รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๔พระณรงค์สิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษดรินทร์๒๕๐๐๒๕๕๖น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๕พระสรนัยกตธมฺโมวรรธนกันย์๒๕๐๒๒๕๕๗น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๖พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๕๒๐๒๕๕๘น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๗พระวัชรวิทย์ติกฺขวีโรเมืองจันทร์๒๕๓๔๒๕๕๘น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๘พระจิตรกรสุจิตฺโตบุญเฉลิม๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๘/๐๓๖๙สามเณรอภิชิตสุทาศิริ๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๐สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๑สามเณรอภิวัฒน์พงวิจิตร๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๒สามเณรอาทิตย์ยงเพชร๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๓สามเณรธีรภัทร์แสนบรรดิษฐ์๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๔สามเณรรัฐภูมิกุลสิงห์๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๕สามเณรเนวินสุระ๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๖สามเณรจตุพลแก่นนาคำ๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๗สามเณรชัชภัฎกรพิพัฒน์๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๘สามเณรใหม่วรสาร๒๕๔๖น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๕๘/๐๓๗๙สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๔น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๐สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๖น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๑สามเณรอรรถพรเรืองไพสาล๒๕๔๕น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๕๘/๐๓๘๒สามเณรระพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๐พระปิยะพงษ์จตฺตมโลชูชม๒๕๒๖๒๕๔๙น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๑พระสมยศยสวโรจันทงอน๒๕๓๒๒๕๕๓น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๒พระสิโรตนม์ตปสีโลหัสดีกันตพงศ์๒๕๑๕๒๕๕๔น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๓พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๕น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๔พระพิศาลสนฺตจิตฺโตดวงไขษร๒๕๑๑๒๕๕๕น.ธ.โท
๒๕.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๕พระเกรียงไกรกิตฺติปญฺโญทองคำ๒๕๓๕๒๕๕๖น.ธ.โท
๒๖.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๖พระบุญเรืองอคฺควณฺโณพะสวัด๒๕๓๔๒๕๕๖น.ธ.โท
๒๗.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๗พระอนันท์กิตฺติปญฺโญนนทการ๒๕๒๔๒๕๕๖น.ธ.โท
๒๘.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๘สามเณรสหรัฐศิริวาลย์๒๕๔๑น.ธ.โท
๒๙.อบ ๔๒๕๘/๐๓๑๙สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.โท
๓๐.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๐สามเณรอุทิศพรมบุตรดี๒๕๔๓น.ธ.โท
๓๑.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๑สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงศ์๒๕๔๓น.ธ.โท
๓๒.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๒สามเณรรัชชานนท์โหล่คำ๒๕๔๓น.ธ.โท
๓๓.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๓สามเณรทินกรอภิรัตน์มนตรี๒๕๔๓น.ธ.โท
๓๔.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๔สามเณรสุทัศน์สาธุพันธ์๒๕๔๔น.ธ.โท
๓๕.อบ ๔๒๕๘/๐๓๒๕สามเณรภานุกรบัวเคน๒๕๔๕น.ธ.โท
๓๖.อบ ๔๓๕๘/๐๑๑๘พระมหาหวันชัยสุเมธโสบุญเวียงไชย๒๕๓๕๒๕๕๔น.ธ.เอก
๓๗.อบ ๔๓๕๘/๐๑๑๙พระพรชัยคุณากโรศรีสุราช๒๕๑๘๒๕๕๔น.ธ.เอก
๓๘.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๐พระเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๕๓๓๒๕๕๕น.ธ.เอก
๓๙.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๑พระกิติศักดิ์กิตฺติสกฺโกเพชรศรี๒๕๓๓๒๕๕๖น.ธ.เอก
๔๐.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๒พระรัตนะญาณเตโชแก้วมณีวงศ์๒๕๓๘๒๕๕๘น.ธ.เอก
๔๑.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๓พระอินทวาอินฺทปุญฺโญโพธิ์พัดใจ๒๕๓๗๒๕๕๘น.ธ.เอก
๔๒.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๔สามเณรนครินทร์วริสาร๒๕๔๑๒๕๕๖น.ธ.เอก
๔๓.อบ ๔๓๕๘/๐๑๒๕สามเณรกิตติพงศ์กมลรักษ์๒๕๔๓น.ธ.เอก