วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๔

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๙นางสาวพัชรีแสนสุข๒๕๒๕ธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๔๖นายกนกศักดิ์ยิ้มเยาะ๒๕๒๗ธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๔๗เด็กหญิงอรทัยพิมพ์รัตน์๒๕๒๘ธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๔๘เด็กชายจิตติกันหาวัน๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๔๙เด็กชายพรนรินทร์ทองอ่อน๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๐เด็กชายทินกรพรรณนา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๑เด็กชายประมาณชมจันทร์๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๒เด็กหญิงพิมพ์ใจอินทร์พวง๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๓เด็กชายธวัชชัยพิมพ์บุตร๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๔เด็กชายธานีแก้วลี๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๕เด็กชายธีรยุทธพิมาร๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๖เด็กชายประวิทย์สาวรีย์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๗เด็กชายรุ่งโรจน์พิลากุล๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๘เด็กชายวรวุฒิกุลวงศ์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๕๙เด็กชายวัชระมังคละพลัง๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๐เด็กชายศรายุทธมูลราช๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๑เด็กชายสถาพรนารี๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๒เด็กชายสำรวจสองสีดา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๓เด็กชายอารีพิมสอน๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๔เด็กหญิงดวงใจพิมพรมมา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๕เด็กหญิงทัศนีย์เครื่องกัณฑ์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๖เด็กหญิงพวงแก้วสืบลา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๗เด็กหญิงวิจิตราเสนศรี๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๘เด็กหญิงวิไลวรรณพิมพ์บุตร๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๖๙เด็กหญิงสุดาภรณ์ชาตรี๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๐เด็กหญิงอัญชลียุตวัน๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๑เด็กชายกิติพงศ์ประทุมแย้ม๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๒เด็กชายเจษฎาสีหมอก๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๓เด็กชายทินกรนามดี๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๔เด็กชายธวัชชัยนิลวัฒน์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๕เด็กชายพิพัฒน์นามบุญมี๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๖เด็กชายวิญญูแปงแบน๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๗เด็กหญิงกาญจนาทนไทย๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๘เด็กหญิงจิราพรพุทธาทาบ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๗๙เด็กหญิงตะวันรุ่งมะปรางก่ำ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๐เด็กหญิงนิภาภรณ์ปัดภัย๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๑เด็กหญิงบัวทองพิมพ์บุตร๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๒เด็กหญิงพุทธิดาบุญชิต๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๓เด็กหญิงเพชรบัวภาศิริผลา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๔เด็กหญิงรติกรอ่อนสุด๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๕เด็กหญิงรัชนีปาวะศรี๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๖เด็กหญิงสุธรรมมาพิณตะคุ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๗เด็กหญิงหนูพินทองแก้ว๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๘เด็กชายกิตติศักดิ์สีสะอาด๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๘๙เด็กชายเจตรินทร์สืบก่ำ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๐เด็กชายทวีศักดิ์พิมสอน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๑เด็กชายธีระพจน์สายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๒เด็กชายปัญญาสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๓เด็กชายปัญญาวุฒิสวนมะนัด๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๔เด็กชายรักเกียรติกุลวงศ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๕เด็กชายวันชัยเบ้าคำ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๖เด็กชายศราวุฒิสวนมะนัด๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๗เด็กชายสมพรมังคละพลัง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๘เด็กชายสมศักดิ์ศิริมงคล๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๔๔/๒๑๙๙เด็กชายสันทะดำบรรณ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๐เด็กชายอโนชาพิณตะคุ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๑เด็กหญิงแก้วมณีทองอ่อน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๒เด็กหญิงคนึงนิจก้อนแก้ว๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๓เด็กหญิงจันทนาสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๔เด็กหญิงจิราภรณ์โสภานเวช๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๕เด็กหญิงฉวีวรรณสืบก่ำ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๖เด็กหญิงชไมพรพิมพ์บุตร๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๗เด็กหญิงชลินีพัดลม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๘เด็กหญิงดอกรักวงศ์ลาโพธิ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๔๔/๒๒๐๙เด็กหญิงดาราวรรณรัตนวงศ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๐เด็กหญิงดารุณีโขมวงศ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๑เด็กหญิงนรินทราทองแก้ว๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๒เด็กหญิงบังอรโคตรสมบัติ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๓เด็กหญิงบัวสอนเรืองโสม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๔เด็กหญิงบุญมีบุตรจันทร์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๕เด็กหญิงปรางทิพย์สาวรีย์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๒.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๖เด็กหญิงพวงพยอมสืบก่ำ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๓.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๗เด็กหญิงแพรวตาพิลากุล๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๔.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๘เด็กหญิงยุวรีประจวบสุข๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๕.อบ ๔๔๔๔/๒๒๑๙เด็กหญิงรัชดาพรสืบอ้วน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๖.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๐เด็กหญิงวาสนายิ้มพะวัน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๗.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๑เด็กหญิงสายใจสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๘.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๒เด็กหญิงสุเพ็ญทิพย์ยุตวัน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๗๙.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๓เด็กหญิงสุภาดำบรรณ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๘๐.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๔เด็กหญิงวนิดาสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๘๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๕เด็กชายภาณุวัฒน์โสภะวงศ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๒.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๖เด็กชายสิทธิชัยแว่นแก้ว๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๓.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๗เด็กชายสุเมธมังคละพลัง๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๔.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๘เด็กหญิงกวินนาจำปาพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๕.อบ ๔๔๔๔/๒๒๒๙เด็กหญิงจิตราดำบรรณ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๖.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๐เด็กหญิงน้ำหวานรอดแสง๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๗.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๑เด็กหญิงปรารถนาพรมมา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๘.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๒เด็กหญิงวราพรแฟสันเทียะ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘๙.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๓เด็กหญิงสุพัตรานามบุญมี๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๙๐.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๔เด็กหญิงสุรัตนาสายสุดตา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๙๑.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๕เด็กหญิงอมรรัตน์ศรชัย๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๙๒.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๖เด็กหญิงอุบลวรรณ์สิงห์เผ่น๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๙๓.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๗เด็กหญิงอุไรวรรณสายสุดตา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๙๔.อบ ๔๔๔๔/๒๒๓๘เด็กหญิงภัทรดาสายสุดตา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๙๕.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๐นางสาวอาภาภรณ์เรืองอ่อน๒๕๒๙ธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๑เด็กชายประชารักษ์พรมมา๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๒เด็กชายอนงค์เกษดี๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๓เด็กชายยุทธนาสายสุดตา๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๑เด็กหญิงสุภาวดีวัฒนาราช๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๔เด็กชายวิเชียรทองปีว๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๕เด็กชายอนุชิตพิสาชัย๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๒เด็กหญิงจิรวรรณนามภักดี๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๖เด็กชายพิศาลคนชม๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๓เด็กหญิงวราภรณ์วิลามาศ๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๔เด็กหญิงรัตนาวดีคำภัย๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๕เด็กหญิงลำดวนแก่นสา๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๐๗.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๖เด็กหญิงยุพินทองแก้ว๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๐๘.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๗เด็กหญิงกิตติญาเลิศทรัพย์อนันต์๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๑๐๙.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๗เด็กชายพรชัยชมจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๐.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๘เด็กชายมนัสพาดี๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๑.อบ ๔๕๔๔/๑๒๗๙เด็กชายคำภายาตรา๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๒.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๘เด็กหญิงสุดสายใจชมจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๓.อบ ๔๕๔๔/๑๒๘๙เด็กหญิงสุกัญญาชมจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๔.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๐เด็กหญิงเบญจมาศคณะรัตน์๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๑เด็กหญิงสุกัญญาวิลามาศ๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๒เด็กหญิงอภิญญากองสีมา๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๓เด็กหญิงยุพาพรสาแดง๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๔เด็กหญิงทิพอนันท์อ่อนสุด๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๕เด็กหญิงสุธิมาภรณ์ทานาฤทัย๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๖เด็กหญิงเบญจลักษณ์เพชราเวช๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๔๔/๑๒๙๗เด็กหญิงอิสราพรตันกลาง๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๖๔๔/๐๐๗๓นางสาวสุมาลีพวงแก้ว๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๑๒๓.อบ ๔๖๔๔/๐๐๗๔นางสาวอุษณีสิมสี๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๑๒๔.อบ ๔๖๔๔/๐๐๗๕นางสาววารีแซ่ปึ้ง๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๑๒๕.อบ ๔๖๔๔/๐๐๗๖นางสาวชวลิตเต้าทอง๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๑๒๖.อบ ๔๖๔๔/๐๐๗๗เด็กชายเมธีเชื้อจำพร๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๑๒๗.อบ ๔๖๔๔/๐๐๗๘เด็กชายนรสิงห์ชูญาติ๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๑๒๘.อบ ๔๖๔๔/๐๐๗๙เด็กหญิงนุจรินทร์อ่อนสุด๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๑๒๙.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๐เด็กหญิงสไบแพรโนนสูง๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๑๓๐.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๑เด็กหญิงดารารัตน์ชูญาติ๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๑๓๑.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๒เด็กหญิงลินดาศิริผลา๒๕๓๑ธ.ศ.เอก
๑๓๒.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๓เด็กหญิงนิตยาโคตรสมบัติ๒๕๓๑ธ.ศ.เอก
๑๓๓.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๔เด็กหญิงลำดวนแรกเรียง๒๕๓๑ธ.ศ.เอก
๑๓๔.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๕เด็กหญิงฐิติมาเดิ่นกลาง๒๕๓๑ธ.ศ.เอก
๑๓๕.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๖เด็กหญิงมณเฑียรเหล่าพรมมา๒๕๓๑ธ.ศ.เอก
๑๓๖.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๗เด็กชายรุ่งระวีโคตรสมบัติ๒๕๓๒ธ.ศ.เอก
๑๓๗.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๘เด็กหญิงอุไรอ่อนสุด๒๕๓๒ธ.ศ.เอก
๑๓๘.อบ ๔๖๔๔/๐๐๘๙เด็กหญิงจุฑาทิพย์โสดากูล๒๕๓๒ธ.ศ.เอก
๑๓๙.อบ ๔๖๔๔/๐๐๙๐เด็กหญิงเดือนเพ็ญจันดียืน๒๕๓๒ธ.ศ.เอก