รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๖

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๐พระสวองกุสลจิตฺโตเมืองทอง๒๔๘๘๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๑พระสมยศยสวโรจันทงอร๒๕๓๔๒๕๕๐น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๒พระจักรินจกฺกวโรงามเสงี่ยม๒๕๒๒๒๕๕๑น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๓พระกองวรสาโรวรสาร๒๕๓๕๒๕๕๒น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๔พระหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๓น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๕พระสิริโรตนม์ตปสีโลหัสดีกันตพงศ์๒๕๑๕๒๕๕๓น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๖พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๗พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๘พระจันทวงศ์จนฺทสิริอัคควงศ์๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๔๙พระบุญเลิศกิตฺติโกรุ่งเรือง๒๔๘๙๒๕๕๕น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๐สามเณรรัตนะแก้วมณีวงศ์๒๕๓๗น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๑สามเณรขาวแสงดี๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๒สามเณรเชวงมณีสังข์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๓สามเณรวัชระอินโต๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๔สามเณรณัฐพลชะตารัมย์๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๕สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๖สามเณรสุธินันท์นวนิยม๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๗สามเณรยงยุทธแสงเหลือง๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๘สามเณรฮัสมันดาวงศ์เลิศ๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๕๙สามเณรพรชัยผาวัต๒๕๔๑น.ธ.ตรี
๒๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๐สามเณรอนุชิตล่ำประไพ๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๑สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๒สามเณรณัฐพงษ์หาญศึกษา๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๓สามเณรบุญค้ำพรหมแสง๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๔สามเณรปิยะณัฐมาศหนู๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๕สามเณรสหรัฐพุทธแสน๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๖สามเณรรัชชานนท์คงดี๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๒๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๗สามเณรณัฐพลหอมสมบัติ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๒๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๘สามเณรอวิรุทธ์นาคสวัสดิ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๖๙สามเณรสายฝนก่องแก้ว๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๐สามเณรกิตติพงษ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๑สามเณรธีรพันธ์เดชม้าว๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๒สามเณรสงศักดิ์เสาเปรีย๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๔.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๓สามเณรโชคสมานทองคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๕.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๔สามเณรต้นตระการพุ่มมะลิ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๖.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๕สามเณรพิทักษ์ทรัพย์ประโคน๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๗.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๖สามเณรรัชชานนท์โหล์คำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๘.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๗สามเณรนราธรแซ่ลิ้ว๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓๙.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๘สามเณรรุ่งโรจน์อิงเทพย์๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๔๐.อบ ๔๑๕๖/๐๓๗๙สามเณรอนุชาปัดนา๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๔๑.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๐สามเณรธีรภัทร์ระวิวรรณ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๔๒.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๑สามเณรสุนทรมูลสิน๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๔๓.อบ ๔๑๕๖/๐๓๘๒สามเณรบุญเติมพิมา๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๔๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๔พระไชยาอาภากโรศรีลาพรม๒๕๒๘๒๕๕๓น.ธ.โท
๔๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๕พระธนชัยตปสีโลพิเคราะห์๒๕๒๕๒๕๕๓น.ธ.โท
๔๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๖พระธนกฤตธมฺมกาโมทองคำ๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท
๔๗.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๗พระวุฒิพงษ์ฐานวโรปราบนอก๒๕๓๔๒๕๕๔น.ธ.โท
๔๘.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๘สามเณรตรีเพชรวิลามาศ๒๕๓๖น.ธ.โท
๔๙.อบ ๔๒๕๖/๐๑๓๙สามเณรอินทวาโพธิ์พัดใจ๒๕๓๗น.ธ.โท
๕๐.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๐สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๓๙น.ธ.โท
๕๑.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๑สามเณรจิรวุฒิภูพิษ๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๒.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๒สามเณรธนวศุคำสอน๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๓.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๓สามเณรโชคอนันต์ข่าขันมะลิ๒๕๔๐น.ธ.โท
๕๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๔สามเณรเจริญพงษ์แสงทอง๒๕๔๑น.ธ.โท
๕๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๕สามเณรกฤษนัยเฮียงเหี่ย๒๕๔๑น.ธ.โท
๕๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๖สามเณรพลตระการสีมาฤทธิ์๒๕๔๑น.ธ.โท
๕๗.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๗สามเณรบุญชูแก้ววิรวงศ์๒๕๔๒น.ธ.โท
๕๘.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๘สามเณรยุทธนาพินแก้ว๒๕๔๒น.ธ.โท
๕๙.อบ ๔๒๕๖/๐๑๔๙สามเณรยศกรสายสุข๒๕๔๒น.ธ.โท
๖๐.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๐สามเณรวิสุทธิ์แก้วปลั่ง๒๕๔๒น.ธ.โท
๖๑.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๑สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.โท
๖๒.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๒สามเณรภานุพงษ์คะเณวัน๒๕๔๒น.ธ.โท
๖๓.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๓สามเณรสนธินามวงค์๒๕๔๒น.ธ.โท
๖๔.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๔สามเณรจักรพรรดินาชัยสินธุ์๒๕๔๓น.ธ.โท
๖๕.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๕สามเณรวัชรพงษ์วงค์ขาว๒๕๔๓น.ธ.โท
๖๖.อบ ๔๒๕๖/๐๑๕๖สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.โท
๖๗.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๔พระสมเกียรติกตสาโรพุทธรักษา๒๕๑๖๒๕๕๑น.ธ.เอก
๖๘.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๕พระมหาจตุพงษ์ธมฺมสาโรเพชรูจี๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.เอก
๖๙.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๖พระมหาจำลองอนามโยอเนกา๒๕๓๓๒๕๕๓น.ธ.เอก
๗๐.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๗พระณัฐพงษ์ปภาโสสุกวาท๒๕๑๙๒๕๕๓น.ธ.เอก
๗๑.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๘พระวุฒิไกรโกวิโทประเสริฐ์กุล๒๕๓๖๒๕๕๕น.ธ.เอก
๗๒.อบ ๔๓๕๖/๐๑๔๙สามเณรปิ่นแก้วพิมาน๒๕๓๖น.ธ.เอก
๗๓.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๐สามเณรสมภารอินทิเสน๒๕๓๖น.ธ.เอก
๗๔.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๑สามเณรต้อมสนธยา๒๕๓๗น.ธ.เอก
๗๕.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๒สามเณรอำพลแสงเงิน๒๕๓๗น.ธ.เอก
๗๖.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๓สามเณรทวีพงษ์วงศ์ษา๒๕๓๘น.ธ.เอก
๗๗.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๔สามเณรจีระพงษ์หงษ์ทอง๒๕๓๘น.ธ.เอก
๗๘.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๕สามเณรอัมรินทร์ชาวภูวงศ์๒๕๓๘น.ธ.เอก
๗๙.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๖สามเณรธนพลธิตะโพธิ์๒๕๓๙น.ธ.เอก
๘๐.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๗สามเณรกิตติศักดิ์พันธ์สุวรรณ๒๕๓๙น.ธ.เอก
๘๑.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๘สามเณรชานนช่างต่อ๒๕๔๑น.ธ.เอก
๘๒.อบ ๔๓๕๖/๐๑๕๙สามเณรอิศวราคำสุนี๒๕๔๑น.ธ.เอก
๘๓.อบ ๔๓๕๖/๐๑๖๐สามเณรทวีชัยช่างพันธ์๒๕๔๒น.ธ.เอก