รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๕

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๑พระไชยาอาภากโรศรีลาพรม๒๕๒๙๒๕๕๓น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๒พระวิเชียรปญฺญาวุฑฺโฒขันตี๒๔๙๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๓พระไพทูรย์คุณสมฺปนฺโนแก้วโสภา๒๕๑๐๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๔พระธนชัยตปสีโลพิเคราะห์๒๕๒๖๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๕พระบรรลืออนามโยเทียนทอง๒๕๒๗๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๖พระธนกฤตธมฺมกาโมทองคำ๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๗สามเณรตรีเพชรวิลามาศ๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๘สามเณรศักดิ์ดาสันลักษณ์๒๕๓๖น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๗๙สามเณรจิรวุฒิภูพิษ๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๐สามเณรจีณณวัตรคำแดง๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๑สามเณรโชคอนันต์ข่าขันมะลิ๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๒สามเณรฐาปกรณ์เชื้อสกล๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๓สามเณรธนวศุคำสอน๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๔สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๕สามเณรไกรสรน้อยปัญญา๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๖สามเณรขันทองเสียงสวรรค์๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๗สามเณรพลตระการสีมาฤทธิ์๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๘สามเณรสถิตย์จันทร์นวล๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๘๙สามเณรกิตติพงษ์สุวรรณวงค์๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๐สามเณรบุญชูแก้ววิรวงศ์๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๑สามเณรปพนสรรค์พิกุลศรี๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๒สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๓สามเณรพีระพัฒน์เย็นใจ๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๔สามเณรภานุพงษ์คะเณวัน๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๕สามเณรวรวุฒิจันทร์สิงห์๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๖สามเณรวันชัยแก่นโสม๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๗สามเณรวินัยอ้วนท้วน๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๘สามเณรวิสุทธิ์แก้วปลั่ง๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๕๕/๑๔๙๙สามเณรศักดิ์ดาวุฒิพุทหอม๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๐สามเณรศักดิ์สิทธิ์โสมอินทร์๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๑สามเณรสนธินามวงศ์๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๒สามเณรสมัชญ์สุขหอม๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๓สามเณรอนุชิตเถาว์แสน๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๔สามเณรอัณณพพุทธา๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๕สามเณรจักรพรรดินาชัยสินธุ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๖สามเณรธีรภัทร์ขันเงิน๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๗สามเณรวัชรพงค์วงค์ขาว๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๘สามเณรศรวัณสร้อยคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๕๕/๑๕๐๙สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๐พระณัฐพงษ์ปภาโสสุกวาท๒๕๑๙๒๕๕๓น.ธ.โท
๔๑.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๑พระจตุพงษ์ธมฺมสาโรเพชรูจี๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.โท
๔๒.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๒พระจำลองอนามโยอเนกา๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.โท
๔๓.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๓พระกิตติธัชโสภณจิตฺโตบุญลือ๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท
๔๔.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๔สามเณรปิ่นแก้วดวงดี๒๕๓๖น.ธ.โท
๔๕.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๕สามเณรวุฒิไกรประเสริฐ์กุล๒๕๓๖น.ธ.โท
๔๖.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๖สามเณรสมภารอินทิเสน๒๕๓๖น.ธ.โท
๔๗.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๗สามเณรณรงวิทย์ฤทธิ์เรือง๒๕๓๗น.ธ.โท
๔๘.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๘สามเณรจีระพงษ์หงษ์ทอง๒๕๓๘น.ธ.โท
๔๙.อบ ๔๒๕๕/๐๑๒๙สามเณรทวีพงษ์วงศ์ษา๒๕๓๘น.ธ.โท
๕๐.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๐สามเณรธันวากุระจินดา๒๕๓๘น.ธ.โท
๕๑.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๑สามเณรกิตติศักดิ์พันธ์สุวรรณ๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๒.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๒สามเณรวรรณพรมจันทร์๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๓.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๓สามเณรวราวุฒิโพธิสนธ์๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๔.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๔สามเณรอัครชัยอเนกา๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๕.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๕สามเณรกฤษดากันยาสาย๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๖.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๖สามเณรจักรพันธ์สวัสดิ์พงษ์๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๗.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๗สามเณรดาวประสิทธิ์ดวงมณี๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๘.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๘สามเณรธงชัยไชยพันโท๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๙.อบ ๔๒๕๕/๐๑๓๙สามเณรธัชพลหอมไม่หาย๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๐สามเณรนันทวัฒน์วงศ์ลาโพธิ์๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๑สามเณรวงค์วชิระศรีสว่าง๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๒สามเณรสมจิตรระเบียบ๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๓สามเณรอาทิตย์วันชัย๒๕๔๐น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๔สามเณรชานนช่างต่อ๒๕๔๑น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๒๕๕/๐๑๔๕สามเณรทวีชัยช่างพันธ์๒๕๔๒น.ธ.โท
๖๖.อบ ๔๓๕๕/๐๑๐๙พระไวพจน์โรจนวํโสชัยอาคม๒๕๑๘๒๕๕๐น.ธ.เอก
๖๗.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๐พระคอนเสริฐปโมทิโตพลเยี่ยม๒๕๒๖๒๕๕๒น.ธ.เอก
๖๘.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๑พระมุขสวรรค์กตปุญฺโญศรีสุวรรณ๒๕๒๙๒๕๕๒น.ธ.เอก
๖๙.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๒พระมหาพันฤทธิ์ญาณวีโรพระสุรัตน์๒๕๓๐๒๕๕๒น.ธ.เอก
๗๐.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๓สามเณรปฏิภาณแฉล้ม๒๕๓๙น.ธ.เอก
๗๑.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๔สามเณรมนตรีพลสุข๒๕๓๙น.ธ.เอก
๗๒.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๕สามเณรธนารัตน์โพธิ์ศรี๒๕๔๐น.ธ.เอก
๗๓.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๖สามเณรนิติทัศน์ศิริวัง๒๕๔๐น.ธ.เอก
๗๔.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๗สามเณรพิมพาจันทรกุมาร๒๕๔๐น.ธ.เอก
๗๕.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๘สามเณรมานิตย์แก้วบัวเคน๒๕๔๐น.ธ.เอก
๗๖.อบ ๔๓๕๕/๐๑๑๙สามเณรวินัยคำทอง๒๕๔๐น.ธ.เอก
๗๗.อบ ๔๓๕๕/๐๑๒๐สามเณรคุณากรพันธ์สุวรรณ๒๕๔๑น.ธ.เอก
๗๘.อบ ๔๓๕๕/๐๑๒๑สามเณรชัยศิริมะปรางก่ำ๒๕๔๑น.ธ.เอก
๗๙.อบ ๔๓๕๕/๐๑๒๒สามเณรอุทิศคณาดา๒๕๔๑น.ธ.เอก