วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๖

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๒นายครรชิตจันทสาร๒๕๒๘ธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๓นางสาวรำไพวงค์ขันธ์๒๕๒๙ธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๔นายชัยชนะสุภาษร๒๕๒๙ธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๕นายสุพรรณทิพย์เครือคำ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๖นางสาวรัชนีไขแสง๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๗นางสาววันวิสาข์สุภาษร๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๘นายธงชัยอุปเสน๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๔๖/๓๕๗๙นายอนงศักดิ์แดงโสภา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๐เด็กชายสิทธิชัยใจแก้ว๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๑เด็กหญิงนิภาประสมพลอย๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๒เด็กชายประมวลทานาฤทัย๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๓เด็กชายศตวรรษกาเผือก๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๔เด็กชายศักดาพรหมกสิกร๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๕เด็กชายสมภารปัดภัย๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๖เด็กชายสุนทรรุนานัด๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๗เด็กหญิงยุพาพรเสนศรี๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๘เด็กหญิงเรียนแก่นสา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๔๖/๓๕๘๙เด็กหญิงวิไลวรรณใจแก้ว๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๐เด็กหญิงสาวิตรีพันพิลา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๑เด็กหญิงอภิสราธิธรรม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๒เด็กหญิงอรพรรณดำบรรณ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๓เด็กชายณัฐพงษ์วงค์ษา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๔เด็กชายทำนุรัฐทุมพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๕เด็กชายบูรพาคงทอง๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๖เด็กชายสุทธิวิตต์ทองลิ่มสุด๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๗เด็กหญิงจิตสุดาชมจันทร์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๘เด็กหญิงจิราพรเจริญท้าว๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๔๖/๓๕๙๙เด็กหญิงชนนิกานต์สืบเคน๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๐เด็กหญิงปรางทิพย์สาวรีย์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๑เด็กหญิงปวีณาอุปเสน๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๒เด็กหญิงเรไรจันทะสาร๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๓เด็กหญิงสำลีพิสาชัย๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๔เด็กหญิงสุภางค์คำมา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๕เด็กชายวีรกรพรรณนา๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๖เด็กชายสุขสันต์เครือคำ๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๗เด็กหญิงชญานีรวมทรัพย์๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๘เด็กหญิงประภาพรรณพาแก้ว๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๔๖/๓๖๐๙เด็กหญิงมะลินาบูรณะศรี๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๔๖/๓๖๑๐เด็กหญิงสุรีย์สืบเคน๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๔๖/๓๖๑๑เด็กหญิงดวงฤทัยคณะบุตร๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๔๖/๓๖๑๒เด็กหญิงอรอมลคำมา๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๔๖/๓๖๑๓เด็กหญิงอุไรพรบุญชิต๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๕๔๖/๐๓๒๔แม่ชีปราณีคำหงษา๒๕๑๑ธ.ศ.โท
๔๔.อบ ๔๕๔๖/๐๓๒๕แม่ชีลัดดาวรรณเหมแดง๒๕๑๙ธ.ศ.โท
๔๕.อบ ๔๕๔๖/๐๓๒๖แม่ชีสุทธิกาญจน์โชติวิเชียร๒๕๑๙ธ.ศ.โท
๔๖.อบ ๔๕๔๖/๐๓๒๗นางสาวฤดีรักษ์พิลากุล๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๔๗.อบ ๔๕๔๖/๐๓๒๘นางสาวกันยาสายสุดตา๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๔๘.อบ ๔๕๔๖/๐๓๒๙เด็กชายศราวุฒิสวนมะนัด๒๕๓๓ธ.ศ.โท
๔๙.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๐เด็กชายศักดิ์ดาสืบเคน๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๐.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๑เด็กชายสมศักดิ์ศิริมงคล๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๑.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๒เด็กชายเจตรินทร์สืบก่ำ๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๒.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๓เด็กชายอโนชาพิณตะคุ๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๓.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๔เด็กชายกิตติศักดิ์สีสะอาด๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๔.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๕เด็กชายปัญญาวุฒิสวนมะนัด๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๕.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๖เด็กชายพิพัฒน์นามบุญมี๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๖.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๗เด็กชายสันทะดำบรรณ์๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๗.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๘เด็กชายวันชัยเบ้าคำ๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๘.อบ ๔๕๔๖/๐๓๓๙เด็กชายสิทธิชัยแว่นแก้ว๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๕๙.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๐เด็กหญิงอุบลวรรณสิงห์เผ่น๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๐.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๑เด็กหญิงสายใจสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๑.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๒เด็กหญิงนริทราทองแก้ว๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๒.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๓เด็กหญิงบัวสอนเรืองโสม๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๔เด็กหญิงวาลินีจ่าหล้า๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๕เด็กหญิงยุวรีประจวบสุข๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๖เด็กหญิงวนิดาสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๗เด็กหญิงจันทนาสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๘เด็กหญิงแก้วมณีทองอ่อน๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๔๖/๐๓๔๙เด็กหญิงฉวีวรรณสืบก่ำ๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๐เด็กหญิงชลินีพัดลม๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๑เด็กหญิงดาราวรรณรัตนวงศ์๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๒เด็กชายโกวิทย์วิลามาศ๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๓เด็กชายภานุวัฒน์โสภะวงศ์๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๔เด็กหญิงสุพัตราหอมปัญญา๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๕เด็กหญิงจินจันทร์เติม๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๖เด็กหญิงปาริชาติทนงค์๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๗เด็กหญิงสุธิดาป้องพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๘เด็กหญิงวราพรแพสันเที้ยะ๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๔๖/๐๓๕๙เด็กหญิงละมัยสีสะอาด๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๔๖/๐๓๖๐เด็กหญิงจิตราดำบรรณ์๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๔๖/๐๓๖๑เด็กหญิงภัทรดาสายสุดตา๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๔๖/๐๓๖๒เด็กหญิงศิรินภาสิงห์โคตร๒๕๓๗ธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๖๔๖/๐๐๔๔เด็กชายทินกรพรรณา๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๘๓.อบ ๔๖๔๖/๐๐๔๕เด็กหญิงนิภาภรณ์ปัดภัย๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๘๔.อบ ๔๖๔๖/๐๐๔๖เด็กหญิงดอกรักวงศ์ลาโพธิ์๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๘๕.อบ ๔๖๔๖/๐๐๔๗เด็กหญิงดารุณีโขงวงศ์๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๘๖.อบ ๔๖๔๖/๐๐๔๘เด็กหญิงสุภาดำบรรณ์๒๕๓๔ธ.ศ.เอก