รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๕

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๔๕/๐๕๖๙แม่ชีปราณีคำหงษา๒๕๑๒ธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๐แม่ชีลัดดาวรรณเหมแดง๒๕๑๙ธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๑แม่ชีสุทธิกาญจน์โชติวิเชียร๒๕๑๙ธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๒นายบุญโฮมหาเคน๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๓เด็กหญิงรุจิเรศบุตรสาร๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๔เด็กหญิงสุพิศคุณพันธ์๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๕เด็กหญิงกัลยาศิริผลา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๖เด็กหญิงธิติพรยุวบุตร๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๗เด็กหญิงนพมาศยินดีรัมย์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๘เด็กหญิงรัชดามณีสาย๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๔๕/๐๕๗๙เด็กหญิงวิไลภรณ์เสียงสนั่น๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๐เด็กหญิงศิริพรทองทับ๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๑เด็กหญิงสุนทรีภางาม๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๒เด็กหญิงสุรีย์พรยุวบุตร๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๓เด็กชายครรชิตคำเคน๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๔เด็กชายธวัชชัยดวงจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๕เด็กชายพรชัยมังคละพลัง๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๖เด็กหญิงจริยาเคนสิน๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๗เด็กหญิงฉัตรติยาปัดนา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๘เด็กหญิงน้ำหวานบุตรดีวงศ์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๔๕/๐๕๘๙เด็กหญิงนิศาชลสมาฤกษ์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๐เด็กหญิงบุญมีพิสาชัย๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๑เด็กหญิงปรมาภรณ์คำแดง๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๒เด็กหญิงวิชุดาโคตรสมบัติ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๓เด็กหญิงศันสนีย์ทางชอบ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๔เด็กหญิงสุภาพรคณะรัตน์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๘เด็กหญิงทิพวัลย์จันทร์สูง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๙เด็กหญิงนฤมลเจริญสุข๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๐เด็กหญิงพรนภาทองโสภา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๑เด็กหญิงรัชนีกรสีแหล้๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๒เด็กหญิงศิริรัตน์สายใจ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๓เด็กหญิงสมรักษ์เยาวศรี๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๔เด็กหญิงสายสุรีย์ศรีสว่าง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๕เด็กหญิงสุภารัตน์โคตรสมบัติ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๖เด็กหญิงสุรีรัตน์ใจตรง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๕เด็กชายธงชัยโสภานะเวช๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๖เด็กชายธีระพงษ์ทองตาม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๗เด็กชายธีระวัฒน์พันธ์แสน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๘เด็กชายวรวัฒน์อยู่เย็น๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๔๕/๐๕๙๙เด็กชายวิษณุยุวบุตร๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๐เด็กชายศักดิ์ดาสืบเคน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๑เด็กชายสมานปากหวาน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๒เด็กหญิงกันสุดาคังดงเค็ง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๓เด็กหญิงขวัญจิตโนสูงเนิน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๔เด็กหญิงจันทร์นภามังคละพลัง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๕เด็กหญิงจินจันทร์เติบ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๖เด็กหญิงเจนจิราแอมปัดชา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๔๕/๐๖๐๗เด็กหญิงชลิดาทนงค์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๗เด็กชายโกวิทย์วิลามาศ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๘เด็กชายชุติเทพโจระสา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๔๕/๐๖๑๙เด็กชายชุติเดชโจระสา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๐เด็กชายทศพรเสมอดี๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๑เด็กชายบุญล้นอานนท์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๒เด็กชายสุรเชษฐ์แก้วกูล๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๓เด็กหญิงจันสุดาทนงค์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๔เด็กหญิงจิระประภาการพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๕เด็กหญิงบังอรคำถาวร๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๖เด็กหญิงเบญจรัตน์ยอดเพชร๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๗เด็กหญิงปาริชาติทนงค์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๘เด็กหญิงพัชรินทร์กิตติ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๔๕/๐๖๒๙เด็กหญิงมลิสามาลาสาย๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๐เด็กหญิงละมัยสีสะอาด๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๑เด็กหญิงสมฤทัยจันทร์สูง๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๒เด็กหญิงสุดธิดาป้องพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๓เด็กหญิงสุพัตรากาเผือก๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๔เด็กชายวีรกรพรรณา๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๕เด็กหญิงพุทธิดาโคตรสมบัติ๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๖เด็กหญิงศศิประภาเหล่าพรมมา๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๔๕/๐๖๓๗เด็กหญิงศิรินภาสิงห์โคตร๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๔นางสาวจิตรีนาท้าว๒๕๒๗ธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๕นางสาวบุญยงค์ชิงจันทร์๒๕๒๗ธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๖นางสาวปัฐมาภรณ์คำแดง๒๕๒๗ธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๔๕/๐๒๐๕นายนิวัตรลุนระบุตร๒๕๒๘ธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๗นางสาวน้ำฝนสืบก่ำ๒๕๒๘ธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๘นางสาวเมษาแสงสว่าง๒๕๒๘ธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๔๕/๐๒๐๖นายกิตติโชคสุขเสริม๒๕๒๙ธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๔๕/๐๒๐๗นายรุ่งทองโสภา๒๕๒๙ธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๙นางสาวนราวัลย์ดาราพันธ์๒๕๒๙ธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๐นางสาวนวลจันทร์จูมลี๒๕๒๙ธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๔๕/๐๒๐๘นายพงษ์ชิดโสภาพันธ์๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๔๕/๐๒๐๙นายไพบูรณ์บู่คำ๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๑นางสาวดาวเรืองนาท้าว๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๒นางสาวนริศราประสมพลอย๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๓นางสาวมะลิวรรณตาดี๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๔นางสาวยุพาชาตรี๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๕นางสาวสุพัตราสีหมากสุก๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๐เด็กชายสินทวีนาท้าว๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๖เด็กหญิงจารุมณีคำแดง๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๑เด็กชายทินกรพรรณา๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๒เด็กชายทินกรนามดี๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๔๕/๐๒๑๓เด็กชายปัญญาสายสุดตา๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๗เด็กหญิงนิภาภรณ์ปัดภัย๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๘เด็กหญิงบุญมีบุตรจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๔๕/๐๒๒๙เด็กหญิงดอกรักวงศ์ลาโพธิ์๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๔๕/๐๒๓๐เด็กหญิงดารุณีโขงวงศ์๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๔๕/๐๒๓๑เด็กหญิงสุภาดำบรรณ์๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๔๕/๐๒๓๒เด็กหญิงอุไรวรรณสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๔๕/๐๒๓๓เด็กหญิงกวินนาจำปาพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๔๕/๐๒๓๔เด็กหญิงปรารถนาพรมมา๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๔๕/๐๒๓๕เด็กหญิงแพรวตาพิลากุล๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๑นางสาวนงนุชอานนท์๒๕๒๙ธ.ศ.เอก
๑๐๒.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๒นางสาวสุภาวดีวัฒนราช๒๕๒๙ธ.ศ.เอก
๑๐๓.อบ ๔๖๔๕/๐๐๑๗นายประชารักษ์พรมมา๒๕๓๐ธ.ศ.เอก
๑๐๔.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๓เด็กหญิงกัลยาพุทธา๒๕๓๑ธ.ศ.เอก
๑๐๕.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๔เด็กหญิงยุพินทองแก้ว๒๕๓๒ธ.ศ.เอก
๑๐๖.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๕เด็กหญิงวราภรณ์วิลามาศ๒๕๓๒ธ.ศ.เอก
๑๐๗.อบ ๔๖๔๕/๐๐๑๘เด็กชายคำภายาตรา๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๐๘.อบ ๔๖๔๕/๐๐๑๙เด็กชายพรชัยชมจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๐๙.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๐เด็กชายมนัสพาดี๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๐.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๖เด็กหญิงทิพยนันต์อ่อนสุด๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๑.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๗เด็กหญิงเบญจมาศคณะรัตน์๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๒.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๘เด็กหญิงยุพาพรสาแดง๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๓.อบ ๔๖๔๕/๐๐๒๙เด็กหญิงสุกัญญาชมจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๔.อบ ๔๖๔๕/๐๐๓๐เด็กหญิงสุกัญญาวิลามาศ๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๕.อบ ๔๖๔๕/๐๐๓๑เด็กหญิงสุดสายใจชมจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๖.อบ ๔๖๔๕/๐๐๓๒เด็กหญิงสุทธิมาภรณ์ทานาฤทัย๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๑๑๗.อบ ๔๖๔๕/๐๐๓๓เด็กหญิงอิสราพรตันกลาง๒๕๓๓ธ.ศ.เอก