รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๒ เด็กชายเจษฎา หลาทอง โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๓ เด็กชายไตรรงค์ เหมาะชาติ โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๔ เด็กชายกฤษฎา แจ่มใส โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๕ เด็กชายกฤษฎา มุษกะ โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๖ เด็กชายกิตติศักดิ์ แก่นสา โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๗ เด็กชายกิตติศักดิ์ ยานิตย์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๘ เด็กชายณัฐวุฒิ เบ้าคำ โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๕๙ เด็กหญิงณิชานันท์ กาญจนสาร โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๐ เด็กหญิงทัศนา ลานนท์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๐ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๑ เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์ขัน โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๑ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๒ เด็กหญิงธัญญาพร กาญจนะชาติ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๒ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๓ เด็กหญิงนันทิกานต์ จิตประจำ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๓ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๔ เด็กชายวงศกร บำเพ็ญ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๔ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๕ เด็กชายวรรัตน์ คำพรม โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๕ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๖ เด็กหญิงวริศรา บุญคำภา โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๖ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๗ เด็กหญิงศศินันท์ ลานนท์ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๗ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๘ เด็กหญิงสาวิตรี เคนท้าว โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๘ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๖๙ เด็กหญิงสุนันทา คำแก้ว โรงเรียนบ้านขุมคำ
๑๙ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๐ เด็กหญิงสุพรรณษา สิทธิธรรม โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๐ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๑ เด็กหญิงสุภาวิณี สระกำ โรงเรียนบ้านขุมคำ
๒๑ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๒ เด็กชายธีระภัทร แสงอร่าม โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๒ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๓ เด็กชายบัญชา นพรัตนาภรณ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๓ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๔ เด็กหญิงธาราพร สุคนธา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๔ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๕ เด็กหญิงภัทราวดี บุตรศรี โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๕ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๖ เด็กชายวราชัย การพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๖ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๗ เด็กหญิงวลัยพรรณ สาละธิต โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๗ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๘ เด็กหญิงศิรินทรา แรกเรียง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๘ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๗๙ เด็กชายสกลพัฒน์ ศุภลักษณ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๙ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๐ เด็กชายเสฐียรพงษ์ นามบุญมี โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๐ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๑ เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญใส โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๑ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร หอมหลาย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๒ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๓ เด็กหญิงกัลยา ดวงบุตร โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๓ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๔ เด็กชายเกริกพล มีบุญ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๔ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๕ เด็กชายชัชวาล ชาสุรีย์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๕ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๖ เด็กชายฐิติศักดิ์ เจริญท้าว โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๖ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๗ เด็กหญิงณัฐณิชา สีเหลือง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๗ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๘ เด็กชายธนาวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๘ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๘๙ เด็กหญิงปฐวิภา จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๓๙ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๐ เด็กชายประสิทธิ์ ชมจันทร์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๐ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๑ เด็กชายพงศกร นักเทศน์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๑ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๒ เด็กหญิงละอองดาว ทองลิ้มสุด โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๒ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๓ เด็กชายวิชญ์พล บุญโท โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๓ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๔ เด็กชายวิทวัฒน์ สมาวัตร โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๔ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๕ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พัสลม โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๕ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๖ เด็กหญิงสกาวเดือน ทองลิ้มสุด โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๖ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๗ เด็กชายอัมรินทร์ แหสมุทร โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๔๗ อบ ๔๔๑๖๒/๐๑๑๙๘ เด็กชายอำนาจ ปริโชติ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นโท ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๔๗ เด็กชายเขมกร คำน้อย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๔๘ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดำบรรณ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๔๙ เด็กชายดนัย ทองลิ้มสุด โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๐ เด็กชายธนภูมิ โพธิ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๑ เด็กชายพัชรดนัย ขุนทรัพย์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๒ เด็กหญิงไพลิน ทานาฤทัย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๓ เด็กหญิงกันยาภร สุขเสริม โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๔ เด็กชายณัฐดนย์ บุญชิด โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๕ เด็กหญิงณัฐริกา เสน่หา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๐ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๖ เด็กหญิงนารีรักษ์ ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๑ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๗ เด็กหญิงนิศาชล สายเมฆ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๒ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๘ เด็กชายปรมี มังคละพลัง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๓ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๕๙ เด็กหญิงเพ็ชรดา อำนาจวงศ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๔ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๐ เด็กชายภูรินท์ เวชสุวรรณ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๕ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๑ เด็กชายมงคลชัย แก้วลี โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๖ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๒ เด็กหญิงวราลักษ์ โฉมศิวะพันธ์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๗ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๓ เด็กชายวีระเทพ ขุนภักนา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๘ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๔ เด็กหญิงสุรีรัตน์ ศรศิลป์ โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๑๙ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๕ เด็กชายอภิเดช พิสาชัย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๐ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๖ เด็กหญิงอรัญญา จันทะเสน โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๑ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๗ เด็กหญิงอัมพร สุดไชย โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๒ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๘ เด็กหญิงพรณภา รู้แสวง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๓ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๖๙ เด็กหญิงพัชรภรณ์ โสภานเวช โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๔ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๗๐ เด็กหญิงพิชชาพร พิมพิลา โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
๒๕ อบ ๔๕๑๖๒/๐๐๗๗๑ เด็กหญิงอริศรา สิงห์เผ่น โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๒
ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษา
อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๐ เด็กชายจักรกฤษ์ พรมสอน โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๑ เด็กหญิงฐิติมา เบ้าคำ โรงเรียนบ้านขุมคำ
อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๒ เด็กชายพงศกร พิมพ์บุตร โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ
อบ ๔๖๑๖๒/๐๓๕๓ เด็กชายสุรพัศ มังคละพลัง โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ