแสงพล๒๕๓๙น.ธ.โท
๗๙.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๒สามเณรแดงหอมสมบัติ๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๐.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๓สามเณรธีรศักดิ์บุษบาล๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๑.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๔สามเณรวรพิชชาตาดี๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๒.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๕สามเณรศรเทพสาระนิม๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๓.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๖สามเณรสมพรหลวยยะราช๒๕๓๙น.ธ.โท
๘๔.อบ ๔๒๕๓/๐๑๖๗สามเณรณัฐพลอ้วนทูน๒๕๔๐น.ธ.โท
๘๕.อบ ๔๓๕๓/๐๒๓๗พระเวียงศักดิ์วิจาโรเดชศรีสวัสดิ์๒๕๒๓๒๕๔๓น.ธ.เอก
๘๖.อบ ๔๓๕๓/๐๒๓๘พระมหากิกตปุญฺโญกตสีโร๒๕๒๕๒๕๔๖น.ธ.เอก
๘๗.อบ ๔๓๕๓/๐๒๓๙พระสมยศตปสมฺปนฺโนวามะเกต๒๕๐๕๒๕๔๘น.ธ.เอก
๘๘.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๐พระอุทิศอธิโชโตเวียงแก๒๕๒๘๒๕๔๘น.ธ.เอก
๘๙.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๑พระศรีอุทัยอรุโณสุริบุตร๒๕๒๐๒๕๕๐น.ธ.เอก
๙๐.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๒พระสมพรพุทฺธวีโรเกลี้ยงพร้อม๒๕๒๐๒๕๕๐น.ธ.เอก
๙๑.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๓พระมหาสุขสำราญธมฺมสาโรนันทเสน๒๕๓๐๒๕๕๐น.ธ.เอก
๙๒.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๔พระเกียรติศักดิ์สุธีโรเบ้าคำ๒๕๓๓๒๕๕๒น.ธ.เอก
๙๓.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๕สามเณรไพวันอกผาย๒๕๓๕น.ธ.เอก
๙๔.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๖สามเณรเดือนสวรรค์พรหมสาร๒๕๓๖น.ธ.เอก
๙๕.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๗สามเณรนัฐพงษ์ฝางคำ๒๕๓๖น.ธ.เอก
๙๖.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๘สามเณรสมชายจันทะสาร๒๕๓๖น.ธ.เอก
๙๗.อบ ๔๓๕๓/๐๒๔๙สามเณรเฉลิมพงษ์มูละสิวะ๒๕๓๗น.ธ.เอก
๙๘.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๐สามเณรชยานันต์จันทะวรรณ์๒๕๓๗น.ธ.เอก
๙๙.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๑สามเณรณัฐพลเสนาสนิท๒๕๓๗น.ธ.เอก
๑๐๐.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๒สามเณรทวีศักดิ์ฝางคำ๒๕๓๗น.ธ.เอก
๑๐๑.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๓สามเณรทองคำไตรแก้ว๒๕๓๗น.ธ.เอก
๑๐๒.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๔สามเณรนรอรรถคำงาม๒๕๓๗น.ธ.เอก
๑๐๓.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๕สามเณรนเรศสีเหลือง๒๕๓๗น.ธ.เอก
๑๐๔.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๖สามเณรอภิสิทธิ์พิณแย่ง๒๕๓๗น.ธ.เอก
๑๐๕.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๗สามเณรบัณฑิตพันแสน๒๕๓๘น.ธ.เอก
๑๐๖.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๘สามเณรสุทัศน์แสงแดง๒๕๓๘น.ธ.เอก
๑๐๗.อบ ๔๓๕๓/๐๒๕๙สามเณรเสถียรทัพแสง๒๕๓๘น.ธ.เอก
๑๐๘.อบ ๔๓๕๓/๐๒๖๐สามเณรอภิวัฒจันทร์ทอก๒๕๓๘น.ธ.เอก
๑๐๙.อบ ๔๓๕๓/๐๒๖๑สามเณรจักรีธรรมวงค์๒๕๓๙น.ธ.เอก
๑๑๐.อบ ๔๓๕๓/๐๒๖๒สามเณรจีรวัฒน์ทองเภา๒๕๓๙น.ธ.เอก