รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๗

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๔๗/๕๔๘๙แม่ชีสังวาลสาระคำ๒๕๐๘ธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๐แม่ชีละมัยทองสุข๒๕๑๔ธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๑นางสาววารุณีพันพิลา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๒เด็กหญิงอภิญญาแสงพล๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๓เด็กชายปริญญาสุดหล้า๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๔เด็กหญิงมลฤดีธรรมรงค์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๕เด็กหญิงสุภาวันการะพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๖เด็กชายวรวุฒิบุญใส๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๗เด็กชายศรเพชรหมั่นชัย๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๘เด็กชายอภิษนุวัตรแก้วลี๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๔๗/๕๔๙๙เด็กหญิงช่อบุปผาสีสอน๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๔๗/๕๕๐๐เด็กหญิงเบญจพรป้องพันธ์๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๔๗/๕๕๐๑เด็กชายวิริทธิ์พลบุปผาดี๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๔๗/๕๕๐๒เด็กหญิงจิรปภาอาสาเหลา๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๔๗/๕๕๐๓เด็กหญิงวรินยุภาสืบเคน๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๔๗/๕๕๐๔เด็กหญิงศศิประภาสิงห์โคตร๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๕๔๗/๐๒๔๓นายครรชิตจันทสาร๒๕๒๘ธ.ศ.โท
๑๘.อบ ๔๕๔๗/๐๒๔๔นายธงชัยอุปเสน๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๑๙.อบ ๔๕๔๗/๐๒๔๕เด็กชายบูรพาคงทอง๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๒๐.อบ ๔๕๔๗/๐๒๔๖เด็กหญิงจิตสุดาชมจันทร์๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๒๑.อบ ๔๕๔๗/๐๒๔๗เด็กหญิงจิราพรเจริญท้าว๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๒๒.อบ ๔๕๔๗/๐๒๔๘เด็กหญิงสุภางค์คำมา๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๒๓.อบ ๔๕๔๗/๐๒๔๙เด็กชายวีรกรพรรณา๒๕๓๖ธ.ศ.โท
๒๔.อบ ๔๕๔๗/๐๒๕๐เด็กหญิงสุรีย์สืบเคน๒๕๓๖ธ.ศ.โท
๒๕.อบ ๔๕๔๗/๐๒๕๑เด็กหญิงอุไรพรบุญชิต๒๕๓๗ธ.ศ.โท
๒๖.อบ ๔๖๔๗/๐๑๔๖แม่ชีปราณีคำหงษา๒๕๑๑ธ.ศ.เอก
๒๗.อบ ๔๖๔๗/๐๑๔๗แม่ชีลัดดาวรรณเหมแดง๒๕๑๙ธ.ศ.เอก
๒๘.อบ ๔๖๔๗/๐๑๔๘แม่ชีสุทธิกาญจน์โชติวิเชียร๒๕๑๙ธ.ศ.เอก
๒๙.อบ ๔๖๔๗/๐๑๔๙นางสาวเพ็ญประภาพลยิ่ง๒๕๓๑ธ.ศ.เอก
๓๐.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๐เด็กชายศักดิ์ดาสืบเคน๒๕๓๓ธ.ศ.เอก
๓๑.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๑เด็กหญิงฉวีวรรณสื่บก่ำ๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๓๒.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๒เด็กหญิงนรินทราทองแก้ว๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๓๓.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๓เด็กหญิงแพรวตาพิลากุล๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๓๔.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๔เด็กหญิงภัทรดาสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๓๕.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๕เด็กหญิงวนิดาสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๓๖.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๖เด็กหญิงอุไรวรรณสายสุดตา๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๓๗.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๗เด็กหญิงปาริชาติทนงค์๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๓๘.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๘เด็กหญิงละมัยสีสะอาด๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๓๙.อบ ๔๖๔๗/๐๑๕๙เด็กหญิงสุพัตราหอมปัญญา๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๔๐.อบ ๔๖๔๗/๐๑๖๐เด็กหญิงศิรินภาสิงห์โคตร๒๕๓๖ธ.ศ.เอก