รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลพ.ศ. เกิดพ.ศ. อุปสมบทชั้น
๑.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๒พระสายันต์ปยุตฺโตสาระพล๒๔๙๘๒๕๕๕น.ธ.ตรี
๒.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๓พระภูมิมโนนาถกโรคำมณีวงศ์๒๕๓๒๒๕๕๘น.ธ.ตรี
๓.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๔พระกัญญาขนฺติโกขันจันทา๒๕๓๑๒๕๕๙น.ธ.ตรี
๔.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๕พระสุกอานันคมฺภีรธมฺโมแก้วปันยา๒๕๓๘๒๕๖๐น.ธ.ตรี
๕.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๖พระวงศ์พะจันทร์สิริปญฺโญบุปผาวงค์๒๕๓๙๒๕๖๐น.ธ.ตรี
๖.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๗พระเดชาสิริเตโชสาวะบุญ๒๕๓๐๒๕๖๑น.ธ.ตรี
๗.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๘พระเจตพลสุมงฺคโลแก้วโท๒๕๓๗๒๕๖๑น.ธ.ตรี
๘.อบ ๔๑๖๑/๐๔๘๙พระเกียรติศักดิ์ขนฺติสาโรสมพร๒๕๓๙๒๕๖๑น.ธ.ตรี
๙.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๐สามเณรสมพรแก้วสุวรรณ๒๕๔๒๒๐๐๗น.ธ.ตรี
๑๐.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๑สามเณรคำหมั้นอริยวงศ์๒๕๔๒๒๐๑๑น.ธ.ตรี
๑๑.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๒สามเณรอุดไชใสแก้ว๒๕๔๔๒๐๑๒น.ธ.ตรี
๑๒.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๓สามเณรแสงประเสริฐโพธิราช๒๕๔๔๒๐๑๕น.ธ.ตรี
๑๓.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๔สามเณรสบู่กลมเกลี้ยง๒๕๔๗๒๐๑๗น.ธ.ตรี
๑๔.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๕สามเณรวันเฉลิมลือหาร๒๕๔๗๒๐๑๘น.ธ.ตรี
๑๕.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๖สามเณรภัสยศพิพิน๒๕๔๖๒๐๑๘น.ธ.ตรี
๑๖.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๗สามเณรธีระพัฒน์ปัตถาพันธุ์๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี
๑๗.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๘สามเณรทองทวีแสนไชย์๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี
๑๘.อบ ๔๑๖๑/๐๔๙๙สามเณรบุพกรพรมทา๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี
๑๙.อบ ๔๑๖๑/๐๕๐๐สามเณรพรสวรรค์ไชยจิต๒๕๔๘๒๐๑๘น.ธ.ตรี
๒๐.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๒พระฤทธิเดชอุตฺตโมธรรมวงศา๒๕๓๗๒๕๕๗น.ธ.โท
๒๑.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๓พระณัฐพงษ์สุภโรบุญเพ็ง๒๕๑๕๒๕๕๗น.ธ.โท
๒๒.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๔พระนิทัศน์ฐิตจิตฺโตไชยสงคราม๒๕๓๓๒๕๕๘น.ธ.โท
๒๓.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๕พระนนณพัฒน์อคฺคปญฺโญอุทก๒๕๓๔๒๕๕๙น.ธ.โท
๒๔.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๖พระคณัสนันท์ชยานนฺโททองเป๊ะ๒๕๓๔๒๕๖๐น.ธ.โท
๒๕.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๗สามเณรเอกสุวันนาวิลัยวัน๒๕๔๓น.ธ.โท
๒๖.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๘สามเณรคอนสวรรค์ไชยจิตร๒๕๔๔น.ธ.โท
๒๗.อบ ๔๒๖๑/๐๑๙๙สามเณรอภิภวัสอินทร์ชาติ๒๕๔๖น.ธ.โท
๒๘.อบ ๔๒๖๑/๐๒๐๐สามเณรอนุรักษ์รักษาสัตย์๒๕๔๗น.ธ.โท
๒๙.อบ ๔๒๖๑/๐๒๐๑สามเณรต่อศักดิ์ทองยิ้ม๒๕๔๗น.ธ.โท
๓๐.อบ ๔๒๖๑/๐๒๐๒สามเณรสุรศักดิ์สุ่มมาตร์๒๕๔๗น.ธ.โท
๓๑.อบ ๔๓๖๑/๐๐๗๕พระวินัยฉนฺทโกนุชศรี๒๕๑๘๒๕๕๘น.ธ.เอก
๓๒.อบ ๔๓๖๑/๐๐๗๖พระอุทัยสุมงฺคโลมูลไชย๒๕๒๒๒๕๖๐น.ธ.เอก
๓๓.อบ ๔๓๖๑/๐๐๗๗พระมหาพุธสวาทฐานกโรสิงห์สติ๒๕๓๙๒๕๖๐น.ธ.เอก