รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อฉายานามสกุลชั้น
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๐ พระวีระศักดิ์ ฐิตญาโณ ชมชื่น น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๑ พระใหม่ สนฺตจิตฺโต ศีริสมบัติ น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๒ พระสำรวจ ชวนปญฺโญ สองสีดา น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๓ พระมนัส ถิรปุญฺโญ พาดี น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๔ พระสำเริง ภทฺทาจาโร ลุนระบุตร น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๕ พระลี ญาณวีโร นามบุญมี น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๖ พระสมลักษณ์ สมจิตฺโต ขันทะวัตร์ น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๗ พระปิยวัฒน์ ปิยวฑฺฒโน สายสุดตา น.ธ.ตรี
อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๘ สามเณรขันแก้ว เสียงสนั่น น.ธ.ตรี
๑๐ อบ ๔๑๖๒/๐๓๓๙ สามเณรยุทธ์ ธนขันตี น.ธ.ตรี
๑๑ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๐ สามเณรพีรพัฒน์ ศรีพั้วฮาม น.ธ.ตรี
๑๒ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๑ สามเณรธนพงษ์ เยาวบุตร น.ธ.ตรี
๑๓ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๒ สามเณรภานุวัฒน์ พามา น.ธ.ตรี
๑๔ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๓ สามเณรพงศ์สิริ บุญลาภ น.ธ.ตรี
๑๕ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๔ สามเณรอนันตพงษ์ นพศรี น.ธ.ตรี
๑๖ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๕ สามเณรศุรกิตติ์ ไชยภักดิ์ น.ธ.ตรี
๑๗ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๖ สามเณรอยุทธพงษ์ พันธะราช น.ธ.ตรี
๑๘ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๗ สามเณรขุมทรัพย์ วงค์ฤทธิ์ น.ธ.ตรี
๑๙ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๘ สามเณรณัฐพล ทองคำผุย น.ธ.ตรี
๒๐ อบ ๔๑๖๒/๐๓๔๙ สามเณรอชิระ ศรีใส น.ธ.ตรี
๒๑ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๒ พระสายันต์ ปยุตฺโต สาระพล น.ธ.โท
๒๒ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๓ พระคมกฤษช์ ทนฺตจิตฺโต เสาทองหลาง น.ธ.โท
๒๓ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๔ พระภูมิมโน นาถกโร คำมณีวงศ์ น.ธ.โท
๒๔ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๕ พระกันยา ขนฺติโก ขันจันทรา น.ธ.โท
๒๕ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๖ พระวงศ์พะจันทร์ สิริปญฺโญ บุปผาวงค์ น.ธ.โท
๒๖ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๗ พระเดชา สิริเตโช สาวะบุญ น.ธ.โท
๒๗ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๘ พระเกียรติศักดิ์ ขนฺติสาโร สมพร น.ธ.โท
๒๘ อบ ๔๒๖๒/๐๐๘๙ พระพิภัทร ภทฺทธมฺโม ใจอดทน น.ธ.โท
๒๙ อบ ๔๒๖๒/๐๐๙๐ สามเณรสมพร แก้วสุวรรณ น.ธ.โท
๓๐ อบ ๔๒๖๒/๐๐๙๑ สามเณรคำหมั้น อริยวงศ์ น.ธ.โท
๓๑ อบ ๔๒๖๒/๐๐๙๒ สามเณรอุดไช ใสแก้ว น.ธ.โท
๓๒ อบ ๔๒๖๒/๐๐๙๓ สามเณรศุภณัฐ ธงฤทธิ์ น.ธ.โท
๓๓ อบ ๔๒๖๒/๐๐๙๔ สามเณรสบู่ กลมเกลี้ยง น.ธ.โท
๓๔ อบ ๔๒๖๒/๐๐๙๕ สามเณรภัสยศ พิพิน น.ธ.โท
๓๕ อบ ๔๒๖๒/๐๐๙๖ สามเณรธีระพัฒน์ ปัตถาพันธุ์ น.ธ.โท
๓๖ อบ ๔๓๖๒/๐๐๕๘ พระมหาฤทธิเดช อุตฺตโม ธรรมวงศา น.ธ.เอก
๓๗ อบ ๔๓๖๒/๐๐๕๙ สามเณรอนุรักษ์ รักษาสัตย์ น.ธ.เอก