รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๘สามเณรพุดสวาทสิงสติ๒๕๓๙น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๕๙/๐๓๔๙สามเณรแสงดาวโพธิราช๒๕๔๐น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๐สามเณรทองจันทร์สิงห์เจริญ๒๕๔๓น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๑สามเณรคมสายแก้ว๒๕๔๖น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๒สามเณรอภิภวัสอินทร์ชาติ๒๕๔๖น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๓สามเณรสินทวีทองทับ๒๕๔๖น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๕๙/๐๓๕๔สามเณรสุนันมหาธิราช๒๕๔๙น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๕พระณรงค์สิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษตรินทร์๒๕๐๐๒๕๕๖น.ธ.โท
๙.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๖พระเทวฤทธิ์ญาณสุทฺโธแฝงโม้๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.โท
๑๐.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๗พระศุภวัฒน์สุจิณฺโณอนันต์๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.โท
๑๑.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๘พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๔๙๐๒๕๕๘น.ธ.โท
๑๒.อบ ๔๒๕๙/๐๓๓๙พระทรงพลฐานวโรหารสาร๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.โท
๑๓.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๐พระณัฐกาญจน์สุรเตโชวามนตรี๒๕๐๑๒๕๕๙น.ธ.โท
๑๔.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๑สามเณรบุญชูหอยสังข์๒๕๔๑น.ธ.โท
๑๕.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๒สามเณรระพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.โท
๑๖.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๓สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.โท
๑๗.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๔สามเณรอาทิตย์ยงเพชร๒๕๔๔น.ธ.โท
๑๘.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๕สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๔น.ธ.โท
๑๙.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๖สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๐.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๗สามเณรรัฐภูมิกุลสิงห์๒๕๔๕น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๘สามเณรธีรภัทรแสนบรรดิษฐ์๒๕๔๕น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๕๙/๐๓๔๙สามเณรจตุพลแก่นนาคำ๒๕๔๕น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๕๙/๐๓๕๐สามเณรใหม่วรสาร๒๕๔๖น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๕พระอัครเดชธมฺมโชโตกุลภักดิ์๒๕๑๓๒๕๔๖น.ธ.เอก
๒๕.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๖พระธรรมรัตน์วรชโยพรชัยกุลวัฒนา๒๕๒๓๒๕๕๑น.ธ.เอก
๒๖.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๗พระสมยศยสวโรจันทะงอน๒๕๓๒๒๕๕๓น.ธ.เอก
๒๗.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๘พระทวีชัยฉนฺทธมฺโมบุญสังข์๒๕๓๔๒๕๕๕น.ธ.เอก
๒๘.อบ ๔๓๕๙/๐๑๐๙พระสุรศักดิ์ปสนฺนจิตฺโตเที่ยงกระโทก๒๕๓๕๒๕๕๖น.ธ.เอก
๒๙.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๐พระอนันท์กิตฺติปญฺโญนนทการ๒๕๒๔๒๕๕๖น.ธ.เอก
๓๐.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๑พระชิฐานุพงศ์สุนฺทโรสุนทรสิงห์๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.เอก
๓๑.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๒สามเณรพรชัยผารัต๒๕๔๑น.ธ.เอก
๓๒.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๓สามเณรยุทธชัยใจยาว๒๕๔๒น.ธ.เอก
๓๓.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๔สามเณรวรวุธมีคำ๒๕๔๓น.ธ.เอก
๓๔.อบ ๔๓๕๙/๐๑๑๕สามเณรทินกรอภิรัตน์มนตรี๒๕๔๓น.ธ.เอก