รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๗/๐๒๓๙พระบุญเรืองอคฺควณฺโณพะสวัด๒๕๓๔๒๕๕๖น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๐สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๑สามเณรอุทิศพรมบุตรดี๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๒สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงศ์๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๓สามเณรสีทนสีหาลาด๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๔สามเณรอรุณมะลิสาร๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๕สามเณรพงศ์ศิริอุไรสาย๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๖สามเณรสหรัฐศิริวาลย์๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๗/๐๒๔๗สามเณรภานุกรบัวเคน๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๒๕๗/๐๒๗๘พระอัครเดชธมฺมโชโตกุลภักดิ์๒๕๑๓๒๕๔๖น.ธ.โท
๑๑.อบ ๔๒๕๗/๐๒๗๙พระสวองกุสลจิตฺโตเมืองทอง๒๔๘๘๒๕๕๐น.ธ.โท
๑๒.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๐พระหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.โท
๑๓.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๑พระสมเดชอชิโตเกษณา๒๕๑๒๒๕๕๔น.ธ.โท
๑๔.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๒พระพรชัยคุณากโรศรีสุราช๒๕๑๘๒๕๕๔น.ธ.โท
๑๕.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๓พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๕น.ธ.โท
๑๖.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๔พระกิตติศักดิ์กิตฺติสกฺโกเพชรศรี๒๕๓๓๒๕๕๖น.ธ.โท
๑๗.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๕สามเณรรัตนะแก้วมณีวงศ์๒๕๓๗น.ธ.โท
๑๘.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๖สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑น.ธ.โท
๑๙.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๗สามเณรปณิธานสุทธิมาตร๒๕๔๑น.ธ.โท
๒๐.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๘สามเณรพรชัยพารัต๒๕๔๑น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๕๗/๐๒๘๙สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๐สามเณรสายฝนก่องแก้ว๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๑สามเณรกิตติพงษ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๒๕๗/๐๒๙๒สามเณรพิทักษ์ทรัพย์ประโคน๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๕.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๑พระคาวุธฐิติโกบุราคร๒๕๐๑๒๕๕๔น.ธ.เอก
๒๖.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๒พระสากลโชติโกจันทร์สูง๒๕๒๕๒๕๕๕น.ธ.เอก
๒๗.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๓พระวินัยขนฺติมโนพาสุข๒๕๓๑๒๕๕๕น.ธ.เอก
๒๘.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๔สามเณรอินทร์แปลงแก้วไกรสร๒๕๓๙น.ธ.เอก
๒๙.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๕สามเณรสมจิตรระเบียบ๒๕๔๐น.ธ.เอก
๓๐.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๖สามเณรกฤษนัยเฮียงเหี่ย๒๕๔๑น.ธ.เอก
๓๑.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๗สามเณรยุทธนาพินแก้ว๒๕๔๒น.ธ.เอก
๓๒.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๘สามเณรยศกรสายสุข๒๕๔๒น.ธ.เอก
๓๓.อบ ๔๓๕๗/๐๒๑๙สามเณรพงษ์ศธรวรรณพัฒน์๒๕๔๒น.ธ.เอก
๓๔.อบ ๔๓๕๗/๐๒๒๐สามเณรสนธินามวงค์๒๕๔๒น.ธ.เอก
๓๕.อบ ๔๓๕๗/๐๒๒๑สามเณรสมพงศ์พรหมแสง๒๕๔๓น.ธ.เอก