รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๙

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๔๙/๕๗๗๖นายอนิวัฒน์พิมพ์ขัน๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๔๙/๕๗๗๗นางสาวดารุณีศรีโย๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๔๙/๕๗๗๘นายอภิวัฒน์กลิ่นหอม๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๔๙/๕๗๗๙นางสาวเพ็ญประภาบุญภา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๐นางสาวอุษาจันทะเสน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๑นายวัชระสีทา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๒นายวิทยาพุกทอง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๓นายอานนท์พุกทอง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๔นายเอกรัตน์ยาตรา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๕เด็กชายปิยะพงษ์งามพันธ์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๖เด็กชายพรวิจิตรทอนใสระ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๗เด็กชายสรภัสคล้ายทอง๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๘เด็กชายสันติโพธิ์พา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๔๙/๕๗๘๙เด็กหญิงมัสยาจันเวียง๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๐เด็กหญิงเมรินใจเด็ด๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๑เด็กหญิงลลิตาสืบก่ำ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๒เด็กหญิงวิไลผาอัตรัตน์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๓เด็กหญิงศรีสุดาดวงพุฒ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๔เด็กชายทองมาผาอัตรัตน์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๕เด็กชายนัฐพงษ์กลิ่นหอม๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๖เด็กชายศตวรรษหม้อแก้ว๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๗เด็กชายอรรถชัยแหวนวงษ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๘เด็กหญิงกิตติญาพรโมหา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๔๙/๕๗๙๙เด็กหญิงนิภาวรรณแสงพุฒ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๐เด็กหญิงพรรณีมีดี๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๑เด็กหญิงพัชรีมีดี๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๒เด็กหญิงพิมฉวีกุลบุตร๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๓เด็กหญิงเพชรรัตน์พุทธาทาป๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๔เด็กหญิงรุ่งนภาวงศ์บัว๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๕เด็กหญิงรุ่งฤดีโพธิ์พา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๖เด็กหญิงวงเดือนธรรมรักษ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๗เด็กหญิงวรรณวิภาวามะชาติ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๘เด็กหญิงวิไลรัตน์ไชยพันโท๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๔๙/๕๘๐๙เด็กหญิงศิริพรมงคลเลิศ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๐เด็กหญิงสุพัตตราพลชม๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๑เด็กหญิงสุวลักษณ์จันประทักษ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๒เด็กหญิงอรอนงค์มุกดาพันธ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๓เด็กหญิงอำพรแจ่มใส๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๔เด็กหญิงอุดมรักษ์บริบูรณ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๖เด็กชายธวัชชัยแสงทอง๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๗เด็กชายธีรศานต์กาละพันธ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๑เด็กหญิงน้ำฝนรอดทุกข์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๓เด็กหญิงภาวิณีบุตรสาร๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๔เด็กหญิงเมษาแก้วกล้า๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๙เด็กชายจักรพันธ์เครือคำ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๔๙/๕๘๓๐เด็กชายเฉลิมแสงพล๒๕๓๙โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๔๙/๕๘๓๔เด็กหญิงสิริวิมลเพ็งบุญมา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๕เด็กชายเทพพนมสืบเคน๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๘เด็กชายเนตรนรินทร์รสดี๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๔๙/๕๘๑๙เด็กชายวันชัยอินทร์พวง๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๐เด็กหญิงกัลยาศิริคำบรรณ์๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๒เด็กหญิงนิตยาวงษ์ษา๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๕เด็กหญิงไอลดากาญจนพัฒน์๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๖เด็กชายธีรชาติอุดมญาติ๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๗เด็กหญิงทองกวาวศรชัย๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๔๙/๕๘๒๘เด็กหญิงนาตยาเหมแดง๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๔๙/๕๘๓๑เด็กหญิงเกศรินทร์พัทรหวังสุข๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๔๙/๕๘๓๒เด็กหญิงจุฑามาศอุดมญาติ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๔๙/๕๘๓๓เด็กหญิงพรนภัสกาเผือก๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๔๙/๕๘๓๕เด็กหญิงวรรณภาวิชาพูล๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๕๔๙/๐๔๕๘อุบาสิกาคำสีสิทธิ์๒๔๘๖วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.โท
๖๒.อบ ๔๕๔๙/๐๔๕๙อุบาสิกาอ้อยมามณี๒๕๒๘วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๐อุบาสิกาหล้าจันทเสน๒๕๓๐วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๔นายธนพนธ์ผลฆุฆา๒๕๒๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๕นายอำพรแดงโสภา๒๕๒๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๖นางสาวรุจิดาผลฆุฆา๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๗นางสาวกรณิกาปูคะทา๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๘นางสาวโฉมยงใจเด็ด๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๙นางสาวนิตยาโชติพันธ์๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๐นางสาวมัจฉาพูงาม๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๑นางสาววรรณภรณ์ดาษดา๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๒นางสาววารุณีศรีสวัสดิ์๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๓นางสาวศิราพรบุญเรือง๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๔นางสาวสุภาพรคำแก้ว๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๕นางสาวสุวรรณีแก้วกัญญา๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๖นางสาวสุวานันท์วาริพัฒน์๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๗นางสาวหนูนิตย์ถนอมจิตต์๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๘นางสาวใหม่สุขเต็มดี๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๔๙/๐๔๘๙นางสาวอำพรพวงทอง๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๐นายบัญชาจัมปาโสม๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๑นายวิชัยมิ่งขวัญ๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๒นายวิรัชตระทอง๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๓นายสีพรยอดผา๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๔นายอดุลย์ยาตรา๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๕นายอนุชาโมหา๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๖นายอำพลเจริญวงศ์๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๗นางสาวเกศมณีล่ำสัน๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๘นางสาวน้ำทิพย์รอดทุกข์๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๔๙/๐๔๙๙นางสาวพวงแก้วสมนา๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๐นางสาวไพรวัลย์รักการ๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๑นางสาวยลดาบุญคุณ๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๒นางสาวลำดวนพวงทอง๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๓นางสาวศันสนีย์แก้วกัลยา๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๔นางสาวสุภาภรณ์สุขเต็มดี๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๕นางสาวอมรรัตน์แจ่มใส๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๖นางสาวอารยาโสดาโคตร๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๗นายชลวิชบุญลา๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๘นายสิทธิศักดิ์สลักทอง๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๐๙นางสาวนิตยาอเนกา๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๐นางสาวจินตหราพันโบ๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๑นางสาวดาวละอองยำยวน๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๒นางสาวรุ้งฤทัยทะนงค์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๓นางสาวสุทธิมาศตระการจันทร์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๔นายส่งเสริมโมหา๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๕นายสุชาติคำอ้วน๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๖นายเฉลิมเกียรติชินโพคัง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๗นายเชษฐาโสดากุล๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๘นายณัตยาท่าหาญ๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๑๙นายธีรวัฒน์ดวงบุปผา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๐นายยุทธนาซาหา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๑นายโยธินคำพรม๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๒นายวิทยาศรีรินทร์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๓นายวีระพงษ์สืบสุก๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๔นายวุฒิชัยวัฒนพรมธาดา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๕นายศรชัยยาตรา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๖นายสุจินดาใจเด็ด๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๗นางสาวกองกาญจน์ยั่งยืน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๘นางสาวทัศนีย์มุสิกะคุณ๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๒๙นางสาวนิตยาบุญภา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๐นางสาวปทุมวันคำพรม๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๑นางสาวพจมานสงวนพิมพ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๒นางสาวพรรณภาพร้อมวงศ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๓นางสาวรสรินทร์บุญสะอาด๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๔นางสาวรัชนีจูมลี๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๕นางสาวละมัยคำผุย๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๖นางสาวศรีไพรผุยพรม๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๗นางสาวศิริวรรณจันทร์เขียว๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๘นางสาวสมพิษหาสอน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๓๙นางสาวสมศรีสุดหล้า๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๐นางสาวสวยฉวีพานอ่อน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๑นางสาวสุพรรณีสมาวัตร๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๒นางสาวสุพินยาหินนาค๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๓นางสาวอนุสรณ์ยิ่เข่ง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๔นางสาวอรสาฑีฆะ๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๕นางสาวอุทุมพรเทียนหอม๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๖นางสาวอุศนามหานิติพงษ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๗นางสาวขนิษฐาคุณพาที๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๘นางสาวนาตยามูลแก้ว๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๔๙นางสาวบุษยารัตน์สมบูรณ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๐นางสาวยุวธิดาดาผาวัน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๑นายมนตรีแวววงค์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๒เด็กชายสุวิทย์สืบสม๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๓เด็กชายอนุวัฒน์บุญยัง๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๔เด็กชายอานนท์ใจเด็ด๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๕เด็กหญิงจริยาเจริญรอย๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๖เด็กหญิงจันทนีบุญศรี๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๗เด็กหญิงจันทร์ฉายหม้อแก้ว๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๘เด็กหญิงจินตนาใจเด็ด๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๕๙เด็กหญิงชิดชนกบุญลา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๐เด็กหญิงชุมแพแสงหิน๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๑เด็กหญิงนิตยากลิ่นหอม๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๒เด็กหญิงนุชจรีศรีนารัตน์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๓เด็กหญิงนุชนาฎดวงบุษย์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๔เด็กหญิงบังอรตาลอ่อน๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๕เด็กหญิงประพิณพูลสุข๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๖เด็กหญิงปราณีนุชบุญสังข์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๗เด็กหญิงพัชนีย์ศรีธัมมา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๘เด็กหญิงยุวดีต้นบุญ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๕๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๖๙เด็กหญิงวนิดาโจระสา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๐เด็กหญิงวราภรณ์โมหา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๑.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๑เด็กหญิงวันนีดวงบุตร๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๒.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๒เด็กหญิงวันเพ็ญสิงห์กล้า๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๓.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๓เด็กหญิงวิไลพรสีดา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๔.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๔เด็กหญิงอรุณีใจยาว๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๕.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๕เด็กหญิงอ้อยพรมจันทร์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๖.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๖เด็กชายบุญนำใจเด็ด๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๗.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๗เด็กชายวัชรินทร์มณีใส๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๘.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๘เด็กหญิงกุหลาบชายแก้ว๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๖๙.อบ ๔๕๔๙/๐๕๗๙เด็กหญิงนุสราลัดดา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๐.อบ ๔๕๔๙/๐๕๘๐เด็กหญิงสายสมรจันทรา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๑.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๑เด็กหญิงจริยาประสมพลอย๒๕๓๖โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๒.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๐เด็กหญิงกาญจนาสีมืด๒๕๓๗โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๓.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๘เด็กหญิงวาสนาสุภาษร๒๕๓๘โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๔.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๙เด็กหญิงวรินยุภาสืบเคน๒๕๓๘โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๕.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๑เด็กหญิงกัลยาสุวรรณพิมพ์๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๖.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๒เด็กหญิงณัฏฐากาเผือก๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๗.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๓เด็กหญิงณิชกมลดาวงษ์๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๘.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๔เด็กหญิงสุดารัตน์พิมพ์บุตร๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๗๙.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๕เด็กหญิงสุวนันท์เครื่องกัณฑ์๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๘๐.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๖เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์อ่อนสิงห์๒๕๓๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๘๑.อบ ๔๕๔๙/๐๔๖๗เด็กหญิงเกศสุดาพงษ์นอนิล๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๘๒.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๓เด็กหญิงสาวิตรีพันพิลา๒๕๓๕โรงเรียนพังเคนพิทยาเขมราฐธ.ศ.โท
๑๘๓.อบ ๔๕๔๙/๐๔๗๒เด็กหญิงปวีณาอุปเสน๒๕๓๖โรงเรียนพังเคนพิทยาเขมราฐธ.ศ.โท
๑๘๔.อบ ๔๖๔๙/๐๒๑๖อุบาสิกาละมัยทองสุข๒๕๑๔วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๕.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๒นางสาวสาวิตรีบุดดี๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๖.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๓นางสาวนิตยาภรณ์แจ่มใส๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๗.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๔นางสาวสุกัลยาไชยคำ๒๕๓๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๘.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๕นางสาวชลดาทองปลาย๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๙.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๖นางสาวปิยาภรณ์ประจันทร์๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๐.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๗นางสาวสุจินดาลานนท์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๑.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๘นางสาวรุ่งอรุณแสงทอง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๒.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๙นางสาวลลิตาแสวงนาม๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๓.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๐นายมงคลสงสุข๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๔.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๑นางสาวสุชานันท์โพธิ์ตาด๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๕.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๒นางสาวประไพพิมพ์สระ๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๖.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๓นางสาวศรินยามิ่งขวัญ๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๗.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๔เด็กหญิงนารีรัตน์เคลือบขุนทด๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๘.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๕เด็กหญิงภัสสรนามสี๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๙.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๖เด็กหญิงสุนารีแก้วแนตร๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๐.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๗เด็กหญิงมณีรัตน์อุดมพันธ์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๑.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๘เด็กหญิงเสาวภาพวงแก้ว๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๒.อบ ๔๖๔๙/๐๒๓๙เด็กชายทองบุญลา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๓.อบ ๔๖๔๙/๐๒๔๐เด็กหญิงวิชชุดาพันอ่อน๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๔.อบ ๔๖๔๙/๐๒๔๑เด็กหญิงพจมานอาสาเหลา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๕.อบ ๔๖๔๙/๐๒๑๘นายยุทธกรสุภาษร๒๕๓๓โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทยเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๖.อบ ๔๖๔๙/๐๒๑๙เด็กหญิงเบญจพรป้องพันธ์๒๕๓๗โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๗.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๐เด็กชายวิริทธิ์พลบุบผาดี๒๕๓๘โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๘.อบ ๔๖๔๙/๐๒๒๑เด็กชายสุทธิวิตต์ทองลิ่มสุด๒๕๓๕โรงเรียนพังเคนพิทยาเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๙.อบ ๔๖๔๙/๐๒๑๗เด็กหญิงประภาพันธ์พาแก้ว๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก