รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๒พระกฤษณพงษ์กตปุญฺโญบุญชู๒๔๗๖๒๔๙๖น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๓พระไสวอนุตฺตโรชนะเทพ๒๕๑๑๒๕๕๑น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๔พระฤทธิเดชอุตฺตโมธรรมวงค์ศา๒๕๓๗๒๕๕๗น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๕พระนิทัศน์ฐิตจิตฺโตไชยสงคราม๒๕๓๔๒๕๕๘น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๖พระวีระภาสเขมวีโรศรีระดา๒๕๐๒๒๕๕๙น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๗พระวิชัยธีรปญฺโญมาฆะวงค์๒๕๐๘๒๕๕๙น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๘พระสุระพงษ์สุนฺทโรไชยนิตย์๒๕๒๗๒๕๕๙น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๖๐/๐๓๐๙พระชาลีสุรชโยสุขหอม๒๕๑๘๒๕๕๙น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๐พระคณัสนันท์ชยานนฺโททองเป๊ะ๒๕๓๔๒๕๖๐น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๑พระวิทวัฒน์โกวิโทภูสำรอง๒๕๓๗๒๕๖๐น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๒สามเณรเอกสุวันนาวิไลวัน๒๕๓๘น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๓สามเณรกชกรโพธิจักร๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๔สามเณรอนุรักษ์รักษาสัตย์๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๕สามเณรต่อศักดิ์ทองยิ้ม๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๖สามเณรบัณฑิตศรีมณี๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๗สามเณรคอนสวรรค์ไชยจิต๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๖๐/๐๓๑๘สามเณรสุรศักดิ์สุ่มมาตร์๒๕๔๗น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๔พระทศพลสจฺจวิริโยเพียรแท้๒๕๓๗๒๕๕๙น.ธ.โท
๑๙.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๕พระวินัยฉนฺทโกนุชศรี๒๕๑๘๒๕๖๐น.ธ.โท
๒๐.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๖พระพุดสวาดฐานกโรสิงสติ๒๕๓๙๒๕๖๐น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๗สามเณรแสงดาวโพธิราช๒๕๔๐น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๘สามเณรเจตดิลกศรีสันต์๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๖๐/๐๒๓๙สามเณรสุพรรณธนาจันทร์หวาน๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๖พระสิริธรรมฐิตสีโลบุดดาลี๒๕๑๕๒๕๕๕น.ธ.เอก
๒๕.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๗พระณรงสิทธิ์กิตฺติสาโรโสมเกษตรสรินทร์๒๕๑๐๒๕๕๖น.ธ.เอก
๒๖.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๘พระอมรเทพอมรธมฺโมมุกดา๒๕๓๖๒๕๕๗น.ธ.เอก
๒๗.อบ ๔๓๖๐/๐๒๔๙พระเทวฤทธิ์ญาณสุทฺโธแฝงโม้๒๕๒๕๒๕๕๘น.ธ.เอก
๒๘.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๐พระศุภวัฒน์สุจิณฺโณอนันต์๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.เอก
๒๙.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๑พระผดุงศักดิ์จกฺกวีโรจักรภพเมฆินทร์๒๔๙๐๒๕๕๘น.ธ.เอก
๓๐.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๒สามเณรรพีพัฒน์ประสานสิน๒๕๔๒น.ธ.เอก
๓๑.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๓สามเณรศักดิ์ชัยบุญชู๒๕๔๓น.ธ.เอก
๓๒.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๔สามเณรสายฝนกรองแก้ว๒๕๔๓น.ธ.เอก
๓๓.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๕สามเณรขันติศักดิ์แก้วมณีวงค์๒๕๔๓น.ธ.เอก
๓๔.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๖สามเณรวีระชัยรัตโน๒๕๔๓น.ธ.เอก
๓๕.อบ ๔๓๖๐/๐๒๕๗สามเณรพยัตวาทินสุดดี๒๕๔๔น.ธ.เอก