วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๘

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๐๘แม่ชีคำสีสิทธิ์๒๔๘๖ธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๐๙นายธนพนธ์ผลฆุฆา๒๕๒๘ธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๐แม่ชีอ้อยมามณี๒๕๒๘ธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๑นางสาวสายสมรพูอ่อน๒๕๒๙ธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๒นายธีระชัยสายเนตร๒๕๒๙ธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๓นายอำพรแดงโสภา๒๕๒๙ธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๔แม่ชีหล้าจันทเสน๒๕๒๙ธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๕นางสาวกรรนิการ์โมหา๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๖นางสาวจุรีพรโกมลศรี๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๗นางสาวชลิตาทองใบ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๘นางสาวนิตยากลมเกลี้ยง๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๑๙นางสาวนิภาพรอเนกา๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๐นางสาวนิรชาธรรมวงศ์๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๑นางสาวปวีณาพิมพกันย์๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๒นางสาวปัจจิมบำเพ็ญ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๓นางสาวรุจิดาผลฆุฆา๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๔นางสาววจีพรมจันทร์๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๕นางสาววารุณีพุ่มพฤกษา๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๖นางสาววาสนาพรมจันทร์๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๗นางสาววิภาวัลย์ส่งเสริม๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๘นางสาววิลาวรรณแสวงนาม๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๒๙นางสาววิไลชาวเวียง๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๐นางสาวศิริพรยี่เข่ง๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๑นางสาวสมัยบุญประกอบ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๒นางสาวสินจัยพงศนีย์๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๓นางสาวสุภาพรจัมปาโสม๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๔นางสาวสุภาพรบัววิไล๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๕นายกฤษฎาวงค์คำ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๖นายไฉนโนนสูง๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๗นายชาญชัยบำเพ็ญ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๘นายธงชัยสายสิงห์๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๓๙นายธีระพงษ์สัตยากุล๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๐นายนาวินมีดี๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๑นายนิคมพุทธาทาป๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๒นายบรรพตบุญเรือง๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๓นายประทีปพันธ์แสน๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๔นายรังสรรค์จันทร์เขียว๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๕นายวัชรทองจันทร์๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๖นายวัชรพลโมหา๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๗นายสงวนอ่อนคูณ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๘นายสอนบุญภา๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๔๙นายสุขสันต์พวงทอง๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๐นายสุพรชัยคำผุย๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๑นายสุริยงค์ทีฆะ๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๒นายสุริยาสุภาษร๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๓นายอุทัยจริยามา๒๕๓๐ธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๐นางสาววรรณภรณ์ดาษดา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๑นางสาววารุณีศรีสวัสดิ์๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๒นางสาวศิราพรบุญเรือง๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๓นางสาวสุภาพรคำแก้ว๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๔นางสาวสุวรรณีแก้วกันยา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๕นางสาวสุวานันท์วาริพัฒน์๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๖นางสาวหนูนิตย์ถนอมจิตต์๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๗นางสาวใหม่สุขเต็มดี๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๘นางสาวอำพรพวงทอง๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๖๙นายชัยธวัตร์พิพัฒน์๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๐นายบัญชาจัมปาโสม๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๑นายวิชัยมิ่งขวัญ๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๒นายศรุตปุวิเส๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๓นายศุภชัยโพธิ์พา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๔นายสมพรวงษา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๕นายสีพรยอดพา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๖นายอดุลย์ยาตรา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๗นายอนุชาโมหา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๔นางสาวกรณิกาปูคะทา๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๕นางสาวโฉมยงใจเด็ด๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๖นางสาวนิตยาโชติพันธ์๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๗นางสาวปรารถนาทองลิ่มสุด๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๘นางสาวมัจฉาพูงาม๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๕๙นางสาวราตรีปาสาบุตร๒๕๓๑ธ.ศ.ตรี
๗๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๘นางสาวเกศมณีสิ่งสัน๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๗๙นางสาวชาลิณีอเนกา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๐นางสาวน้ำทิพย์รอดทุกข์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๑นางสาวพวงแก้วสมนา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๒นางสาวไพรวัลย์รักการ๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๓นางสาวยลดาบุญคุณ๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๔นางสาวลำดวนพวงทอง๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๕นางสาวศันสนีย์แก้วกัลยา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๗๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๖นางสาวสุภาภรณ์สุขเต็มดี๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๗นางสาวอมรรัตน์แจ่มใส๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๘นางสาวอารยาโสดาโคตร๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๘๙นายชลวิชบุญลา๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๓.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๐นายเดชาสมตัว๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๔.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๑นายทนงศักดิ์สิทธิมัง๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๕.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๒นายทรงชัยประสาจันทร์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๖.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๓นายมนตรีแวววงศ์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๗.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๔นายรัฐไกรโยธานันท์๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๘.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๕นายสิทธิศักดิ์สลักทอง๒๕๓๒ธ.ศ.ตรี
๘๙.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๖นางสาวเมตตาบุญคุณ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๐.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๗นางสาวกาญจนาแสนลา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๑.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๘นางสาวจินตหราพันโบ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๒.อบ ๔๔๔๘/๔๗๙๙นางสาวดาวละอองยำยวน๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๐นางสาวเดือนเพ็ญผลจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๑นางสาวนิตยาตระทอง๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๒นางสาวนิตยาอเนกา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๓นางสาวประหยัดเบ้าคำ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๔นางสาวปวีณาพูดเพาะ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๕นางสาวเพ็ญพักตร์แจ่มใส๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๙๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๖นางสาวแพงศรีสาสอน๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๗นางสาวมะลิวัลย์มะนูวัต๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๘นางสาวเมตตาบุญพา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๐๙นางสาวรัสนีผาอัตรัตน์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๐นางสาวรุ่งฤทัยทะนงค์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๑นางสาวศันสนีย์อเนกา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๒นางสาวสาวิตรีสายเนตร๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๓นางสาวสุทธิมาศตระการจันทร์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๔นางสาวสุปราณีฑีฆะ๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๕นางสาวสุพัตรแดงโสภา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๐๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๖นางสาวสุภาพรสุพรรณนนท์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๗นางสาวสุภาพรวงศ์กลม๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๘นางสาวโสภีเหลาเต็ม๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๑๙นายคำไผ่รักใคร่๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๐นายจีระศักดิ์กัดดา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๑นายชาญณรงค์มุกดาพันธ์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๒นายณัฐพงษ์บุญฉวี๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๓นายนิกรโฉมมา๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๔นายนิกรตาลอ่อน๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๕นายราชันย์โชติพันธ์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๑๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๖นายฤทธิไกรสีสะอาด๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๒๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๗นายสุพรรณพงศนีย์๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๒๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๘นายแสนทวีบุญยัง๒๕๓๓ธ.ศ.ตรี
๑๒๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๒๙เด็กชายโกวิทย์บุญลา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๐เด็กชายจักกฤษณ์มะลิงาม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๑เด็กชายเชษฐาโสดากุล๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๒เด็กชายธีรวัฒน์ดวงบุปผา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๓เด็กชายธีระพงษ์สืบสุก๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๔เด็กชายบุญทวีจันทะพันธ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๕เด็กชายปราญชัยหิมะคุณ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๒๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๖เด็กชายพรรณชิตบุญประกอบ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๗เด็กชายมานพทีฆะ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๘เด็กชายโยธินคำพรม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๓๙เด็กชายวรวิทย์หอมหวน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๐เด็กชายวุฒิชัยวัตนพรหมธาต๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๑เด็กชายศรชัยยาตรา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๒เด็กชายส่งเสริมโมหา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๓เด็กหญิงกองกาญจน์ยั่งยืน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๔เด็กหญิงขณิษฐาคุณพาที๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๕เด็กหญิงจินตนาเย็นใจ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๓๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๖เด็กหญิงทัศนีย์แสงพุฒ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๗เด็กหญิงทัศนีย์มุลิกะคุณ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๘เด็กหญิงธัญวรรณรุจิชัยรัตน์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๔๙เด็กหญิงนาตยามูลแก้ว๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๐เด็กหญิงบุษยารัตน์สมบูรณ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๑เด็กหญิงปทุมวันคำพรม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๒เด็กหญิงปรางทองพูนทวี๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๓เด็กหญิงพจมานสงวนพิมพ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๔เด็กหญิงพรรณภาพร้อมวงศ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๕เด็กหญิงพัชรีดาวเรือง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๔๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๖เด็กหญิงภัทราพรมจรรย์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๗เด็กหญิงยุวธิดาดาผาวัน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๘เด็กหญิงรสรินทร์บุญสะอาด๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๕๙เด็กหญิงรัคนากรณ์หินแรง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๐เด็กหญิงรัชนีจูมลี๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๑เด็กหญิงรำพันโพธา๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๒เด็กหญิงละมัยคำผุย๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๓เด็กหญิงลูกน้ำภูวงษ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๔เด็กหญิงวิลัยพรเครื่องจันทร์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๕เด็กหญิงศรีไพรผุยพรม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๕๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๖เด็กหญิงศิริวรรณจันทร์เรียว๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๗เด็กหญิงสมพิษหาสอน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๘เด็กหญิงสมศรีสุดหล้า๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๖๙เด็กหญิงสวยฉวีพานอ่อน๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๐เด็กหญิงสุพรรณีสมาวัตร๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๑เด็กหญิงสุพินยาหินนาค๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๒เด็กหญิงอนุสรณ์ยี่เข่ง๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๓เด็กหญิงอรทัยแจ่มใส๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๔เด็กหญิงอรสาทีฆะ๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๕เด็กหญิงอัญชลีพุ่มพิกุล๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๖๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๖เด็กหญิงอำภาบุญเผย๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๗๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๗เด็กหญิงอุทุมพรเทียนหอม๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๗๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๘เด็กหญิงอุศนามหานิติพงษ์๒๕๓๔ธ.ศ.ตรี
๑๗๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๗๙เด็กชายเฉลิมเกียรติชินโพคัง๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๗๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๐เด็กชายณัฐตยาท่าหาญ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๗๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๑เด็กชายตรีเพชรวิลามาศ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๗๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๒เด็กชายยุทธนาซาหา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๗๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๓เด็กชายวิทยาศรีรินทร์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๗๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๔เด็กชายสถาพรขันที๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๗๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๕เด็กชายสิทธิพรพิมพ์ขัน๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๗๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๖เด็กชายสุจินดาใจเด็ด๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๗เด็กชายสุธีแวววงศ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๘เด็กชายสุวิทย์สืบสม๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๘๙เด็กชายอนุวัตน์บุญยัง๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๓.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๐เด็กชายอาทิตย์ทองโพธิ์พา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๔.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๑เด็กชายอานนท์ใจเด็ด๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๕.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๒เด็กหญิงจริยาเจริญรอย๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๖.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๓เด็กหญิงจันทร์ฉายหม้อแก้ว๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๗.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๔เด็กหญิงจิตตรีจรลี๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๘.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๕เด็กหญิงจินตนาใจเด็ด๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๘๙.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๖เด็กหญิงชิดชนกบุญลา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๐.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๗เด็กหญิงชุมแพแสงหิน๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๑.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๘เด็กหญิงนิตยากลิ่นหอม๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๒.อบ ๔๔๔๘/๔๘๙๙เด็กหญิงนิตยาบุญภา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๓.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๐เด็กหญิงนุชจรีศรีนารัตน์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๔.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๑เด็กหญิงนุชนาฎดวงมุษย์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๕.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๒เด็กหญิงบังอรตาลอ่อน๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๖.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๓เด็กหญิงบัวสอนวงศ์กลม๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๗.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๔เด็กหญิงประพิณพูลสุข๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๘.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๕เด็กหญิงปราณีนุชบุญสังข์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๑๙๙.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๖เด็กหญิงพรทิวาบุญยะ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๐.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๗เด็กหญิงพัชนีย์ศรีธัมมา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๑.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๘เด็กหญิงมยุรีโชติพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๒.อบ ๔๔๔๘/๔๙๐๙เด็กหญิงยุวดีต้นบุญ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๓.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๐เด็กหญิงวนิดาโจระสา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๔.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๑เด็กหญิงวราภรณ์โมหา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๕.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๒เด็กหญิงวันนีดวงบุตร๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๖.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๓เด็กหญิงวันเพ็ญสิงกล้า๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๗.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๔เด็กหญิงสายยนต์หิมะคุณ๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๘.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๕เด็กหญิงสุกัญญาโมหา๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๐๙.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๖เด็กหญิงหอมไกรสายสิงห์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๑๐.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๗เด็กหญิงอรุณีใจยาว๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๑๑.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๘เด็กหญิงอ้อยพรมจันทร์๒๕๓๕ธ.ศ.ตรี
๒๑๒.อบ ๔๔๔๘/๔๙๑๙เด็กชายบุญนำใจเด็ด๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๑๓.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๐เด็กชายปิยวัฒน์สายสุดตา๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๑๔.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๑เด็กชายปิยังกูรเคแสง๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๑๕.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๒เด็กหญิงกุหลาบชายแก้ว๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๑๖.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๓เด็กหญิงจริยาประสมพลอย๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๑๗.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๔เด็กหญิงพรรณปพรคำสามารถ๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๑๘.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๕เด็กหญิงภิญญดาทางชอบ๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๑๙.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๖เด็กหญิงศิรินภาสิงห์โคตร๒๕๓๖ธ.ศ.ตรี
๒๒๐.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๗เด็กหญิงกาญจนาสีมืด๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๑.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๘เด็กหญิงจันทร์จิราทนไทย๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๒.อบ ๔๔๔๘/๔๙๒๙เด็กหญิงณัฐฐากาเผือก๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๓.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๐เด็กหญิงณิชกมลดาววงษ์๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๔.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๑เด็กหญิงวาสนาสุภาษร๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๕.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๒เด็กหญิงสุดารัตน์พิมพ์บุตร๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๖.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๓เด็กหญิงสุวนันท์เครื่องกัณฑ์๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๗.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๔เด็กหญิงอทิตยาภรณ์อ่อนสิงห์๒๕๓๗ธ.ศ.ตรี
๒๒๘.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๕เด็กชายธีระวัฒน์ทุมพันธ์๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๒๒๙.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๖เด็กชายโยธนาวิชาพูล๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๒๓๐.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๗เด็กหญิงกัลยาสุวรรณพิมพ์๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๒๓๑.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๘เด็กหญิงเกศสุดาพงศ์นอนิล๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๒๓๒.อบ ๔๔๔๘/๔๙๓๙เด็กหญิงชลิดาสายสุดตา๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๒๓๓.อบ ๔๔๔๘/๔๙๔๐เด็กหญิงนัสนีแข่งขัน๒๕๓๘ธ.ศ.ตรี
๒๓๔.อบ ๔๔๔๘/๔๙๔๑เด็กชายชนะชลเสตะพุธ๒๕๓๙ธ.ศ.ตรี
๒๓๕.อบ ๔๕๔๘/๐๓๙๙อุบาสิกาละมัยทองสุข๒๕๑๔ธ.ศ.โท
๒๓๖.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๐นายสุพรรณทิพย์เครือคำ๒๕๓๐ธ.ศ.โท
๒๓๗.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๑นางสาวนิตยาภรณ์แจ่มใส๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๒๓๘.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๒นางสาวสาวิตรีบุดดี๒๕๓๑ธ.ศ.โท
๒๓๙.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๓นางสาวชลดาทองปลาย๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๒๔๐.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๔นางสาวปิยาภรณ์ประจันทร์๒๕๓๒ธ.ศ.โท
๒๔๑.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๕เด็กชายสุทธิวิตต์ทองลิ่มสุด๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๒๔๒.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๖เด็กหญิงมลฤดีรวมวงษ์๒๕๓๔ธ.ศ.โท
๒๔๓.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๗เด็กหญิงนารีรัตน์เคลือบขุนทด๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๒๔๔.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๘เด็กหญิงภัสสรนามสี๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๒๔๕.อบ ๔๕๔๘/๐๔๐๙เด็กหญิงสุนารีแก้วเนตร๒๕๓๕ธ.ศ.โท
๒๔๖.อบ ๔๕๔๘/๐๔๑๐เด็กชายสุขสันต์เครือคำ๒๕๓๖ธ.ศ.โท
๒๔๗.อบ ๔๕๔๘/๐๔๑๑เด็กหญิงประภาพรรณพาแก้ว๒๕๓๖ธ.ศ.โท
๒๔๘.อบ ๔๕๔๘/๐๔๑๒เด็กหญิงสุภาวันกระพันธ์๒๕๓๖ธ.ศ.โท
๒๔๙.อบ ๔๕๔๘/๐๔๑๓เด็กหญิงเบญจพรป้องพันธ์๒๕๓๗ธ.ศ.โท
๒๕๐.อบ ๔๕๔๘/๐๔๑๔เด็กหญิงจิรประภาอาสาเหลา๒๕๓๘ธ.ศ.โท
๒๕๑.อบ ๔๕๔๘/๐๔๑๕เด็กชายวิริทธิ์พลบุบผาดี๒๕๓๘ธ.ศ.โท
๒๕๒.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๒นายครรชิตจันทสาร๒๕๒๘ธ.ศ.เอก
๒๕๓.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๓นางสาวสุกัลยาไชยคำ๒๕๓๒ธ.ศ.เอก
๒๕๔.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๔เด็กชายพิพัฒน์นามบุญมี๒๕๓๔ธ.ศ.เอก
๒๕๕.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๕เด็กชายบูรพาคงทอง๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๕๖.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๖เด็กชายวีรกรพรรณนา๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๕๗.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๗เด็กหญิงจิตราดำบรรณ์๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๕๘.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๘เด็กหญิงจิตสุดาชมจันทร์๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๕๙.อบ ๔๖๔๘/๐๑๕๙เด็กหญิงจิราพรเจริญท้าว๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๖๐.อบ ๔๖๔๘/๐๑๖๐เด็กหญิงปัจฉิมาภรณ์แจ่มใส๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๖๑.อบ ๔๖๔๘/๐๑๖๑เด็กหญิงลลิตาแสวงนาม๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๖๒.อบ ๔๖๔๘/๐๑๖๒เด็กหญิงสุดธิดาป้องพันธ์๒๕๓๕ธ.ศ.เอก
๒๖๓.อบ ๔๖๔๘/๐๑๖๓เด็กหญิงสุรีย์สืบเคน๒๕๓๖ธ.ศ.เอก
๒๖๔.อบ ๔๖๔๘/๐๑๖๔เด็กหญิงอุไรพรบุญชิต๒๕๓๗ธ.ศ.เอก