รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๔

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๔/๐๔๓๗พระธรัญธรนิรุตฺติกุสโลโตทิม๒๕๒๒๒๕๕๑น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๔/๐๔๓๘พระมาโนชญ์กตปุญฺโญแก้วสุวรรณ์๒๕๒๕๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๔/๐๔๓๙พระสุรินทร์ผาสุกาโมทองกลม๒๕๓๑๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๐พระสุนทรติกฺขวีโรวงค์อาจ๒๕๑๔๒๕๕๓น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๑พระจตุพงษ์ธมฺมสาโรเพชรูจี๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๒พระจำลองอนามโยอเนกา๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๓พระอานนท์ธมฺมปาโลสีแก้ว๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๔สามเณรพีรพลกตัญญู๒๕๓๕น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๕สามเณรปิ่นแก้วดวงดี๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๖สามเณรพรสวรรค์บุตรอ่อน๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๗สามเณรวุฒิไกรประเสริฐกุล๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๘สามเณรอินทวาโพธิ์พัดใจ๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๔/๐๔๔๙สามเณรวัชรพงษ์ธานี๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๐สามเณรวรรณพรมจันทร์๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๑สามเณรวราวุฒิโพธิสนธ์๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๒สามเณรจักรพันธ์สวัสดิ์พงษ์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๓สามเณรณัฏฐ์ก๋งเม้ง๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๔สามเณรณัฐพลจอมทรักษ์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๕สามเณรทัศนสินบุบผาดี๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๖สามเณรธงชัยไชยพันโท๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๗สามเณรธีระพงษ์วิลาวรรณ๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๘สามเณรพิทักษ์ศูนย์โศรก๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๕๔/๐๔๕๙สามเณรภานุพงษ์ว่องไว๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๐สามเณรวงค์วชิระศรีสว่าง๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๑สามเณรอาทิตย์วันชัย๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๒สามเณรเจริญพงษ์แสงทอง๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๓สามเณรไชยาคูณเมือง๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๔สามเณรธนันชัยจันทะเสน๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๕สามเณรธีรวัฒน์ชายผา๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๖สามเณรประกรชัยพันแจ่ม๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๗สามเณรศุภกิตติ์โอสาร๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๘สามเณรสยามศาลารักษ์๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๕๔/๐๔๖๙สามเณรสุจิตพวงชัย๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๕๔/๐๔๗๐สามเณรสุรสันต์ชำนาญ๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๕๔/๐๔๗๑สามเณรอาทิตย์โสดามรรค์๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๕๔/๐๔๗๒สามเณรเอกนรินทร์เป็นมงคล๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๕๔/๐๔๗๓สามเณรทวีชัยช่างพันธ์๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๕๔/๐๔๗๔สามเณรธาตรีฝ่ายพนอม๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๕๔/๐๔๗๕สามเณรศรัณยูผิวเหลือง๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๒๕๔/๐๐๔๖พระราชันทิวากโรรีทาศรี๒๕๒๗๒๕๔๙น.ธ.โท
๔๑.อบ ๔๒๕๔/๐๐๔๗พระไวพจน์โรจนวํโสชัยอาคม๒๕๑๘๒๕๕๐น.ธ.โท
๔๒.อบ ๔๒๕๔/๐๐๔๘พระฉลาดชยากโรไชยพันโท๒๕๒๕๒๕๕๒น.ธ.โท
๔๓.อบ ๔๒๕๔/๐๐๔๙พระคอนเสริฐปโมทิโตพลเยี่ยม๒๕๒๖๒๕๕๒น.ธ.โท
๔๔.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๐พระมุขสวรรค์กตปุญฺโญศรีสุวรรณ๒๕๒๙๒๕๕๒น.ธ.โท
๔๕.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๑พระพันฤทธิ์ญาณวีโรพระสุรัตน์๒๕๓๐๒๕๕๒น.ธ.โท
๔๖.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๒สามเณรศรียัญญ์สุริยวงศ์๒๕๓๖น.ธ.โท
๔๗.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๓สามเณรอำพลแสงเงิน๒๕๓๗น.ธ.โท
๔๘.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๔สามเณรอัมริทร์ชาวภูวงค์๒๕๓๘น.ธ.โท
๔๙.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๕สามเณรธนพลธิตะโพธิ์๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๐.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๖สามเณรธีรโชติบุบผาดี๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๑.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๗สามเณรพรศักดิ์คืนดี๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๒.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๘สามเณรมนตรีพลสุข๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๓.อบ ๔๒๕๔/๐๐๕๙สามเณรชนะวงศ์หล่าชาญ๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๔.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๐สามเณรณรงค์ฤทธิ์นามวงศ์๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๕.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๑สามเณรธนารัตน์โพธิ์ศรี๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๖.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๒สามเณรธวัชชัยแสวงวงค์๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๗.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๓สามเณรนิติทัศน์ศิริวัง๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๘.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๔สามเณรบุญประคองพรมวงษา๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๙.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๕สามเณรพิมพาจันทรกุมาร๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๖สามเณรมานิตย์แก้วบัวเคน๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๗สามเณรวินัยคำทอง๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๘สามเณรสันติบัวรด๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๕๔/๐๐๖๙สามเณรสุกธันวารุณสีหจักร๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๐สามเณรอภิสิทธิ์ทับทิมศรี๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๑สามเณรคุณากรพันธ์สุวรรณ๒๕๔๑น.ธ.โท
๖๖.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๒สามเณรชัยศิริมะปรางก่ำ๒๕๔๑น.ธ.โท
๖๗.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๓สามเณรณรงค์ศักดิ์อินฬี๒๕๔๑น.ธ.โท
๖๘.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๔สามเณรณัฐภพสีแก้ว๒๕๔๑น.ธ.โท
๖๙.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๕สามเณรดนุพรพันธ์แสน๒๕๔๑น.ธ.โท
๗๐.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๖สามเณรสงกรานต์ทองมาก๒๕๔๑น.ธ.โท
๗๑.อบ ๔๒๕๔/๐๐๗๗สามเณรอุทิศคณาดา๒๕๔๑น.ธ.โท
๗๒.อบ ๔๓๕๔/๐๑๓๔พระไมกิตฺติภทฺโทจันทงอร๒๕๒๖๒๕๔๗น.ธ.เอก
๗๓.อบ ๔๓๕๔/๐๑๓๕พระพรหมาพฺรหฺมสฺสโรมาลัยทอง๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.เอก
๗๔.อบ ๔๓๕๔/๐๑๓๖พระไพรินโอภาโสครุธสุวรรณ๒๕๓๑๒๕๕๑น.ธ.เอก
๗๕.อบ ๔๓๕๔/๐๑๓๗สามเณรชัยวงศ์มโยราช๒๕๓๓น.ธ.เอก
๗๖.อบ ๔๓๕๔/๐๑๓๘สามเณรพรสวรรค์เพ็งสวัสดิ์วิไล๒๕๓๔น.ธ.เอก
๗๗.อบ ๔๓๕๔/๐๑๓๙สามเณรอุทิศหลวงราช๒๕๓๕น.ธ.เอก
๗๘.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๐สามเณรบันลือฤทธิ์อ่อนวงศ์ษา๒๕๓๖น.ธ.เอก
๗๙.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๑สามเณรศรีเจริญทรัพย์แก้วเวียงชัย๒๕๓๖น.ธ.เอก
๘๐.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๒สามเณรสุรชัยเหมแดง๒๕๓๖น.ธ.เอก
๘๑.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๓สามเณรสดใสสิริปัญญา๒๕๓๗น.ธ.เอก
๘๒.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๔สามเณรฐานะเส็งสมบัติ๒๕๓๘น.ธ.เอก
๘๓.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๕สามเณรบุญเกิดคำมงคล๒๕๓๘น.ธ.เอก
๘๔.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๖สามเณรฉัตรชัยเหมแดง๒๕๓๙น.ธ.เอก
๘๕.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๗สามเณรเฉลิมแสงพล๒๕๓๙น.ธ.เอก
๘๖.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๘สามเณรแดงหอมสมบัติ๒๕๓๙น.ธ.เอก
๘๗.อบ ๔๓๕๔/๐๑๔๙สามเณรธีรศักดิ์บุษบาล๒๕๓๙น.ธ.เอก
๘๘.อบ ๔๓๕๔/๐๑๕๐สามเณรสมพรหลวยยะราช๒๕๓๙น.ธ.เอก
๘๙.อบ ๔๓๕๔/๐๑๕๑สามเณรณัฐพลอ้วนทูน๒๕๔๐น.ธ.เอก